Wikier

Lønn - for...

Oppdragstaker eller næringsdrivende

Mange av oppdragene som utføres for NTNU skal utbetales som honorar i lønnssystemet, og ikke som faktura i regnskapssystemet. Du som bestiller tjenesten, må derfor vite forskjellen. Merk at denne rutinen bare gjelder ved kjøp av tjenester, og ikke varer. Hvis du skal kjøpe en vare, følger du vanlig bestillingsrutine.


English: Contractor versus self-employed person

Oppdragskontrakt | Bestille varer og tjenester | Temaside lønn


knapp Gå direkte til vurderingsskjemaet lønn/næring

Om det er en oppdragstaker eller næringsdrivende må avklares før jobben utføres, fordi det har stor betydning for kontraktstype, utbetaling og skatt.

Det er NTNU som har ansvaret for å gjøre vurderingen og håndtere utbetalingen riktig når vi kjøper en tjeneste. Som oppdragsgiver kan NTNU bli gjort økonomisk ansvarlig for unnlatt forskuddstrekk dersom personen behandles som næringsdrivende når hen skulle hatt oppdragskontrakt.

Det er derfor obligatorisk å foreta denne vurderingen hver gang NTNU skal kjøpe en tjeneste fra en selvstendig næringsdrivende. Det er den som bestiller tjenesten som har ansvar for at dette blir gjort.

Er den som skal utføre jobben NTNU-ansatt?

NTNU kan ikke leie inn egne ansatte til å utføre oppdrag som ligger tett opp til fagområdet sitt og kreve betaling som næringsdrivende eller oppdragstaker. Hvis en NTNU-ansatt skal gjøre et oppdrag, må det på forhånd dokumenteres at det skiller seg vesentlig fra de oppgaver som følger av ansattes stilling ved NTNU. Uten en slik særskilt avtale om oppdragshonorar, vil alt arbeid/oppdrag utover 100 prosent stilling falle innunder de statlige bestemmelsene om overtid.

Hvem skal ha oppdragskontrakt og honorar?

De fleste oppdrag innen undervisning, skal gå via prosessen for Tilsetting og arbeidskontrakt og dermed ikke sende faktura som næringsdrivende:

 • eksterne sensorer
 • bedømmelse av doktorgradsavhandling, disputas, kompetanseopprykk, søkere til stilling
 • arbeid i styre, representantskap, utvalg, råd og lignende
 • som hovedregel veiledere (se vurderingsskjema, hvis du er i tvil)

Se alle typer oppdragskontrakter

Oppdragstakere står i en mellomstilling mellom arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende, og har fellestrekk med begge disse gruppene.

På den ene siden, utfører oppdragstakeren, som den næringsdrivende, oppdrag for egen regning og risiko og uten å være underlagt oppdragsgiverens instruksjonsmyndighet. På den andre siden, regnes oppdragstakere som lønnsmottakere i relasjon til skatte- og trygdelovgivningen.

Dette kjennetegner et oppdrag

 • Oppdragstakeren har ikke til hensikt å drive en vedvarende virksomhet.
 • Arbeidet er kortvarig og utføres som regel som én arbeidsprosess.
 • Oppdragstakeren kan ikke sende andre enn seg selv til å utføre jobben.
 • Oppdragstaker er lønnsmottaker i sitt hovedyrke og påtar seg oppdrag utenfor tjeneste utenfor sin faste arbeidstid,

Utbetaling og skatt

Oppdragstakere:

 • har ikke krav på feriepenger
 • har ikke krav på sykepenger
 • meldes ikke inn i Statens pensjonskasse, men trekkes i skatt og omfattes av folketrygdeloven
 • får honorar etter jobben er utført ut ifra enhetens egne fastsatte satser

Les mer om oppdragstakere

Hvem kan fakturere som næringsdrivende?

Selskaper (ENK, ANS., AS, DA. mv.), allmennyttige lag, foreninger og stiftelser er eksempler på virksomheter som kan sende faktura. Men du må gjøre en vurdering før du bestiller jobben. Følg framgangsmåten under:

Vurderingsskjema ved kjøp av tjenester fra selvstendig næringsdrivende

For at en tjeneste skal faktureres fra en selvstendig næringsdrivende, må du først dokumentere at det er gjort en vurdering i forkant. Det gjør du slik:

 Fyll ut vurderingsskjemaet

Når du har fylt ut skjemaet, sender du det til deg selv ("submit").

Hvis du i skjemaet vurderte det til å være en jobb som skal utbetales som næringsinntekt med faktura, reguleres tjenesteoppdraget av Lov om offentlige anskaffelser. Du skal da følge retningslinjene for bestilling av varer og tjenester:

 1. Avklar innkjøpet med leder som har myndighet til å godkjenne kostnader (BDM).
 2. Undersøk om NTNU allerede har en rammeavtale for tjenesten.
 3. Send inn bestillingsskjema.
 4. Legg ved utfylt vurderingsskjema nevnt lenger opp (som du sendte til deg selv).
 5. Fyll ut kjøpsavtale med selvstendig næringsdrivende dersom dere ønsker å benytte denne. (The agreement in English: Purchase agreement with self-employed persons.)
 6. I etterkant av en bestilling fra NTNU, sender den næringsdrivende inn en faktura som behandles av innkjøpere på de ulike enhetene.

Kontakt

Kontakt din lokale innkjøper, hvis du trenger hjelp.

Vi ønsker å høre fra deg!

Informasjonen på denne siden er nylig gjennomgått og oppdatert av fagpersoner innen lønn, økonomi, kommunikasjon og jus ved NTNU.

Målet vårt har vært å lage en mer brukervennlig, digital og tidsbesparende løsning enn det vi hadde tidligere.

Hva mener du? Har vi lyktes med det, eller er det noe vi kunne ha gjort annerledes?

Kanskje du har noen gode råd om hvordan denne informasjonen kan gjøres enda mer brukervennlig i fremtiden?

Da ønsker vi gjerne å høre fra deg! Bruk dette skjemaet, og skriv inn e-postadressen din der dersom du ønsker en tilbakemelding fra oss.

Andre henvendelser må rettes til din lokale innkjøper.