Wikier

Arbeidstid

Fleksitid

På denne siden finner du informasjon om bruk av fleksitid ved NTNU.

English version: Flexible working hours

Ser du etter noe annet? Les mer om arbeidstid | Sider merket med "Arbeidstid"

NTNU har felles arbeidstidsbestemmelser for alle ansatte som har fast eller fleksibel arbeidstid.

Dette gjelder ikke for arbeidstakere i ledende stilling eller i særlig uavhengig stilling (gjelder de fleste i vitenskapelige stillinger).

Stillinger med fast eller fleksibel arbeidstid er underlagt hovedtariffavtalens bestemmelser og følger Særavtalen om fleksibel arbeidstid i staten. Arbeidsplikten er 37,5 timer pr. uke dersom du er ansatt i hel stilling ved NTNU.

Ved NTNU praktiserer enkelte avdelinger fleksibel arbeidstid. Dette betyr at du, innenfor gitte rammer, kan bestemme når arbeidsdagen starter og slutter, men arbeidstiden skal i den utstrekning det er mulig legges til tidsrommet mellom kl. 07.00 og kl. 17.00 fordelt fra mandag til fredag.

Vær oppmerksom på at: «Ekstratid særavtale» er en del av den samlede fleksitiden hvor det maks kan overføres 50 plusstimer til neste avregningsperiode.

Oversikt over fleksitid

Fleksitiden din har du oversikt over der du registrerer din arbeidstid.

Ordningen innebærer

  1. Kjernetid er mellom kl. 09.00-14.30 hele året, for ansatte som er omfattet av fleksibel arbeidstid. Fleksibel arbeidstid er en frivillig ordning og kan ikke pålegges.
  2. Arbeidsgiver bør sørge for at møtetidspunkter legges til kjernetiden, men enkeltvise møter kan ved spesielle behov legges til tidspunkt før eller etter dette tidsrommet.
  3. Ytre arbeidstid er fra kl 06.00-09.00 og kl. 14.30-21.00 mandag til fredag hele året. Plusstimer kan kun opparbeides innenfor disse tidspunktene.
  4. Du kan arbeide maksimalt 12 timer i løpet av en arbeidsdag, eller 48 timer per uke.
  5. Ved NTNU er avregningsperioden normalt 12 måneder, og må ikke være under 6 måneder
  6. Du kan overføre inntil 50 plusstimer eller 10 minustimer til neste avregningsperiode. Har du mer enn 10 minustimer trekkes du i lønn. Plusstimer ut over 50 timer ved avregningsårets slutt, blir strøket uten kompensasjon.
  7. Uttak av plusstimer fra fleksitid avtaler du på forhånd med din nærmeste leder i hvert enkelt tilfelle. Du og din arbeidsgiver skal planlegge hvordan du skal avspasere plusstimene du ikke får overført til neste periode. Dette må skje i rimelig tid før avregningsperioden utløp.
  8. Du kan ta ut inntil 24 dager pr. år i fleksitid dersom du har opparbeidet tilstrekkelig med plusstimer. Deltidstilsatte kan ta ut antall dager som samsvarer med stillingsprosenten.
  9. Når et arbeidsforhold avsluttes skal pluss- og minustimer skal avvikles i oppsigelsestiden.
  10. For fleksitid utbetales ikke godtgjørelse etter fellesbestemmelsene § 15. Plusstimer kan ikke utbetales, kun avspaseres.

Vurderer din enhet å innføre fleksitid?

Forutsetningen for fleksibel arbeidstid er at flertallet av de ansatte ved enheten din ønsker denne ordningen. Dette skal avgjøres ved avstemning.

Nærmere informasjon finner du i - Særavtalen om fleksibel arbeidstid i staten

Stillinger hvor det ikke passer med fleksitidsordning

For enkelte stillinger/avdelinger passer det ikke med fleksitidsordninger. Det gjelder for eksempel ansatte i lederstillinger eller de som har en særlig uavhengig stilling, Arbeidsmiljøloven §§ 10-12. Det gjelder også for ansatte som må utføre sine arbeidsoppgaver i bestemte tidsrom, som for eksempel Driftsavdelingen.

Individuelle ordninger

Dersom du har spesielle behov som ikke dekkes av rammene for særavtale om fleksibel arbeidstid i staten, kan du avtale individuelle særordninger. Dette gjelder uavhengig av om det allerede er en ordning med fleksibel arbeidstid der du jobber eller ikke. Kontakt din nærmeste leder dersom dette er aktuelt for deg.

Overtid vs fleksitid

Overtidsarbeid regnes ikke som fleksibel arbeidstid.

Dersom arbeidsgiver pålegger deg å arbeide utover ordinær arbeidstid, er dette overtidsarbeid etter Arbeidsmiljølovens § 10-6 og fellesbestemmelsene § 13 i Hovedtariffavtalen. Pålagt overtidsarbeid som etter avtale skal avspaseres og plusstimer i fleksitidsregnskapet, skal holdes adskilt.

Kontakt

Kontakt din HR-medarbeider dersom du har spørsmål.