Wikier

Eksperter i team

Eksperter i team - for landsbyledere

Her finner du en oversikt over arbeidsoppgaver, seminarer og viktige datoer for deg som landsbyleder i Eksperter i team.

Ser du etter noe annet? Samleside om Eksperter i Team | Sider merket med EiT

In English: Experts in Teamwork - for village supervisors


Hva er mitt ansvar som landsbyleder?

Ditt ansvar som landsbyleder er å legge til rette for at studentene i en EiT-landsby skal utvikle samarbeidskompetanse, og at de skal få trening i å formidle og anvende egen fagkompetanse.

Dette innebærer at du planlegger og gjennomfører landsbydagene i samarbeid med læringsassistentene, og tilrettelegger for EiTs erfaringsbaserte læringsform.

Landsbyleders oppgaver foregår både i høstsemesteret (forberedelser) og i vårsemesteret (gjennomføringen av landsbydagene).


Hva er mine oppgaver som landsbyleder?

 • gjøre deg kjent med emnebeskrivelsen (pdf)
 • utvikle et landsbytema og en nettpresentasjon som appellerer til studenter fra flere fagområder (les mer om landsbytema under og se hvordan du lager nettpresentasjon under)
 • delta på kurs og seminar som utvikler deg som landsbyleder
 • opprette og koordinere samarbeid med arbeidslivet
 • gjøre deg kjent med oppmøtereglene for studentene, og føre oppmøte
 • planlegge og gjennomføre landsbydagene sammen med læringsassistentene
 • være samtalepartner for læringsassistentene i arbeidet med å fasilitere gruppeprosessene
 • lede og være til stede i landsbyen, legge til rette for og veilede studentgruppene
 • informere studentene om emnets læringsmateriell (se oversikt på siden for studenter)
 • gi tilbakemelding på innleveringer underveis
 • legge til rette for gjennomføring av studentundersøkelsen
 • gjennomføre muntlige presentasjoner av prosjektarbeidene samt gjennomføring av perspektivsamtalene
 • gjennomføre referansegruppemøte(r) og sikre at referansegrupperapport fylles ut
 • skrive en emnerapport

Oppsummert er landsbyleders viktigste oppgave å legge til rette for at studentene i en EiT-landsby skal utvikle samarbeidskompetanse, og at de skal få trening i å formidle og anvende egen fagkompetanse. Dette innebærer at landsbyleder planlegger og gjennomfører landsbydagene i samarbeid med læringsassistentene, og tilrettelegger for EiTs læringsform som er erfaringslæring.

Hva er beregnet arbeidsmengde?

Den totale arbeidsmengden er 240 timer. På høsten er det forventet at landsbyledere bruker om lag 80 timer på forberedelser og på våren om lag 160 timer på gjennomføring av landsbyen og sensurering.


Oppstartsdato

De intensive landsbyene starter mandag 8. januar 2024, og de langsgående landsbyene starter onsdag 10. januar 2024.
Se også viktige datoer for intensive og langsgående landsbyer.


Ressurser for studentene, landsbylederne og læringsassistentene

Vi har samlet alt materiell for gjennomføring av landsbyen i “NTNU-BOX" med ressurser for gjennomføring både for fysiske og digitale EiT-landsbyer. Innholdet er oppdelt etter språk, målgruppe og deretter innhold.

Viktig materiell for studentene

Dette ligger i en undermappe for hvert språk norsk og engelsk, og vi ber om at innholdet her blir lastet opp i Blackboard for enkel tilgang for studentene. Dette er innholdet i studentmappen:

 • Veiledning for studentene. Denne er også tilgjengelig direkte på nettsiden for EiT-studenter.
 • Refleksjonsbok for studentene som pdf
 • Veiledning og innlogging til nettkurs for studentene (tilgjengelig i BOX 04.01.2023)
 • Annotert litteraturliste for studentene. Listen viser til tekstene fra EiT-kompendiet, i tillegg til annen relevant litteratur, både artikler og bøker (kompendiet ble lastet opp i BOX 20.12.2022).

