Wikier

Arbeidstid

Fleksitid

NTNU har felles arbeidstidsbestemmelser for ansatte som har fast eller fleksibel arbeidstid. Det gjelder ikke for arbeidstakere i ledende stilling eller i særlig uavhengig stilling (for eksempel de fleste i vitenskapelige stillinger).


English version: Flexible working hours

Relaterte sider: Arbeidstid (regler) | Registrere arbeidstid


Hva er fleksitid?

Ved NTNU praktiserer enkelte avdelinger fleksibel arbeidstid. Det betyr at du, innenfor gitte rammer, kan bestemme når arbeidsdagen starter og slutter. Arbeidstiden skal i den utstrekning det er mulig, legges til tidsrommet mellom kl. 07.00 og kl. 17.00 fordelt fra mandag til fredag.

Stillinger med fast eller fleksibel arbeidstid er underlagt hovedtariffavtalens bestemmelser og følger Særavtalen om fleksibel arbeidstid i staten. Arbeidsplikten er 37,5 timer pr. uke dersom du er ansatt i hel stilling ved NTNU.

Vilkårene for innføring av arbeidstid finner du i Statens personalhåndbok pkt. 9.15.1

Oversikt over din fleksitid

Fleksitiden ser du under «tidssaldo» i DFØ-appen og under "kvoteoversikt" i Selvbetjeningsportalen. Veiledning: Registrere arbeidstid (dfo.no).

For full oversikt over all tidregistrering, se «tidsinformasjon» i Selvbetjeningsportalen. Der kan du laste ned tidsinformasjon for hver måned. I DFØ-appen finner du den under «tidssaldo» og i'en oppe i høyre hjørne. Veiledning: Tidsinformasjon (dfo.no)

knappLogg inn i Selvbetjeningsportalen

Hva er forskjellen på saldo og kvote?

  • Saldo fleksitid= Det du faktisk har opparbeidet deg av pluss- og minustimer ut ifra tidregistrering. Saldoen oppdateres hver natt og vises i timer og minutter.
  • Avspasering fleksitidskvote= Hvor mange timer du maksimalt har lov til å avspasere i løpet av kalenderåret. Kvoten for hele året er 24 hele dager som trekkes time for time, til sammen 180 timer.
  • Saldo overtid/reisetid: Er et eget tidsregnskap, i tillegg til din saldo fleksitid. Det vil si at du kan ta ut inntil 24 dager/180 timer opparbeidet fleksitid og i tillegg ta ut opparbeidet overtid og reisetid. Denne vises kun i Selvbetjeningsportalen, hvis du har opptjent noe her.

Tidssaldoen din oppdateres påfølgende natt

Når du registrerer din tilstedetid i Selvbetjeningsportalen, vil saldo og kvote over din tid først være oppdatert dagen etter. Det er fordi systemet oppdateres med ny data i løpet av natta.

Når kan du opparbeide deg fleksitid?

Med kjernetid menes det tidsrommet hvor alle må være til stede. Med ytre arbeidstid menes det tidsrommet hvor arbeidstidens begynnelse og slutt kan variere fra dag til dag.

Kjernetid er mellom kl. 09.00-14.30 hele året for ansatte som er omfattet av fleksibel arbeidstid. Arbeidsgiver bør sørge for at møtetidspunkter legges til kjernetiden, men enkeltvise møter kan ved spesielle behov legges til tidspunkt før eller etter dette tidsrommet.

Du kan opparbeide deg fleksitid ("plusstid"):

  • i ytre arbeidstid mandag til fredag kl 06.00-09.00 og kl. 14.30-21.00
  • på lørdager kl. 07.00-18.00

Det vil være teknisk mulig å registrere arbeidstid i Selvbetjeningsportalen og DFØ-appen utenfor disse tidspunktene, men de vil ikke bli godskrevet som fleksitid i systemet. Det samme gjelder hvis du arbeider mer enn 12 timer på en hverdag og mer enn 5 timer på en lørdag.

Slik går du fram når du skal ta ut avspasering

Se veiledning:

Du kan ta ut inntil 180 timer per kalenderår i fleksitid. Deltidstilsatte kan ta ut antall timer som samsvarer med stillingsprosenten.

Saldo overtid/reisetid

Kan etter avtale avspaseres time for time i tillegg til fleksitid.

Avspasering utenfor kjernetid kl. 09.00-14.30

Det trenger du ikke å søke om. Du bare registrerer når du starter og avslutter dagen. Fleksitidssaldoen din oppdateres automatisk i løpet av neste natt.

