Wikier

Bruke og referere til kilder

På denne siden gir NTNU Universitetsbiblioteket deg informasjon om hvorfor og hvordan du skal referere til kilder i en oppgave. Du får også vite hvordan du kan unngå plagiering.

English version: Using and citing sources

Ikon for oppgaveskriving: blå sirkel med blyant på midten Se også: Temaside for oppgaveskriving

Hvorfor skal du referere til kildene du bruker?

Å referere til kildene du har brukt i en oppgave eller en vitenskapelig tekst er viktig for å vise leseren hvor du har hentet informasjonen din fra, og dermed sikre redelighet i faglige arbeider.

Korrekt bruk av kilder viser at du

 • anerkjenner andre forfatteres arbeider
 • har lest litteratur om temaet
 • setter ditt arbeid inn i en større faglig sammenheng
 • behersker teknikken med å oppgi kilder

Korrekt bruk av kilder medfører også at leseren kan

 • identifisere og gjenfinne de kildene du har brukt

Ved å oppgi kildene du har brukt, kan du også unngå beskyldninger om plagiering.

Når skal du oppgi kilder?

En stor del av det du skriver vil være basert på andre forfatteres ideer, teorier, data, funn etc. Når du bruker andres arbeid i ditt eget, må du alltid oppgi hvor du har hentet informasjonen fra.

Det er ikke nødvendig å oppgi kilde hvis du skriver noe som er allment kjent og akseptert. Du trenger for eksempel ikke å vise til kilde hvis du skriver at Norge stemte “nei til EU” i en folkeavstemning i 1994.

Hvordan oppgi kilder

Du refererer vanligvis til kilder ved å lage

 • henvisning i teksten
 • referanse i referanselisten

I teksten lager du en kort henvisning til kilden. I referanselisten fører du opp en referanse med fullstendig informasjon om den samme kilden. Leseren skal kunne finne referansen i referanselisten ved hjelp av henvisningen i teksten, og informasjonen i referanselisten skal gjøre det mulig å gjenfinne kilden. Hvordan du skal skrive henvisningene og referanselisten er avhengig av hvilken referansestil du velger.

Eksempel (APA-stilen):

oppgi kilde

Referansestiler

En referansestil har regler for hvordan du skal oppgi kilder. Noen av de mest kjente stilene er APA, Chicago, Harvard og Vancouver.

 • APA-stilen er brukt innenfor samfunnsfag og humaniora
 • Chicago-stilen er brukt innenfor samfunnsfag og humaniora
 • Harvard-stilen er brukt innenfor samfunnsfag, teknologi og naturvitenskap
 • Vancouver-stilen er brukt innenfor medisin og naturvitenskap, og til dels innenfor teknologi

Det er ulike tradisjoner for valg av referansestiler i ulike fagmiljøer. Du bør undersøke hva instituttet ditt anbefaler før du begynner å skrive oppgaven. Du må også huske på å være konsekvent gjennom hele oppgaven når du har valgt en referansestil.

Sitater og parafraser

Når du henter informasjon eller tekst fra andre inn i din egen tekst, kan du bruke sitater eller indirekte sitater (parafraser).

Sitater

Et sitat er en ordrett gjengivelse av det en annen forfatter har skrevet. Når du bruker et sitat, skal du utheve sitatet slik at det blir enkelt for leseren å se hva som er sitat, og hva som er din egen tekst. Du skal alltid oppgi kilde ved bruk av sitat.

Indirekte sitater (parafraser)

Et indirekte sitat (en parafrase) er en omformulering av den originale teksten. Det kan ofte være bedre å bruke parafrase enn sitat, siden du kan omformulere teksten slik at den passer inn i din egen tekst. En parafrase kan også vise at du har forstått innholdet i den originale teksten. Du skal alltid oppgi kilde ved bruk av parafrase.

Du finner eksempler på sitater og parafraser på sidene om APA-stilen, Chicago-stilen, Harvard-stilen og Vancouver-stilen.

Referanseliste (Litteraturliste)

En referanseliste er det samme som en litteraturliste. Det er en liste over alle kilder du har referert til i oppgaven din. Referanselisten skal stå bakerst.

 • APA-stilen, Harvard-stilen og Chicago-stilen (Chicago B) benytter informasjon om forfatter-år i henvisningene i teksten, og du skriver referanselisten alfabetisk etter etternavn på forfatter
 • Vancouver-stilen benytter nummer i teksten, og du skriver referanselisten i den rekkefølgen du har oppgitt kildene i teksten

En bibliografi er en egen liste over kilder du har lest, men ikke referert til, og som er relevante for temaet ditt.