Undervisningsmateriell

Dette ligger tilgjengelig for landsbyledere og læringsassistenter i egne mapper i “NTNU-BOX":

 • Presentasjoner til bruk i landsbyen
 • Materiell til øvelser til bruk i landsbyen
 • Materiell fra seminar for landsbyledere og læringsassistenter
 • Materiell til digital gjennomføring av landsbyer og EiT-aktiviteter (ligger i mappa for engelske landsbyer)

Annet EiT-materiell

 • EiT-boka (kun for landsbyledere og læringsassistenter) i papirversjon har blitt distribuert gjennom høsten. Digitalt finnes den som egen fane i nettkurset.
 • Refleksjonsboka i papirversjon har blitt distribuert til landsbyledere og læringsassistenter tidligere. For studentene ligger den som pdf i studentmappa i “NTNU-BOX". Se også egen presentasjon om refleksjonsskriving.

Nettkurs

 • Sammen med læringsassistentene skal du som landsbyleder legge til rette for at studentene får økt forståelse for og ferdigheter i tverrfaglig samarbeid. Dette nettkurset gir en innføring i sentrale begrep som ligger til grunn for EiTs pedagogiske plattform. Kurset inkluderer følgende tema som kan sees på uavhengig av hverandre:
 • Studentaktiv læring
 • Studentprosjekt og prosjektutvikling
 • Fasilitering som pedagogisk metode
 • Gruppedynamikk
 • Virtuelt samarbeid
 • En versjon for studentene på hhv. norsk og engelsk legges tilgjengelig via en pdf i mappen for studenter som vi ber dere laste opp i Blackboard.

Anbefalte plattformer for digital undervisning

NTNU har to anbefalte verktøy for sanntids, digital undervisning Blackboard Collaborate og Zoom. På Innsida finner du veiledning for Blackboard Collaborate og for Zoom.


Referansegruppe og emnerapport

Landsbyleder har ansvar for å gjennomføre en emneevaluering og skrive en emnerapport i KASPER, NTNUs Kvalitetssystem for utdanning. Fagseksjonen for Eksperter i team anbefaler at emneevalueringen gjøres ved referansegrupper. Som et bidrag til emnerapporten får dessuten hver landsbyleder tilbakemelding fra studentene i landsbyen gjennom utvalgte spørsmål i EiTs spørreundersøkelse.

Landsbyleder har ansvar for å opprette en referansegruppe i landsbyen, se: KASPER - Studieplanverktøyet. En representant for hver studentgruppe og landsbyleder må delta. I tillegg kan (en av) læringsassistentene forespørres om å delta.

I langsgående landsbyer anbefaler fagseksjonen at det gjennomføres tre referansegruppemøter: ett ved oppstart, ett midtveis og ett ved avslutning av emnet, mens i de intensive landsbyene kan det være tilstrekkelig med to møter.

Referansegruppen skal fremme forslag til tiltak for å forbedre studentenes læringsutbytte av emnet. Referatene fra referansegruppemøtene danner grunnlag for emnerapporten som skrives ved semesterslutt.

Mer informasjon om oppretting referansegrupper og evaluering av emner:Metoder for studentevaluering av emne - Kunnskapsbasen - NTNU


Evaluering av emnet (landsbyen) og utarbeidelse av emnerapport

Som emneansvarlig skal du evaluere emnet (landsbyen) og dine evalueringer skal presenteres i en emnerapport. Du kan lese mer om emnerapporten her.

Du kan lese mer om kvalitetssikring av utdanning ved NTNU, evaluering av emner for emneansvarlige og emnerapporter andre steder på innsida.


Aktiviteter og frister for landsbyledere - høsten 2023

August

 • Q&A: Nettpresentasjon av landsbyen.
  17. aug kl 12:00-13:00 (norsk) og kl 14:00-15:00 (engelsk).
  Digitalt møte for alle landsbyledere. Her kan du stille spørsmål og drøfte problemstillinger om nettpresentasjon med EiT-fagseksjonen.

September

Oktober

 • Nettkurs
  For alle landsbyledere. Fokus på teori om læring, gruppedynamikk, virtuelle team, studentprosjekt og prosjektutvikling.
  Dato for publisering: TBA.
 • Informasjonsmøte: Hva er EiT?
  03. okt kl 13:00-14:00 (norsk) og kl 14:15-15:15 (engelsk).
  Digitalt møte for nye landsbyledere og læringsassistenter. Grunnleggende informasjon om emnet Eksperter i team.
 • Oppstartsmøte for landsbyledere og læringsassistenter i Gjøvik og Ålesund.
  03. okt kl 14.00.

