Wikier

Bestille time-...

Ulike typer TOA-kontrakter

Denne siden gir en oversikt over hvilke typeroppdrags-, time- og månedskontrakter du kan velge mellom i rutinen Bestille time- måneds- og oppdragskontrakt.


Hovedside Tilsetting og arbeidskontrakt


Oppdragskontrakter

Ønsker oppdragstaker å fakturere som næringsdrivende? Se info og vurderingsskjema på Oppdragstaker eller næringsdrivende

Sensur/veiledning/retting

Dette gjelder eksterne sensorer og eksterne veiledere. Sensur i tilfeller der man samme semester har undervist på samme emne utbetales som timelønn. Sensur omfatter både sensur av muntlig eksamen, skriftlig eksamen og oppgaveretting. Se rutine for sensoroppdrag.

Bedømmelse av doktorgradsavhandling og disputas

Denne gruppen bør ikke slås sammen med andre typer bedømmelser, da bedømmelse her også innebærer deltakelse i disputas. For oppdragstakere i utlandet vil normalt gjennomføringen av oppdraget være delt mellom Norge og oppdragstakerens hjemland.

Bedømmelse av kompetanseopprykk

Med dette menes kompetanseopprykk i vitenskapelig stilling, jf. forskrift om ansettelse og opprykk i forsknings- og undervisningsstillinger.

Bedømmelse av søkere til stilling

Med dette menes arbeidet til den sakkyndige komitéen som foretar bedømmelse av søkere til vitenskapelig stilling.

Generell (annet)

Noen arbeidsoppgaver vil rutinemessig bli håndtert som oppdrag. Dette kan eksempelvis dreie seg om gjesteforelesere (enkeltstående forelesninger utenom ordinær undervisning), eksterne oppdragstakere som holder innlegg på konferanser. Her vil det imidlertid være så stor variasjon at det anses lite hensiktsmessig å standardisere egne kontraktstyper.

Studentmentorer

Merk at studentmentorer (som refunderes av NAV) er en egen kategori under type kontrakt når du velger oppdragskontrakt. Denne skal ikke benyttes. Studentmentorer skal ha timekontrakter fordi NAV krever at timene må dokumenteres.

Obs! Pensjonister som har offentlig tjenestepensjon skal ikke ha oppdragskontrakt, men timelønnskontrakt med pensjonistvilkår.

Time- og månedskontrakter

Satser

C-tabell med oppdaterte satser for 2023

Lønn - beregning av satser student og læringsassistenter - Kunnskapsbasen - NTNU

Eksempel på utregning av timesats:

Lønnstrinn 24 kr 369 800 (forutsetter arbeidsuke på 37,5 timer

Timelønn ? 369 800 - 400 (OU-midler) / 1950

369 400 / 1950 = 189,435897 - avrundet 189,4

Alderspensjonist med pensjonistvilkår

Dette omfatter gruppen alderspensjonister med offentlig tjenestepensjon, som skal ha en fastsatt timesats og ikke rapporteres til SPK. Mange ansatte på pensjonistvilkår er eksamensvakter, men det brukes også eksempelvis i forbindelse med undervisning, bistand med saksbehandling og opplæring. Se SPKs definisjon på pensjonslønn med kriteriene for å benytte dette. Pensjonistavlønning skal gjelde kortvarig arbeid og ikke være oppgaver av fast og varig karakter. Det skal ikke være en videreføring av tidligere arbeidsforhold.

Studentassistent

Denne kontraktstypen benyttes for å opprette kontrakter med studentassistenter som har administrative oppgaver. Her skal enten stillingskode 0389 Fagkonsulent eller stillingskode 1429 Aspirant benyttes. Den må ikke forveksles med vitenskapelig assistent som er en åremålsstilling.

Studentmentorer (som refunderes av NAV)

For denne gruppen utbetaler universitetene timelønn til studenter og krever refusjon av NAV. De skal innrapporteres til AA-registeret.

Eksamensvakt (ikke pensjonistvilkår)

Denne kontraktstypen skal benyttes for eksamensvakter som ikke har offentlig tjenestepensjon.

Undervisning

Dette fatter undervisning som er en del av institusjonens ordinære utdanningstilbud, normalt i tilknytning til et emne. Det omfatter alle undervisningsformer (forelesning, kurs, seminarer etc.).

Generell (annet)

Denne kontraktstypen kan brukes der man trenger kortvarig bistand eller der den ansatte selv har stor fleksibilitet til å velge når arbeidet utføres, eksempelvis til arrangementer, feltarbeid, kontorarbeid etc

Vitenskapelig assistent

En vitenskapelig assistent kan ansettes som forskningsassistent og prosjektmedarbeider til forskningsrelaterte oppgaver. Stillingen skal ifølge forskrift om ansettelsesvilkår, vit. stillinger gi mulighet for innsikt i vitenskapelig eller kunstnerisk arbeid og metode. Arbeidsoppgavene skal ligge på et akademisk nivå og skal bestå av vitenskapelig eller kunstnerisk assistanse.

TOA-løsningen kun for vit.ass.-kontrakter inntil seks måneder

Når en person skal ansettes som vitenskapelig assistent i inntil seks måneder, kan du bestille kontrakten via TOA-løsningen. Det kan være en time- eller månedskontrakt.

Vitenskapelige assistenter skal ikke ha kontrakt via TOA-løsningen, hvis

  • ansettelsen varer mer enn seks måneder
  • ansettelsen skjer via rekruttering med stillingsutlysning

I disse tilfellene skal ansettelsen skje via rutinene for nyansettelse.

Stillingskoder for vitenskapelig assistent

Det er tre alternative stillingskoder for ansettelse som vitenskapelig assistent basert på utdanningsnivå:

  • 1018 vitenskapelig assistent (uten oppnådd grad)
  • 1019 vitenskapelig assistent (oppnådd bachelorgrad)
  • 1020 vitenskapelig assistent (oppnådd mastergrad)

Vitenskapelig assistent er en åremålsstilling

Vitenskapelig assistent er en åremålsstilling for inntil to år. Samlet ansettelsestid kan ikke overstige to år. Ingen kan ansettes i mer enn én åremålsperiode i samme stillingskategori ved samme institusjon, se forskriften. Den som bestiller kontrakten "behovshaver kontrakt" / rekrutterer personen, må undersøke bakgrunnen før ansettelsen for å sikre at toårsregelen ikke brytes.

2353 Visninger
Målgruppe: Medarbeidere Tema: Ansettelsesforhold