Wikier

Bruke BibLaTex

På denne siden finner du informasjon om hvordan du bruker referanseverktøyet BibLaTeX sammen med LaTeX hvis du skal skrive en større oppgave.

English version: Using BibLaTeX

Ikon for oppgaveskriving: blå sirkel med blyant på midten Se også: "Temaside for oppgaveskriving" og LaTeX - Installasjon og introduksjon


LaTeX

LaTeX er et tekstbehandlingssystem, som formaterer blant annet tekstdokumenter, referanser, formler og tabeller, og blir ​mye​ ​brukt for å utarbeide vitenskapelige og tekniske artikler fordi det er godt egnet til å lage dokumenter som har kompleks layout og tegnsetting.

LaTeX - Installasjon og introduksjon

Det finnes ulike redigeringsprogram for LaTeX å velge i:

Windows:

Windows og Mac:

Preamble for LaTeX

Preamble er den første delen av et LaTeX-dokument som inneholder overordnede innstillinger for dokumentet. Det som står i preamble i LaTeX-dokumentet gjelder hele tex-dokumentet (main.tex). Deler man opp tex-dokumentet i flere filer og bruker kommando \include eller \input for å sette inn filene i tex-dokumentet (main.tex) gjelder preamble i hovedfilen også for de innsatte filene. Dvs. at man kan sette inn referanser i de enkelte filene og det fungerer når filene blir hentet inn i main.tex. For å få til et fungerende tex-dokumentet med referanser og referanseliste, må man sette inn noen pakker i preamble.

\documentclass[11pt,a4paper,norsk]{article} - setter hvilken type dokument. Kan også være
book eller report. I klammeparantes settes fontstørrelse, papirstørrelse og språk.

\usepackage[utf8]{inputenc} - Løser problem med å skrive andre enn engelske bokstaver
f.eks æ,ø,å.

\usepackage[T1]{fontenc} - Støtter koding av forskjellige fonter.

\usepackage{textcomp} - Støtter bruk av forskjellige fonter som dollartegn, copyright, en kvart,
en halv mm, se http://gcp.fcaglp.unlp.edu.ar/_media/integrantes:psantamaria:latex:textcomp.pdf

\usepackage{url} - Gjør internett- og e-mail adresser klikkbare i tex-dokumentet.

\usepackage{hyperref} - Gjør referansene i tex-dokumentet klikkbare, slik at du kommer til
referansen i referanselista.

\usepackage[norsk]{babel} - Ordbok. Hvis man setter norsk i options til usepackage babel kan
man bruke norske ord.

\usepackage{csquotes} - Internasjonal behandling av anførselstegn. Bør alltid være med når
man bruker BibLaTeX.

\usepackage{newcent} - Font New Century Schoolbook. Brukes når output dvi overføres til
pdf.

\usepackage[backend=biber,style=numeric,sortcites,firstinits=true]{biblatex} - Bestemmer
hvordan referansene og refereanselista i tex-dokument skal se ut.

\urlstyle{sf} - Velger hvilken stil url-adresser skrives, f.eks sf

\usepackage{graphicx} - Brukes for å sette inn bilder eller figurer


Lager forside på følgende måte.

\title{IDI datamuseum} - Tittel på dokumentet

\author{Ellen Flatby} - Forfatter

\date{10.juli 2013} - Dato


\addbibresource{ref.bib} - Henter fila med alle referansene.

\begin{document} - Starten på dokumentet

\maketitle - Lager forside til dokumentet med informasjon som tittel, forfatter og dato, se over

\tableofcontents - Lager automatisk en innholdsfortegnelse.

Din tekst…

Hvis du deler opp dokumentet med f.eks en fil pr. kapittel, kan du sette filene inn i main.tex ved å bruke:

\include{filnavn} - LaTeX tvinger sideskift før og etter kommandoen
eller

\input{filnavn} - Du slipper sideskiftene ved å bruke input

\printbibliography - Skriver litteraturlista i dokumentet der du ønsker å ha den.

\end{document} - Avslutter dokumentet.

Referansedatabase BibTeX (.bib-fil)

I tillegg til hoveddokumentet vårt må vi også opprette en .bib-fil som skal fungere som en database over alle referansene du har tenkt å referere til i dokumentet ditt. Denne .bib-filen er et tekstdokument med en rekke referanser som er formatert slik:

@article {neufeld2013reviews,
title={Reviews of Science for Science Librarians: BibTeX},
author={Neufeld, Elyse and Barsky, Eugene},
journal={Science \& Technology Libraries},
volume={32},
number={4},
pages={330--334},
year={2013},
publisher={Taylor \& Francis}
}

Her har vi brukt artikkelen ‘Reviews of Science for Science Librarians: BibTeX’ som eksempel. Vi ser til å begynne med at referansen har fått en Label, @article, som er en generell merkelapp for alle artikler vi ønsker å referere til. BibTeX krever slike merkelapper for å skjønne hvordan referansen skal formateres når den importeres inn i det ferdige LaTeX-dokumentet. Andre eksempler på slike merkelapper er @book, @inproceedings og@misc. Vi må alltid sørge for at hver referanse får riktig merkelapp for å sikre riktig formatering, flere eksempler på merkelapper kan man finne i kapittel 2.2 i local guide to biblatex

