Wikier

Tilsetting og arbeidskontrakt

Alle som skal jobbe for NTNU må ha en kontrakt før de kan starte. Stegene på denne siden beskriver hvem som gjør hva når NTNU skal inngå midlertidige time-, måned- og oppdragskontrakter. 


English: Time-limited contracts


Informasjonen på denne siden gjelder for eksempel kontrakter til studentassistenter, læringsassistenter, vitenskapelig assistenter, alderspensjonister med pensjonistvilkår, eksamensvakter (ikke pensjonistvilkår), eksterne sensorer og veiledere, bedømmelse av doktorgradsavhandling, disputas, kompetanseopprykk og søkere til stilling, studentmentorer m.fl.. Lista er ikke komplett. 

Veiledning til behovshaver kontrakt

Detaljert rutine for deg som skal bestille kontrakt finner du på Bestille og velge riktig kontrakt (inkludert rutiner for sensur, disputas og hasteoppdrag)

Kontraktsinngåelsen steg for steg

1. <strong>Rekvirere kontrakt</strong> (gjøres av den som har behov for ansatt eller oppdragstaker)

Skjema: Rekvirere midlertidig timelønns-, måneds- og oppdragsavtaler

Skjemaet kan sendes inn av for eksempel professor, prosjektleder, emneansvarlig, fagansvarlig eller andre som har behov for en ansatt beskrevet øverst på denne siden. I skjemaet står alt du skal gjøre i din del av prosessen. Når du har sendt inn skjemaet, er din oppgave ferdig. 

Obligatoriske felt i skjemaet er navn, e-post og mobilnummer til den som skal ansettes, start- og sluttdato på arbeidet, enhet ved NTNU, hvilket land det skal utføres i og hva slags type stilling det er snakk om (vitenskapelig assistent, studentassistent, sensur osv.) og beskrivelse av arbeidsoppgaver. 

Stegene under må følges for at ansatt eller oppdragstaker skal få lønn/honorar til rett tid:

2. <strong>Bestille kontrakt</strong> (gjøres av medarbeider med rollen «behovshaver kontrakt»)

Alle enheter har kvalifiserte medarbeidere med rollen «behovshaver kontrakt». Hit kommer skjemaet som ble sendt i steg 1. Du kan også starte prosessen her, uten et rekvirentskjema.

Du som er behovshaver kontrakt må vurdere hvilken type kontrakt du skal bestille og innhente nødvendig informasjon. 

Time-, måned og oppdragskontrakter skal bestilles og opprettes i Selvbetjeningsportalen eller DFØ-appen. Løsningene leveres av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). 

Veiledning for behovshaver kontrakt:

Annen opplæring, rutiner og veiledning: 

3. <strong>Opprette kontrakt</strong> (gjøres av koordinator kontrakt i Tjenestesenteret) 

NTNU har sentralisert funksjonen for å opprette kontrakt. Det er Tjenestesenteret for lønn og HR som har ansvar for den delen av prosessen og som har rollen «koordinator kontrakt». Koordinator kontrakt i Tjenestesenteret oppretter og behandler kontrakt i Selvbetjeningsportalen (dfo.no).

Opplæring, rutiner og veiledning: 

4. <strong>Anvise kontrakt</strong> (gjøres av leder/kostnadsgodkjenner)

En leder eller andre med budsjettdisponeringsmyndighet (BDM) må godkjenne kontrakten. Du godkjenner kontrakten i Selvbetjeningsportalen (dfo).

Opplæring, rutiner og veiledning: 

Ta ut rapporter i Selvbetjeningsportalen

Du kan ta ut følgende rapporter i selvbetjeningsportalen:

Standardiserte BOTT-rutiner: 

5. <strong>Signere kontrakt</strong> (gjøres av den som ansettes/ tar oppdraget)

Hvis du skal inngå en time-, måneds- eller oppdragskontrakt med NTNU, får du tilsendt en e-post fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) som forklarer hvordan du kontrollerer og signerer kontrakten. DFØ er NTNUs leverandør av lønns- og økonomitjenester.

Kontroller at opplysningene i kontrakten og eventuelle vedlegg stemmer, og at alle nødvendige vedlegg er lagt ved. Bekreft opplysningene og signer kontrakten eller avvis kontrakten og begrunn hvorfor. 

Når kontrakten er signert, vil du motta en ny e-post fra DFØ med informasjon om innlogging i Selvbetjeningsportalen og DFØ-appen.

Hvis du er timeansatt, er det viktig at du registrerer timene dine fortløpende og sender inn timeliste. Det er avgjørende for at du skal få utbetalt rett lønn til rett tid. 

Opplever du tekniske problemer når du skal inngå kontrakt med NTNU?

Hvis du ikke mottar kontrakt på e-post eller sms aldri kommer fram til din mobil ved registrering,
k
ontakt Tjenestesenteret på telefon eller e-post. 

Hvis du får feilmelding ved signering av kontrakten: 

 • Prøv å slette nettleserdata eller bruk privat vindu/inkognito modus i nettleseren din.
 • Det kan oppstå utfordringer ved bruk av mac/iPhone/iPad, spesielt med GoogleChrome. Bruk gjerne Windows sammen med Google chrome når du skal signere, hvis du har muligheten til det. 
 • Tilgangen til Selvbetjeningsportalen (for reiseregning, timeregistrering, lønnsslipp etc) gjelder fra startdato i kontrakten.
 • Hvis det fremdeles ikke fungerer, kontakt Tjenestesenteret på telefon eller e-post. 
 • Utenlandske oppdragstakere mottar en e-post fra NTNU om hvordan logge inn og signere kontrakt. E-posten fra NTNU kommer et par dager før DFØ sender kontrakten. 

