Wikier

Arbeidstid

Fleksitid

NTNU har felles arbeidstidsbestemmelser for alle ansatte som har fast eller fleksibel arbeidstid. Det gjelder ikke for arbeidstakere i ledende stilling eller i særlig uavhengig stilling (for eksempel de fleste i vitenskapelige stillinger).

Fra 1. januar 2023 skal du registrere tid i Selvbetjeningsportalen. Merk at din fleksitidssaldo ikke vil være oppdatert i Selvbetjeningsportalen fra starten av det nye året. Det er fordi overføringen av tid-data til nytt år og system først skjer i slutten av januar. Hva blir overført til et nytt år?


English version: Flexible working hours

Les mer om arbeidstid


Hva er fleksitid?

Ved NTNU praktiserer enkelte avdelinger fleksibel arbeidstid. Det betyr at du, innenfor gitte rammer, kan bestemme når arbeidsdagen starter og slutter. Arbeidstiden skal i den utstrekning det er mulig, legges til tidsrommet mellom kl. 07.00 og kl. 17.00 fordelt fra mandag til fredag.

Stillinger med fast eller fleksibel arbeidstid er underlagt hovedtariffavtalens bestemmelser og følger Særavtalen om fleksibel arbeidstid i staten. Arbeidsplikten er 37,5 timer pr. uke dersom du er ansatt i hel stilling ved NTNU.

Fleksibel arbeidstid er en frivillig ordning og kan ikke pålegges.

Oversikt over din fleksitid

Fleksitiden ser du under «tidssaldo» i DFØ_appen og under "kvoteoversikt" i Selvbetjeningsportalen. Veiledning: Registrere arbeidstid.

 Logg inn i Selvbetjeningsportalen

  • Saldo fleksitid= Det du faktisk har opparbeidet deg av pluss- og minustimer. Saldoen oppdateres hver natt og vises i timer og minutter.
  • Avspasering fleksitidskvote= Hvor mange hele og halve dager du maksimalt har lov til å avspasere i løpet av kalenderåret.
  • Saldo overtid/reisetid: Er et eget tidsregnskap, i tillegg til din saldo fleksitid. Det vil si at du kan ta ut inntil 24 dager opparbeidet fleksitid og i tillegg ta ut opparbeidet overtid og reisetid. Saldoen oppdateres hver natt og vises i timer og minutter.

Når kan du opparbeide deg fleksitid?

Kjernetid er mellom kl. 09.00-14.30 hele året for ansatte som er omfattet av fleksibel arbeidstid. Arbeidsgiver bør sørge for at møtetidspunkter legges til kjernetiden, men enkeltvise møter kan ved spesielle behov legges til tidspunkt før eller etter dette tidsrommet.

Du kan opparbeide deg fleksitid ("plusstid"):

  • mandag til fredag kl 06.00-09.00 og kl. 14.30-21.00
  • lørdager kl.07.00-18.00

Det vil være teknisk mulig å registrere arbeidstid i Selvbetjeningsportalen og DFØ-appen utenfor disse tidspunktene, men de vil ikke bli godskrevet som fleksitid i systemet. Det samme gjelder hvis du arbeider mer enn 12 timer på en hverdag, mer enn 5 timer på en lørdag, eller mer enn 48 timer per uke.

For fleksitid utbetales ikke godtgjørelse.

Plusstimer kan ikke utbetales, kun avspaseres (etter særavtale om fleksitid i staten).

Slik går du fram når du skal ta ut avspasering

Se veiledning:

Du kan ta ut inntil 24 hele dager eller 48 halve dager per kalenderår i fleksitid. Deltidstilsatte kan ta ut antall dager som samsvarer med stillingsprosenten.

Saldo overtid/reisetid

Kan etter avtale avspaseres time for time i tillegg til fleksitid.

Avspasering utenfor kjernetid kl. 09.00-14.30

Det trenger du ikke å søke om. Du bare registrerer når du starter og avslutter dagen. Fleksitidssaldoen din oppdateres automatisk i løpet av neste natt.

Avspasering innenfor kjernetid

Hvis du skal avspasere i tidsrommet 09.00-14.30, kan du enten registrere en fraværssøknad som sendes til din leder, eller du kan legge det inn i selve tidregistreringen som «avspasering del av dag». Da går det ikke søknad til leder. Hør med din nærmeste leder om hen ønsker at du skal søke.