For hver merkelapp, eller Label, finnes det også krav til hvilke metadata som må være med for at referansen skal kunne importeres:

@book {bibtexkey,
– må fylles ut: author/editor, title, publisher, year}
@misc {bibtexkey2,
– må fylles ut: ingen}
@article {bibtexkey3,
– må fylles ut: author, title, journal, year}
@inproceedings {bibtexkey4,
– må fylles ut: author, title, booktitle, year}

Etter at vi har definert en label og startet innføringen av referansen med en krøllparantes, lager vi en såkalt ‘bibtexkey’ som skal fungere som en identifikator for denne spesielle referansen. Denne identifikatoren blir brukt ved innhenting av referanser i LaTeX-dokumentet vårt:

Referansene kan legges inn manuelt som beskrevet over, eller kan lastes ned fra databaser som ei tekstfil eller til Jabref som beskrevet under. Se nedlasting fra databaser. .bib-fila må ligge under samme mappe som main.tex.

Jabref

Jabref er et gratis referansehåndteringsverktøy som bruker BibTeX som format (fil.bib), og som derfor kan brukes med LaTeX. Jabref gir et brukergrensesnitt som gjør det enkelt å:

 • laste ned referanser fra databaser
 • redigere BibTeX-filer
 • søke etter en spesifikk referanse
 • gruppere referanser
 • sette inn referanser i LaTeX-dokument direkte fra Jabref
 • generere en automatisk BibTeX key

Jabref lagrer referanser i ei bib-fil som kan brukes med både BibTeX og BibLaTeX.
Jabref kan brukes både med windows, linux og mac osx.
Last ned programmet her.

Ved nedlasting av referanse kan du også lagre pdf-filer av artikkelen sammen med referansen i Jabref:

Last ned referansen til Jabref:

 • Velg eksporter eller download fra database
 • Du får opp en ny meny. Velg “BibTeX”
 • Referansen blir lastet ned til Jabref i BibTeX-format

Last ned pdf-fil til PC. Lagre den i ei mappe du lett finner igjen.

Dobbelklikk på referansen i Jabref. Velg feltet “General”, ved siden av “File-feltet” er det et “+”- tegn, velg dette for å legge til pdf-fila til referansen.

Eller:
Last ned referansen til Jabref.
Dobbelklikk på referansen i Jabref. Gå til fanen “General”, velg file, velg “Download”. Et
nytt vindu kommer opp. Der setter du inn lenke til pdf-filen og velger ok.

Eller:
Hvis du har importert referanser i biblioteket ditt i Jabref uten pdf-filer kan du velge
“Quality” i menyen, og så videre. Hjelp til Jabref

BibTeX

BibTeX er et verktøy som på en enkel måte lar oss skape bibliografier i LaTeX. Vi bruker kommandoer i LaTeX-programmet for å sette inn siteringer fra .bib-filen på riktig sted i teksten, som igjen fører til at en bibliografiliste dannes på et valgfritt sted i dokumentet.

Dette gjøres på følgende måte:

\usepackage{url} gjør lenker klikkbare
\usepackage{hyperref} klikkbare referanselenker i dokumentteksten
\begin{document}
...dokumenttekst.. \cite{bibtexkey}
\bibliographystyle{f.eks. ’unsrt’}
\bibliography{filnavn}
\end{document}

Det som står i rødt her er det som kreves for å aktivere BibTeX i dokumentet. Man bruker\cite{referansens bibtexkey} for å hente inn en bestemt referanse rett etter avsnittet man skal referere til. Inne i krøllparantesene skriver man inn referansens bibtexkey, som er den identifikatoren vi har valgt for denne individuelle referansen i .bib-filen. For hver referanse som skal hentes inn i dokumentet brukes \cite med henvisning til relevant bibtexkey.

\bibliographystyle{} brukes for å velge referansestil. Her har BibTeX 8 forhåndsdefinerte stiler å velge fra:

 • plain (numerisk)
 • abbrv (numerisk)
 • alpha (alfabetisk)
 • apalike (alfabetisk)
 • acm (numerisk)
 • ieeetr (numerisk)
 • unsrt (numerisk)
 • siam (numerisk)

Mot slutten av dokumentet, etter teksten, legger vi inn en kommando som viser vei til .bib-filen vi har lagret referansene i: \bibliography{.bib-filens filnavn}. Denne kommandoen bestemmer også hvor i dokumentet bibliografilisten blir skrevet.