6. <strong>Følge opp kontrakt og timelister</strong>  (gjøres av koordinator kontrakt i Tjenestesenteret)

I samarbeid med den som bestilte kontrakten (behovshaver kontrakt), følger koordinator kontrakt i Tjenestesenteret opp kontrakten videre og gjør eventuelle endringer.

Veiledning: Hente rapporter på kontrakt (dfo.no)

Se BOTT-rutine: 

7. <strong>Utbetale kontrakt</strong>  (gjøres av koordinator kontrakt i Tjenestesenteret)

For at timelønn og oppdragshonorar skal bli utbetalt, må Tjenestesenteret godkjenne dette i Selvbetjeningsportalen. De vil da gi beskjed til den ansatte/oppdragstakeren, hvis noe er feil og forklare hva som rettes opp. 

Når utbetales lønn/honorar?

 • Timekontrakt: Ansatt fører timer fortløpende og får utbetalt lønn ut ifra fristene for innsending, godkjenning og utbetaling i lønnskjøringsplanen.
 • Månedskontrakt: Ansatt får utbetalt lønn den 12. i måneden etter startdato på kontrakten.
 • Oppdragskontrakt: Dagen etter sluttdato på kontrakten, sendes oppgjøret til godkjenning og videre til utbetaling.

Time- og månedslønte, samt de fleste oppdragstakere vil finne lønnsslippen i Selvbetjeningsportalen. Oppdragstakere som ikke har portalen eller appen, finner den i Altinn. Utenlandske oppdragstakere uten norsk adresse eller fødselsnummer vil få denne automatisk tilsendt fra DFØ per post.

<strong>Tilganger</strong>

Generelle IT-tilganger: Det er forskjellig for en oppdragstaker og arbeidstaker hva som følger med av tilganger/kontoer når en TOA-kontrakt inngås.

De som har time- eller månedskontrakt, blir arbeidstakere på NTNU og får samme tilganger som faste ansatte. De vil få beskjed fra Orakeltjenesten om å aktivere sin brukerkonto som gir dem e-postadresse, feide-id og adgang til filområdet T: for enheten de er tilknyttet. De får også MIcrosoft 365 ansattlisens. Eventuelle øvrige tilganger må lederen bestille gjennom NTNU Hjelp. 

Bortsett fra eksterne sensorer, får ikke oppdragstakere generelle IT-tilganger. Dersom det er behov for IT-tilganger til andre oppdragstakere, kan de registreres i Gjestetjenesten.  Se rutinen for inngåelse og utbetaling av sensorkontrakter for informasjon om tilgang til Inspera. 

Tilganger i Selvbetjeningsportalen/DFØ-app: Alle kan logge seg inn i Selvbetjeningsportalen/DFØ-app etter startdato fra signert kontrakt, men har forskjellige "fliser" de ser.  En oppdragstaker får tilgang til kontrakten, lønnsslipp, samt mulighet til å registrere en utgiftsrefusjon, reise eller godtgjørelse (Betalmeg). En arbeidstaker får i tillegg mulighet til å føre timene sine. Timelønte registrerer tid via "Mine kontrakter" og må levere timeliste for å få utbetalt lønn. 

Standardiserte rutiner

BOTT-samarbeidet skal utvikle standardiserte arbeidsprosesser og nye digitale økonomi- og lønnstjenester skreddersydd for universitets- og høyskolesektoren. Se relevante BOTT-rutiner for tilsetting og arbeidskontrakt: 

Kontakt

Har du spørsmål om time-, måned- eller oppdragskontrakter? Kontakt Tjenestesenteret 

For å melde inn enkeltsaker om feil og mangler, send oss en sak i NTNU Hjelp Time- måned- og oppdragskontrakter. Gi en konkret og detaljert beskrivelse.
For å endre/korrigere kontrakt - bruk samme skjema i NTNU som nevnt over og velg "korrigering av kontrakt". 

Vi har også et team for Tilsetting og arbeidskontrakt der du kan stille generelle spørsmål, få tips og råd. Hovedmålgruppa er ansatte med rollen behovshaver kontrakt. Vi kan ikke svare på enkeltsaker her, men generelle spørsmål om prosess og systemer. 

Child Pages (3)

 • Bestille time- måneds- og oppdragskontrakt

  Dette er en rutine for behovshaver kontrakt som bestiller kontrakt i den digitale løsningen for tilsetting og arbeidskontrakt. Målet med rutinen er at du får informasjonen du trenger for å bestille...

 • Midlertidig time- eller månedskontrakt

  Informasjonen til studentassistenter, læringsassistenter, eksamensvakter, vitenskapelige assistenter, alderspensjonister med pensjonistvilkår og andre ansatte på time- eller månedskontrakt. Før du...

 • Oppdragstaker

  Før du kan ta et oppdrag for NTNU må du inngå en skriftlig kontrakt. Oppdragskontrakter inngås via den digitale løsningen for tilsetting og arbeidskontrakt. Eksempler på oppdrag beskrevet på denne...