November

 • EiT i praksis - obligatorisk for nye landsbyledere.
  Gjennomføres i perioden 7.-10. nov (Trondheim spektrum). 14. nov (Gjøvik).
  Fysisk heldagsseminar fra kl. 8.30-16.00. Her vil du få erfaring med sentrale aktiviteter som inngår i gjennomføringen av EiT. Landsbyledere fra Ålesund deltar i Trondheim.
 • Landsbyen våren 2024 - obligatorisk for alle landsbyledere.
  Én dato i perioden 16.-21. nov, kl 08:30-13:30.
  Digitalt seminar. Bli kjent med læringsassistentene dine, møt undervisningsassistentene som følger opp din landsby, utveksle erfaringer og diskuter aktuelle problemstillinger med andre landsbyledere. Tid til innledende planlegging av undervisningen.
 • Prosjektdesign i praksis - tilbud for alle landsbyledere
  23. nov kl 12.00-15.00. Digitalt seminar.
  Innhold: Dialog og diskusjon om studentprosjekter i EiT og prosjektutvikling, utprøving av øvelser som har fokus på prosjekt og prosjektutvikling, erfaringsdeling.
 • Sensurworkshop - anbefalt for alle landsbyledere
  28. nov kl 09.15-11.00 (norsk) og kl 12.15-14.00 (engelsk).
  Workshopen handler om hva som utgjør innholdet i prosessrapporten i EiT samt vurderingen av denne rapporten.

Desember

 • Virtuell landsbyledelse
  Del 1: 6. des. Del 2: 12. des. Kl. 14.00-15.30 begge dager.
  Digital workshop for landsbyledere som skal gjennomføre landsbyperioden helt eller delvis virtuelt.
  Fokus: Digital relasjonsbygging, hvordan få studentene til å jobbe som team og erfaringsdeling.
 • Velkomstmelding i Blackboard
  Frist: 12. des. Du sender velkomstmelding til studentene i din landsby.

Hva er et landsbytema?

Hver landsby i EiT har et overordnet tema, kalt landsbytema, og hver studentgruppe i landsbyen definerer selv et tverrfaglig prosjekt innenfor dette temaet de ønsker å arbeide med i EiT. Det er et mål at hver enkelt student på gruppa får anvendt sin fagkompetanse i prosjektet og at prosjektet skaper verdi for samfunnet. Landsbylederen definerer landsbyens tema, som altså gir studentene et overordnet rammeverk for prosjektarbeidet.

Landsbyens tema bør:

 • være åpent og tverrfaglig slik at det appellerer til studenter fra flere ulike fagområder
 • være relatert til aktuelle problemområder fra samfunns- og arbeidsliv
 • knyttes til aktører i samfunnet som studentene kan forholde seg til underveis i prosjektarbeidet

Hva er landsbypresentasjonen på nett?

Hver landsby skal presenteres på Eksperter i team sine nettsider på høstsemesteret. Denne presentasjonen danner grunnlaget for studentenes valg av landsbyønsker. Nettpresentasjonen er derfor et av de viktigste virkemidlene for å rekruttere studenter til landsbyen og den er ditt ansvar som landsbyleder.

EiT arrangerer Q&A: Nettpresentasjon av landsbyen 17. august 2023, du mottar invitasjon på e-post. Her kan du stille spørsmål og drøfte problemstillinger om nettpresentasjonen med EiT-fagseksjonen.

Hvordan går jeg frem?

Du laster ned og fyller ut en mal for presentasjon av din landsby (.docx). Når denne er skrevet sender du dokumentet til din EiT-kontaktperson på fakultetet, som igjen sørger for publisering på nett (se kontaktinfo på hovedsiden for EiT). Siste frist for innlevering av presentasjonen til fakultetskontakten er 1. september.

Nettpresentasjonene gjøres tilgjengelige 1. oktober, og studentene har tiden frem til 1. november med å bestemme seg for hvilke landsbyer de skal søke seg til.

Se Nettpresentasjon av EiT-landsbyen HVA, HVORFOR og HVORDAN (PDF) for tips til utforming av landsbytittel, bildebruk og hva du bør informere om i presentasjonen.

Eksempelpresentasjoner

Her er noen eksempler (NB: fiktive landsbyer) på utfylling av malen og hvordan informasjonen blir seende ut på nett etterpå.


Kontakt

Ta kontakt med fagseksjonen på kontakt@eit.ntnu.no eller la@eit.ntnu.no (for LA)

Kontaktinformasjon til fakultetene og Fagseksjon for Eksperter i team.

Dersom du har tekniske spørsmål rundt Blackboard eller får behov for teknisk assistanse, kontakt Orakeltjenesten.