Hva er plagiering?

Plagiering betyr at du utgir andre forfatteres arbeid som ditt eget. Plagiering regnes som fusk og er strengt forbudt. Det blir også betraktet som et brudd på akademisk redelighet. Plagiering kan medføre at du stryker på oppgaven din, og du kan bli utestengt fra universitetet for en kortere eller lengre periode.

Dette innebærer at det ikke er lov å skrive av fra bøker, artikler etc. eller bruke “klipp og lim” fra Internett uten at du oppgir hvor du har hentet informasjonen fra, dvs. refererer til kilden.

Veiledende retningslinjer for behandling av fusk ved NTNU

Eksempler på plagiering

 • Utgi som din egen oppgave det en annen person har skrevet
 • Bruke en annen person sin tekst eller ideer i din egen tekst uten å oppgi kilde
 • Gjengi en tekst ordrett uten å utheve sitatet, og uten å oppgi kilde
 • Omskrive (parafrasere) en tekst uten å oppgi kilde
 • Presentere ditt eget tidligere arbeid helt eller delvis uten å oppgi kilde (selvplagiat)

Hvordan unngå plagiering

Du må sørge for å oppgi kildene du har brukt i oppgaven din, for å unngå plagiering. Lær deg hvordan du refererer til kilder.

Du bør holde god oversikt over kildene mens du arbeider med oppgaven din. Noter ned tilstrekkelig informasjon om kildene underveis. Dersom du skal skrive en oppgave med mange referanser, kan du bruke et referanseverktøy.

Plagieringskontroll

Det er utviklet egne verktøy for plagieringskontroll. NTNU bruker verktøyet Ouriginal.

Kilde: Pears, R. og Shields, G. (2016) Cite them right : the essential referencing guide. 10. utg. London: Palgrave.

Referanseverktøy

Bruk av referanseverktøy gjør det enklere for deg å holde oversikt over kildene du bruker i forbindelse med studier og forskning. Det forenkler også arbeidet med å referere til kilder på korrekt vis når du skriver en oppgave eller en tekst du skal publisere.

Et referanseverktøy kan hjelpe deg til å:

 • samle, organisere og gjenfinne referanser i ditt eget referansebibliotek
 • sette inn korrekte henvisninger og referanseliste i forskjellige referansestiler i et dokument
 • noen referanseverktøy kan finne og importere fullteksten (pdf-filene) av referansene dine

Ulike referanseverktøy

I tillegg finnes det åpen programvare for referansehåndtering som du kan laste ned fritt fra nettet:

 • BibLaTeX (BibTeX) er et verktøy du kan bruke sammen med LaTeX. Det er derfor spesielt godt egnet for tekster med mange formler.
 • Zotero er et gratis program for referansehåndtering. Zotero er ikke like avansert som EndNote, men kan være enklere i bruk.
 • EndNote basic er en gratis nettbasert versjon av EndNote. Denne versjonen har ikke like mye funksjonalitet som den fullstendige versjonen av EndNote.

Opphavsrett

Det kan være vanskelig å vite hva du kan dele, og hvilke kilder du kan bruke når du skriver en oppgave. I Norge er det åndsverkloven (2018) som bestemmer hva som er lovlig. Åndsverkloven skal beskytte interessene til dem som lager innhold, men skal samtidig sikre at andre kan benytte innholdet. Sitatretten i åndsverkloven gir deg rett til å sitere tekst fra bøker, artikler, nettsider osv. så lenge du oppgir hvor du har kilden fra og ikke tar så mye at opphavspersonen mister kontroll over verket eller inntekter.

Bilder, videoer, musikk osv. kan ha spesielle utfordringer. Hvis du vil bruke et bilde i oppgaven din, kan du

 • bruke et bilde du har tatt selv
 • bruke et bilde NTNU har kjøpt tilgang til (Colourbox)
 • sjekke om opphavspersonen har gitt tillatelse til bruk av bildet (f.eks. ved en Creative Commons lisens)

Det er flere typer Creative Commons (cc) lisenser. Du må selv undersøke hvilke rettigheter som er knyttet til cc-lisensen for hvert bilde du vil bruke. På siden DelRett finner du mer om rettigheter og bruk av bilder.

DelRett er en veiledningstjeneste om opphavsrett og undervisning, utarbeidet i et samarbeid mellom Norgesuniversitetet og Senter for IKT i utdanningen.

Kontakt

Følg vår kanal på Innsida - Nytt fra Universitetsbiblioteket.