Hva telles som hele og halve avspaseringsdager?

Hvis du avspaserer under en halv arbeidsdag, dvs. inntil 3 timer og 52 minutter, så trekkes det som en halv dag avspasering på fleksitidskvota. Hvis du avspaserer mer enn 3 timer og 52 minutter, trekkes det en hel dag av fleksitidskvota. Fleksitidssaldoen (pluss/minus-timer) vil reduseres med det eksakte antallet timer og minutter du avspaserer påfølgende natt.

Syk deler av dagen

Hvis du blir syk og er borte fra jobb deler av dagen, får du ikke godskrevet fleksitid. F.eks. hvis du startet arbeidsdagen k. 07.00 og dro hjem kl. 12.00, vil du ikke få godskrevet en time plusstid. Det er fordi du etter reglene ikke kan opparbeide plusstid når du er syk deler av dagen.

Besøk til lege, tannlege og lignende

Slike besøk registrerer du som «lege/tannlege etc.» i Selvbetjeningsportalen. Denne typen fravær vil telle som tilstedetid. Hvis du er borte mellom kl. 10.00 og 12.00, vil likevel full dag (7,45 timer) være registrert på deg om du startet arbeidsdagen kl. 08.00 og dro hjem kl. 15.45.

Har du avtalt arbeidstid med start eller slutt i kjernetida?

Da må du ta kontakt med Tjenestesenteret via NTNU Hjelp, så endrer vi innstillingene slik at inn- og utstempling i kjernetida ikke telles som avspasering/fravær. Merk at arbeidsplanen din ikke er lest inn i Selvbetjeningsportalen fra starten av året 2023. Det vil derfor kunne se ut som du har fravær de dagene og tidspunktene du ikke jobber. Dette rettes opp i slutten av januar 2023. Registrer arbeidsdagens start og slutt i Selvbetjeningsportalen eller DFØ-appen inntil videre.

Overtid vs fleksitid

Overtidsarbeid regnes ikke som fleksibel arbeidstid.Dersom arbeidsgiver pålegger deg å arbeide utover ordinær arbeidstid, er dette overtidsarbeid etter Arbeidsmiljølovens § 10-6 og fellesbestemmelsene § 13 i Hovedtariffavtalen. Pålagt overtidsarbeid som etter avtale skal avspaseres og plusstimer i fleksitidsregnskapet, skal holdes adskilt.

Hva blir overført til et nytt kalenderår?

Et kalenderår er en avregningsperiode.

  • Du får med deg inntil 50 plusstimer fra ett år til neste. Alt utover 50 timer blir automatisk slettet uten kompensasjon. Derfor er det viktig at du i god tid før nyttår legger en plan sammen med din leder for når du skal ta ut timene dine.
  • Du får med deg inntil 10 minustimer ved nyttår. Hvis du har mer enn 10 timer, skal det trekkes fra lønna di. Det skjer ikke automatisk, men etter avtale mellom deg og din leder.
  • Saldo av reise- og overtid overføres i sin helhet til nytt år.

Fleksitid ved oppsigelse av stilling

Når et arbeidsforhold avsluttes, skal pluss- og minustimer avvikles i oppsigelsestiden.

Vurderer din enhet å innføre fleksitid?

Forutsetningen for fleksibel arbeidstid er at flertallet av de ansatte ved enheten din ønsker denne ordningen. Dette skal avgjøres ved avstemning.

Nærmere informasjon finner du i - Særavtalen om fleksibel arbeidstid i staten

Stillinger hvor det ikke passer med fleksitidsordning

For enkelte stillinger/avdelinger passer det ikke med fleksitidsordninger. Det gjelder for eksempel ansatte i lederstillinger eller de som har en særlig uavhengig stilling, Arbeidsmiljøloven §§ 10-12. Det gjelder også for ansatte som må utføre sine arbeidsoppgaver i bestemte tidsrom, som for eksempel Driftsavdelingen.

Individuelle ordninger

Dersom du har spesielle behov som ikke dekkes av rammene for særavtale om fleksibel arbeidstid i staten, kan du avtale individuelle særordninger. Dette gjelder uavhengig av om det allerede er en ordning med fleksibel arbeidstid der du jobber eller ikke. Kontakt din nærmeste leder dersom dette er aktuelt for deg.

Kontakt

Ved spørsmål, kontakt Tjenestesenteret