Avspasering innenfor kjernetid

Avspasering skal ifølge Statens personalhåndbok være avklart med leder på forhånd. Hvis du skal avspasere en hel arbeidsdag eller mer, sender du en fraværssøknad (via Tid-fravær) som går til din leders godkjenning. Du trekkes timer i fleksitidssaldo og avspaseringskvote tilsvarende fraværet ditt.

Hvis du ikke skal avspasere en hel dag, er det mulig å føre fraværet som "avspasering del av dag" i tidsregistreringen. Da går det ikke søknad til leder. Hør med din leder om hen ønsker fraværssøknad i Selvbetjeningsportalen for avspasering deler av dagen.

Besøk til lege, tannlege og lignende

Slike besøk registrerer du som «lege/tannlege etc.» i Selvbetjeningsportalen. Denne typen fravær vil telle som tilstedetid. Hvis du er borte mellom kl. 10.00 og 12.00, vil likevel full dag (7,45 timer) være registrert på deg om du startet arbeidsdagen kl. 08.00 og dro hjem kl. 15.45.

Syk deler av dagen

Hvis du blir syk og er borte fra jobb deler av dagen, får du ikke godskrevet fleksitid. F.eks. hvis du startet arbeidsdagen k. 07.00 og dro hjem kl. 12.00, vil du ikke få godskrevet en time plusstid. Det er fordi du etter reglene ikke kan opparbeide plusstid når du er syk deler av dagen.

Fleksitid gir ikke utbetaling

For fleksitid utbetales ikke godtgjørelse.

Plusstimer kan ikke utbetales, kun avspaseres (etter særavtale om fleksitid i staten).

Har du avtalt arbeidstid med start eller slutt i kjernetida?

Da må du ta kontakt med Tjenestesenteret via NTNU Hjelp, så endrer vi innstillingene slik at inn- og utstempling i kjernetida ikke telles som avspasering/fravær.

Overtid vs fleksitid

Overtidsarbeid regnes ikke som fleksibel arbeidstid. Dersom arbeidsgiver pålegger deg å arbeide utover ordinær arbeidstid, er dette overtidsarbeid etter arbeidsmiljølovens § 10-6 og fellesbestemmelsene § 13 i Hovedtariffavtalen. Pålagt overtidsarbeid som etter avtale skal avspaseres og plusstimer i fleksitidsregnskapet, skal holdes adskilt.

Hva blir overført til et nytt kalenderår?

Et kalenderår er en avregningsperiode.

  • Du får med deg inntil 50 plusstimer fra ett år til neste. Alt utover 50 timer blir automatisk slettet uten kompensasjon. Derfor er det viktig at du i god tid før nyttår legger en plan sammen med din leder for når du skal ta ut timene dine.
  • Du får med deg inntil 10 minustimer ved nyttår. Hvis du har mer enn 10 timer, skal det trekkes fra lønna di. Det skjer ikke automatisk, men etter avtale mellom deg og din leder.
  • Saldo av reise- og overtid overføres i sin helhet til nytt år.

Fleksitid ved oppsigelse av stilling

Når et arbeidsforhold avsluttes, skal pluss- og minustimer avvikles i oppsigelsestiden.

Vurderer din enhet å innføre fleksitid?

Forutsetningen for fleksibel arbeidstid er at flertallet av de ansatte ved enheten din ønsker denne ordningen. Det skal avgjøres ved avstemning.

Nærmere informasjon finner du i - Særavtalen om fleksibel arbeidstid i staten (lovdata.no)

Stillinger hvor det ikke passer med fleksitidsordning

For enkelte stillinger/avdelinger passer det ikke med fleksitidsordninger. Det gjelder for eksempel ansatte i lederstillinger eller de som har en særlig uavhengig stilling, arbeidsmiljøloven §§ 10-12 (lovdata.no). Det gjelder også for ansatte som må utføre sine arbeidsoppgaver i bestemte tidsrom, som for eksempel Driftsavdelingen.

Individuelle ordninger

Dersom du har spesielle behov som ikke dekkes av rammene for særavtale om fleksibel arbeidstid i staten, kan du avtale individuelle særordninger. Dette gjelder uavhengig av om det allerede er en ordning med fleksibel arbeidstid der du jobber eller ikke. Kontakt din nærmeste leder dersom dette er aktuelt for deg.

Kontakt

Ved spørsmål, kontakt Tjenestesenteret.