Når disse kommandoene er lagt inn kan vi kompilere dokumentet. Ved første kompilering med f.eks ‘pdflatex’ vil latex danne en rekke hjelpefiler i tillegg til pdf-filen. Referanser har enda ikke dukket opp i det kompilerte dokumentet. Man må så kjøre ‘bibtex’ for å danne nye hjelpefiler på bakgrunn av første kjøring i ‘pdflatex’. Når man så kjører ‘pdflatex’ for andre gang vil referanselisten og referanser i teksten dukke opp i det ferdige dokumentet. Prosessen ser slik ut, og må kjøres for hver kompilering:

Kompileringsprosess BibTeX

BibLaTeX

Ved brukt av BibLaTeX for behandling av referanser i LaTeX finnes det flere muligheter for tilpasning av bibliografi slik at man får akkurat den stilen man ønsker, f.eks dersom tidsskriftet du publiserer i har en egen referansestil.BibLaTeX er en usepackage til LaTeX som formaterer bibliografien ved bruk av makroer. Ved å sette forskjellige options til usepackage BibLaTeX kan man man justere til mange forskjellige bibliografistiler. I tillegg til hoveddokumentet må du også opprette .bib-filen som skal fungere som en database over alle referansene du har tenkt å referere til i dokumentet ditt. Dette er den samme bib-filen som vi bruker for BibTeX.BibLaTeX options:

\usepackage [options] {biblatex}
backend=biber, er det vanligste og anbefales .

Bibligraphystyle:
style=numeric (numerisk)
style=alphabetic (alfabetisk)
style=authoryear (alfabetisk, forfatter-år)
style=authortitle (alfabetisk, forfatter-tittel)
style=verbose (alfabetisk)
style=anyt (alfabetisk, name, year, title)

Flere stiler finnes på ctan.org.

Sortering av referanser i bibliografien:
sorting=nty (name, title, year)
sorting=nyt (name, year, title)
sorting=nyvt (name, year, volume, title)
sorting=anyvt (alphabetic label, name, year, volume, title)
sorting=ynt (year, name, title)
sorting=ydnt (year (descending), name, title)
sorting=none (Ingen sortering. Referansene blir sortert etter hvilken bibliografi
stil som brukes)

Siteringsstiler i tekst. Hvis det ikke blir gitt noen siteringsstil i options, bruker biblatex den
stilen som passer til gitt bibliografistil.
Citestyle:
citestyle=alphabetic
citestyle=authoryear
citestyle=authortitle
citestyle=verbose
citestyle=numeric

sortcites=true, =false
Du bør alltid bruke option sortcites når du bruker en numerisk stil, den vil sortere
sekvensen “[9,11,8,3,9]” til “[3,8,9,11]. I teksten i LaTeX-dokumentet:
\cite{ref1,ref2,...}

Tilpasning av bibliografistil:
Hvis du ikke finner en stil som passer akkurat den du trenger, kan du f.eks. tilpasse
stilen med BibLaTeX ved å ta med eller utelate informasjon fra bib-file.
firstinits=true
ISBN=true, false
url=true, false
doi=true, flase

Der bibliografien skal skrives i tex-dokumentet settes \printbibliography. Ved å sette options til \printbibliography kan man bl.a. endre tittel på bibliografi, få bibliografien i innholdsfortegnelse, splitte bibliografien i to (f.eks en for bøker og en for artikler). Det kan gjøres på følgende måte:

\printbibliography [options]

title=referanseliste. Endrer tittel på referanselista.

Kan ha to bibliografier f.eks. bøker og artikler:
type=article,title=Artikler
type=book,title=Bøker

En bibliografi pr.kapittel:
\begin{refsection} din tekst
\printbibliography [heading=subbibliography]
\end{refsection}

Eller man kan ha alle bibliografiene tilslutt i dokumentet:
section=1,title=Bibliografi 1
section=2,titel=Bibliografi 2

Når tex-dokumentet blir kompilert skjer følgende:

Kompileringsprosess BibLaTeX

Nedlasting av referanser fra databaser

Oria

Nedlasting av BibTeX-referanser fra Oria

I Oria klikker vi oss inn på den litteraturen vi ønsker å referere til, under ‘Send til’ velger vi ‘BibTeX’, og trykker ‘Last ned’ for å laste ned referansen.

Scopus

Eksport av BibTeX-referanser fra Scopus

Eksport av BibTeX-referanser fra Scopus

Her huker vi av for den referansen vi ønsker å laste ned, trykker ‘Export’ øverst i trefflisten, og velger BibTeX som ‘method of export’.

Google scholar

Eksport av BibTeX-referanser fra Google Scholar

Eksport av BibTeX-referanser fra Google Scholar

Eksempel på BibTeX-referanse

I Google Scholar trykker vi på ‘hermetegnet’ for det aktuelle treffet i søkelisten, og trykker BibTeX i vinduet som dukker opp. Vi får da opp korrekt formatert referanse som kan kopieres inn i .bib-filen eller inn i jabref.

Lenker

Du kan få god hjelp via google ved å google feilmeldinger. Noen andre har som regel hatt samme problem før deg og har foreslått en løsning.

I tillegg kan du prøve noen av lenkene:

Videoer

BibLaTeX:

BibTeX:

Jabref:

Kurs

NTNU Universitetsbiblioteket arrangerer både kurs i LaTeX og kurs i BibTeX/BibLaTeX både vår og høst.

Kontakt

Følg vår kanal på Innsida - Nytt fra Universitetsbiblioteket.