Wikier

Tilsetting og...

Oppdragstaker

Før du kan ta et oppdrag for NTNU må du inngå en skriftlig kontrakt. Oppdragskontrakter inngås via den digitale løsningen for tilsetting og arbeidskontrakt.

Eksempler på oppdrag beskrevet på denne side er eksterne sensorer og veiledere, bedømmelse av doktorgradsavhandling og disputas, bedømmelse av kompetanseopprykk og bedømmelse av søkere til stilling. Se detaljert informasjon i rutinen bestille kontrakt.


English: Contractors


Du signerer kontrakten i Selvbetjeningsportalen eller DFØ-appen

Se praktisk veiledning på dfo.no: Signere kontrakt

Når din kontrakt er opprettet av NTNU, mottar du en e-post fra DFØ som er leverandøren av den digitale løsningen. Du må da lese gjennom kontrakten og enten bekrefte opplysninger og signere kontrakten eller avvise den og begrunne hvorfor.

Når kontrakten er signert, vil du motta en ny e-post fra DFØ med informasjon om innlogging i Selvbetjeningsportalen eller DFØ-appen.

Veiledning:

Slik logger du inn i Selvbetjeningsportalen

Veileder for utenlandske personer på engelsk

Opplever du tekniske problemer når du skal inngå kontrakt med NTNU?

Hvis du ikke mottar kontrakt på e-post eller sms på mobil ved registrering, kontakt Tjenestesenteret på telefon eller e-post.

Hvis du får feilmelding ved signering av kontrakten: Det kan oppstå utfordringer ved bruk av mac/iPhone/iPad, spesielt med GoogleChrome. Bruk gjerne Windows sammen med Google chrome når du skal signere (for eksempel skole-pc).

  • Hvis du får feilmelding rett etter at du har signert kontrakten, prøv igjen noen ganger. Hvis det fremdeles ikke fungerer, avviser du kontrakten og skriver en merknad om at du får feilmelding.
  • Tilgangen til Selvbetjeningsportalen gjelder fra startdato i kontrakten.
  • Hvis det fremdeles ikke fungerer, kontakt Tjenestesenteret på telefon eller e-post.

Når får du betaling?

Honoraret blir utbetalt etter at sluttdatoen i kontrakten er passert. Du trenger ikke gjøre noe aktivt for å få utbetalingen (bortsett fra å signere kontrakten).

Lønnsslipp

  • Oppdragstakere finner sin «lønnsslipp» i BetalMeg/Selvbetjeningsportalen eller i DFØ-appen.
  • Dersom du ikke har portalen eller appen, finner du den i Altinn.
  • Utenlandske oppdragstakere uten norsk adresse eller fødselsnummer vil få denne automatisk tilsendt fra DFØ per post.

Utregning av honorar

Oppdragstakere er ikke omfattet av hovedtariffavtalen. Oppdragsgiver står fritt til å avtale med oppdragstakeren honorar for et oppdrag uavhengig av statens lønnsplanhefte. Det gis ikke føringer sentralt for satser for eksterne oppdragstakere. Enhetene bestemmer egne satser for ulike typer eksterne oppdrag eller med aktuelle oppdragstaker, også hva beløpet skal inkludere.

Anbefalingen er at når man vurderer/fastsetter en timesats eller en bestemt sum for godtgjøring, så kan man ta høyde for de ekstra kostnader som oppdragstakere må utbetale /legge av til selv. Slike kostnader er typisk:

  • Feriepenger (12 %)
  • Pensjon (4 % til innskuddspensjon)
  • Frivillig yrkesskadetrygd (I flg. NAV: Årlig premie utgjør 0,4 prosent av forventet årsinntekt utenfor tjeneste.)
  • Sykepenger (fakultetets/instituttets fraværsprosent ved korttidsfravær kan for eksempel legges til grunn)

Oppdragsgiver er ikke forpliktet til å inkludere noen av de ekstra kostnader i satsene for eksterne oppdragstakere.

Ved avvik på kontraktssummen, kontakt Tjenestesenteret før oppdraget er utført (kontaktinfo nederst på siden).

Utvalgsgodtgjøring

Leder, medlemmer og sekretærer i statlige utvalg godtgjøres for møteforberedelser, arbeid i møter osv., slik det er fastsatt i administrative bestemmelser i Statens personalhåndbok.

NTNU følger de veiledende satsene som er fastsatt av departementet i de administrative bestemmelsene.

Reiseregning, utgiftsrefusjon og godtgjørelse

Når du har inngått oppdragskontrakt med NTNU, får du tilgang til å registrere reiseregning og refusjoner via Betalmeg-løsningen i Selvbetjeningsportalen eller DFØ-appen. Tilgangen gjelder fra startdato i kontrakten. Du vil få e-post fra leverandør DFØ om Betalmeg-tjenesten.

Oppdragstakere skal ikke legge inn selve honoraret sitt i Betalmeg-løsningen. Betalmeg-løsningen er kun for utgifter som skal betales tilbake. Honoraret vil du få utbetalt etter sluttdatoen for oppdraget.

Er du selvstendig næringsdrivende?

Mange av oppdragene som utføres for NTNU skal utbetales som honorar i lønnssystemet, og ikke som faktura i regnskapssystemet. Hvis en selvstendig næringsdrivende skal fakturere en tjeneste, må det gjøres en vurdering i forkant. Denne vurderingen skal dokumenteres.

Se Oppdragstaker eller næringsdrivende

Kopi av kontrakten

Etter kontrakten er signert, vil du få tilsendt en kopi av kontrakten i Altinn. Den er også tilgjengelig i DFØ-appen og Selvbetjeningsportalen.

Plikter og rettigheter

Oppdragstakere får ikke sykelønn, feriepenger eller pensjonspremie i Statens pensjonskasse fra NTNU. Skatteplikt ved utbetaling av arbeidsinntekt gjelder.

Kontakt

Hvis du trenger veiledning til kontraktssignering eller Selvbetjeningsportalen, kan du kontakte Tjenestesenteret