Wikier

Arbeidstid

Overtid

På denne siden finner du regler og framgangsmåte ved overtidsarbeid.


English Overtime

Se også Registrere overtid | temaside Arbeidstid og fravær | Fleksitid


Utbetaling av overtid

Se frister for innsending, godkjenning og utbetaling på lønnskjøringsplanen.

Regler for overtid

Overtiden må på forhånd avtales med din leder og du må registrere overtiden i Selvbetjeningsportalen.

Overtidsarbeid skal være pålagt og kontrollerbart, og kan bare pålegges ved ekstraordinære og tidsbegrensede behov. Arbeid utover avtalt arbeidstid kan ikke gjennomføres som en permanent ordning.

Arbeidstaker har rett til å bli fritatt fra å utføre arbeid utover avtalt arbeidstid når vedkommende av helsemessige eller vektige sosiale grunner ber om det. Arbeidsgiver plikter også ellers å frita arbeidstaker som ber om det, når arbeidet uten skade kan utsettes eller utføres av andre.

Hvem har ikke krav på overtid?

Nytt vedtak om overtid for vitenskapelig ansatte fra mai 2024. Info på denne siden vil bli oppdatert.

Opprinnelig tekst: Som hovedregel har ansatte i ledende og særlig uavhengig stilling (Hovedtariffavtalene §13) ikke krav på overtid. Hvis du har avtalt med din leder at du likevel skal ha betalt overtid, må du huske å registrere overtiden i Selvbetjeningsportalen.

Registrere overtid

Hvis du har avtalt med din leder at du skal jobbe overtid, registrerer du overtiden i Selvbetjeningsportalen eller DFØ-appen:

knappLogg inn i Selvbetjeningsportalen

Du kan også registrere overtid i DFØ-appen.

 • Heltidsansatte registrerer overtid via knappen "Registrere arbeidstid" ("timeføring" i appen). Hvis du til vanlig registrerer arbeidstid, velger du nå enten "overtid mot betaling" eller "overtid med avspasering" som frammøtetype. Du som ikke registrerer arbeidstid til vanlig, for eksempel vitenskapelig ansatte, velger fremmøtetypen "overtid mot betaling".
 • Deltidsansatte: Se framgangsmåte i eget avsnitt.

Glemt å registrere overtid?

Betaling for overtid

Pålagt overtidsarbeid godtgjøres med timelønn + et prosentvis tillegg som følger:

 • 50 prosent tillegg frem til kl. 20.00, og mellom kl. 06.00 og ordinær arbeidstids begynnelse.
 • 100 prosent tillegg
  • mellom kl. 20.00 og 06.00 på hverdager
  • fra fredag kl. 20.00 til mandag kl. 06.00
  • hellig-/og høytidsdager

Overtid som ikke er i direkte forlengelse av vanlig arbeidstid, godtgjøres fra og med det tidspunktet du er disponibel på arbeidsplassen og til og med tidspunktet du forlater arbeidsplassen.

Dette gjelder også overtid som følge av vaktutkalling. Dersom ansatte tilkalles hjemmefra for å utføre overtidsarbeid, betales det for to timer selv om arbeidet utføres på kortere tid.

Avspasering av overtid

Har du opparbeidet pålagt overtid, kan denne avspaseres time for time. Du kan velge om du vil avspasere opparbeidet overtid eller om du vil ha dette utbetalt som lønn. Overtidstillegg vil uansett utbetales.

Grenser for overtid

 • Overtidsarbeid skal ikke overstige 10 timer i løpet av 7 dager, 25 timer i løpet av 4 sammenhengende uker og 200 timer i året.
 • Samlet arbeidstid må ikke overstige 13 timer i løpet av 24 timer og 48 timer i løpet av 7 dager.
 • Grensen på 48 timer i løpet av 7 dager kan gjennomsnittsberegnes over en periode på 8 uker, likevel slik at den samlede arbeidstiden etter arbeidsmiljølovens §10-5 andre ledd og arbeidsmiljølovens §10-6 femte ledd ikke overstiger 69 timer i noen enkelt uke.

Grensene kan eventuelt utvides etter avtale med tjenestemannsorganisasjonene, eller etter godkjenning fra Arbeidstilsynet, innenfor rammer angitt i arbeidsmiljølovens § 10-6.

Overtidsarbeid i arbeidsmiljølovens forstand er arbeid utover alminnelig arbeidstid på 40 timer pr uke, mens hovedtariffavtalen i staten opererer med normalarbeidstid på 37,5 timer pr uke. Arbeidstakere med 37,5 timers uke kan derfor pålegges overtid i tillegg til det som utgjør forskjellen mellom 37,5 og 40 timers arbeidsuke.

Dette innebærer likevel ikke en generell utvidet ramme per år. I statens personalhåndbok er det tatt forbehold om at: “Er det uker hvor arbeidstakeren ikke arbeider mer enn ordinær arbeidstid (37,5 timer), så vil vedkommende ikke ”spare opp” eller ”ha til gode” 2,5 timer pr uke for disse uker. Det antall timer på årsbasis som disse 2,5 timene utgjør, vil derfor være avhengig av hvor mange uker det arbeides overtid”. Differansen mellom 40 og 37,5 timer kan dermed eventuelt bare utnyttes på ukebasis, og må dessuten avregnes etter praktisering av sommer/vintertid.

Hvilepause før overtidsarbeid

Hvis du blir pålagt overtidsarbeid av mer enn 2 timers varighet direkte etter at den ordinære arbeidstiden er avviklet, skal det først gis en pause på en halv time som skal regnes med i arbeidstiden.

Føre overtid på andre steder/prosjekter enn du vanligvis jobber

Hvis timene dine skal belastes på andre koststeder eller prosjekter, må du registrere på følgende måte:

1) Du må ha opplysninger om koststed, eventuelt prosjektnummer og hvilken leder som godkjenner timene i Selvbetjeningsportalen. Disse opplysningene kan du få fra leder, HR-medarbeider, kontorsjef, prosjektøkonom eller controller.

2) Den ansatte fører timene som 'Overtid mot betaling' i DFØ-appen eller Selvbetjeningsportalen på vanlig måte. Merk at du IKKE skal fylle inn konteringsinformasjon som K-element 7, k-sted eller lignende. Da vil du få feilmelding. Kun merknadsfeltet skal fylles ut, se punkt 3.

Du registrerer som overtid mot betaling 011 på alle (eller overtid mot avspasering 013 for teknisk/administrativt ansatte som ønsker det).

3) I merknadsfeltet skriver du

Til [navn på leder som skal godkjenne timene], [k-sted], [ev. delprosjektnummer].

Merk at det er begrenset med plass her så om du følger dette formatet vil en få plass til alt.

Eksempel: Til Navn Navnesen, 88888888, UV999999999

4) Timene sendes nå over til din faste leder (overføringen skjer natt til 1., 15. og 23. hver måned). Lederen din informeres da om at du jobber andre steder. Lederen din skal da videresende timene til den lederen som skal godkjenne timene. Vedkommende godkjenner og legger inn opplysningene du la inn i merknadsfeltet til konterings-feltene. Timene vil da posteres for utbetaling på neste lønn etter ordinære frister for godkjenning før lønnskjøring.

Om du er deltidsansatt ved NTNU og jobber hele dager før overtiden, se avsnittet Mertid og overtid for deltidsansatte.

Mertid og overtid for deltidsansatte

 • Mertid er ekstra arbeidstimer utover din deltidsstilling, inntil normalarbeidstiden for en hundre prosent stilling. Mertid går til utbetaling, ikke til fleksitidssaldo.
 • Overtid er timer utover normalarbeidstiden for en hundre prosent stilling. Overtid utbetales med et tillegg.
 • Normalarbeidstiden for en hundre prosent stilling er 7.00 timer per dag sommertid, 7.45 timer per dag vintertid og 7.30 timer per dag ved lik arbeidstid hele året.

Både mertid og overtid skal avtales med din leder.

Deltidsansatte som registrerer arbeidstid

Hvis du har avtalt med din leder at du skal jobbe mertid eller overtid, skal begge deler registreres som "overtid mot betaling" i tidregistreringen i Selvbetjeningsportalen. Overtidstillegget legges på automatisk først når normalarbeidsdagen er oppnådd. Inntil normalarbeidsdagen er nådd, utbetales ordinær lønn per time (uten tillegg). Hvis du ønsker overtiden kompensert med avspasering og overtidstillegg, velger du "overtid mot avspasering".

Vær obs på at hvis du bare stempler deg inn og ut som "til stede", vil det ikke generes utbetaling for mertid og overtid. Timene vil isteden legge seg i din fleksitidssaldo. Hvis du har registrert feil, kan du rette det tilbake til den 1. i forrige måned.

For arbeid på dager som etter avtale er fridager, får du bare overtidstillegg for timer utover normalarbeidsdagen.

Deltidsansatte som ikke registrerer arbeidstid

Gjelder for eksempel vitenskapelig ansatte i deltidsstillinger. Hvis du har avtalt med din leder at du skal jobbe mertid eller overtid, må du registrere det i Selvbetjeningsportalen:

 • Overtid registrerer du via knappen "Registrere arbeidstid" ("Timeføring" i appen) som «Overtid mot betaling». Overtidstillegg legges da på automatisk fra første time.
 • Mertid registrerer du via knappen "Godtgjørelse". Se veiledning til føring av godtgjørelser (dfo.no). I merknadsfeltet oppgir du hvilke datoer du har jobbet mertid.

Overtid for timelønnede

Ansatte i timelønnsavtaler kan motta overtid hvis de har oppfylt full normalarbeidstid per dag og overtidsarbeidet er pålagt.

Overtidsmat

Ifølge statens personalhåndbok (SPH) kan ansatte som har krav på betalt overtid, i utgangspunktet ikke forvente å få dekket matutgifter. Men i spesielle situasjoner der arbeidsgiver vurderer at betalt overtidsmat er aktuelt, kan den ansatte få dekket inntil 209 kroner (per 2023). Arbeidet må da være minst tre timer utover ordinær arbeidstid

Vanligvis er arbeidsgiverens dekning av matutgifter skattepliktig. Skatteetaten har likevel gjort et unntak for ansatte som jobber lange dager utenfor hjemmet. I slike tilfeller kan du få dekket mat og drikke skattefritt, så lenge beløpet ikke overstiger 209 kroner. Dette gjelder hvis arbeidsgiveren kjøper maten eller refunderer kostnadene mot kvittering.

Godkjenne overtid

Godkjenne overtid, videresende til andre ledere o.l. finner du veiledning til på DFØs sider: Godkjenne overtid.

Krav til dokumentasjon og kontroll av overtid

Se vedlagte notat om Krav til tilfredsstillende dokumentasjon og kontroll av overtid (PDF).

Glemt å registrere overtid?

Du kan registrere overtid i Selvbetjeningsportalen tilbake til den 1. i forrige måned. Se veiledning (dfø). Hvis du har glemt å etter-registrere innen fristen, må du sende sak til Tjenestesenteret via NTNU Hjelp.

Kilder og lovverk

Overtid reguleres av arbeidsmiljøloven 10-6 og hovedtariffavtalene § 13.

Kontakt

Har du spørsmål? Kontakt Tjenestesenteret.