Wikier

Eksperter i team

Eksperter i team - for studenter

Her finner du informasjon om hvordan du melder deg opp i Eksperter i team, regler for oppmøte og fritak, nyttig læringsmateriell og hvordan du skal gå frem dersom du ikke kan ta emnet.

Studentene i Eksperter i team er inndelt i noe som kalles landsbyer (studentgrupper på ca 30) hvor emneansvarlig kalles for landsbyleder, og undervisningen foregår på NTNUs ulike campus.

Ser du etter noe annet? Samleside om Eksperter i team | Sider merket med EiT

In English: Experts in Teamwork - for students


Når foregår undervisningen?

Se viktige datoer på hovedsiden.


Læringsmateriell

Nettkurs om grupper og gruppedynamikk

Kurset vil gi deg innblikk i noen utvalgte perspektiv for å forstå hva som skjer når man samarbeider i grupper. Kurset er ment som et tillegg til den anbefalte litteraturen på litteraturlista, og består av en blanding av video, tekst og oppgaver. Det inneholder også litt om bakgrunnen for Eksperter i team, med en hilsen fra arbeidslivet. Kurset gir en god oversikt over noen sentrale temaer dere kan bruke til å reflektere over det som skjer i gruppa og skrive om i prosessrapporten. Link til kurset ligger i Blackboard. Vær oppmerksom på følgende: Kurset ligger i NTNUs plattform for nettkurs. Dersom du ikke har vært inne på digit. tidligere må du lage deg en bruker for å få tilgang. Velg "Lag en bruker med Feide" og bruk ntnu-brukeren din.

Veiledning for EiT-studenter

Veiledningen for studenter er et viktig dokument du bør lese i oppstarten av undervisningen. Den inneholder emnebeskrivelsen og utdyper læringsmålene og vurderingskriteriene i EiT. Den beskriver rammene for emnet, som blant annet tilstedeværelse og obligatoriske aktiviteter.
Veiledningen inneholder også et kapittel som utdyper forventningene til innholdet i prosessrapporten, slik at du vet hva du blir vurdert etter. Kapitlet er derfor ment som en hjelp i arbeidet med å skrive rapporten.

Refleksjonsboka

Alle studenter i EiT får tilgang til en refleksjonsbok, som handler om EiT og fasilitering, samt at den inneholder en veiledning til refleksjonsskriving. Dine personlige refleksjoner danner grunnlaget for refleksjonene på gruppenivå, og for gruppas prosessrapport. Boka er digital og blir gjort tilgjengelig for deg via Blackboard.

Litteraturliste

Litteraturlisten er en oversikt over tekster som har som mål å gi et teoretisk rammeverk, og være et grunnlag for refleksjon rundt gruppeprosesser. Tekstene beskriver og drøfter gruppedynamikk fra ulike perspektiver. Litteraturlisten er digital og blir gjort tilgjengelig for deg via Blackboard.


Referansegrupper

I EiT kvalitetssikres undervisningen med bruk av referansegrupper. På siden for landsbyledere finner du normal prosedyre og maler for referansegrupperapport.


Oppmøteregler

Det er obligatorisk tilstedeværelse i Eksperter i team. Hvis du har fravær ut over 20 prosent (tre dager), eller ikke deltar på alle obligatoriske aktiviteter i EiT, får du ikke levere sluttarbeidet til sensur. Dette gjelder uansett årsak til fraværet. Du må være til stede på følgende dager for å kunne fullføre EiT:

 • Første eller andre landsbydag grunnet utarbeidelse av gruppas samarbeidsavtale.
 • Dagen det er sluttpresentasjon av prosjektet.

Hvorfor er det obligatorisk oppmøte i EiT?

Utvikling av samarbeidskompetanse kan bare skje når gruppa er samlet og gjennomfører læringsaktiviteter sammen. Øvelser og fasilitering stimulerer til refleksjon i studentgruppa og legger grunnlaget for læringen. Læringsaktivitetene krever derfor at gruppa er samlet hele dagen, og at gruppa er til stede i landsbyrommet til avtalte tider. Ettersom emnet er erfaringsbasert og erfaringene skal munne ut i en felles rapport, vil det gå ut over resten av gruppa dersom du er fraværende.

Hva er de obligatoriske aktivitetene i EiT?

I tillegg til obligatorisk oppmøte er det følgende obligatoriske aktiviteter i EiT:

 • Studentgruppa skal skrive en samarbeidsavtale i løpet av de to første landsbydagene.
 • Studentene skal presentere prosjektet muntlig ved undervisningsslutt.
 • Landsbyleder og studentgruppene skal gjennomføre en perspektivsamtale om gruppeprosessen i løpet av ferdigstillingsfasen.

Hvorfor må jeg være til stede første eller andre landsbydag?

Grunnlaget for arbeidet i gruppene legges i starten av landsbyperioden. I en gruppe er man gjensidig avhengig av gruppedeltakernes innsats, bidrag og tilstedeværelse, og for at samarbeidet skal fungere, må det være visse spilleregler. Hvilke regler som gjelder, er noe dere i gruppa skal diskutere dere fram til og nedfelle i en samarbeidsavtale. Dette er en obligatorisk aktivitet som skal gjennomføres i løpet av de to første landsbydagene, og som må gjøres for at emnet skal godkjennes.

Jeg kommer til å få mer enn 20 prosent fravær – er det noe jeg kan gjøre?

Landsbyleder har ikke anledning til å gi dispensasjon fra oppmøtereglene. Hvis det er særdeles tungtveiende grunner til fraværet anbefaler vi deg å kontakte landsbyleders fakultet. Presenter situasjonen, så vil fakultetet vurdere om det er mulig å finne en løsning.

Hva gjør jeg dersom jeg blir syk?

Dersom det totale fraværet ikke overskrider 20 prosent, holder det å informere landsbyleder og gruppa, og bli enig med gruppa di om hva du må gjøre for å ta igjen arbeidet. Gjennomføring av obligatorisk aktivitet (se ovenfor) forutsetter at du er til stede

Må vi i gruppa være i landsbyrommet hele dagen?

Det er landsbyleder som bestemmer hvor mye av dagen gruppa skal være samlet i landsbyrommet, og hvor mye av dagen gruppa selv kan velge arbeidssted. Trolig vil det variere gjennom landsbyperioden. Som støtte i arbeidet med gruppeprosesser vil en fasilitator observere dere underveis i arbeidet, og kan på ulike måter fasilitere (legge til rette) slik at dere reflekterer over hvordan dere samarbeider. Det er viktig at du og gruppa di er samlet i landsbyrommet store deler av tiden, da dette gjør det mulig å bli observert og fasilitert.


Sensur

Prosjektrapporten og prosessrapporten blir vurdert ut fra karakterskalaen A–F. Prosjektrapporten teller 50 prosent, og prosessrapporten teller 50 prosent av den endelige karakteren. Gruppa får felles karakter; det er ikke anledning til å gi individuelle karakterer. De obligatoriske aktivitetene må være godkjent av landsbylederen før gruppa kan levere inn rapportene til sensur, men de muntlige presentasjonene teller ikke med på den endelige karakteren.

Karakterbegrunnelse

Enkeltstudenter har rett til karakterbegrunnelse. Krav om begrunnelse fremmes av studenten til landsbyleders fakultet senest en uke etter karakterens kunngjøring. Begrunnelse skal normalt være gitt innen to uker etter at studentene har bedt om dette. Les mer om «Begrunnelse og klage» på Innsida.

Klage på karakter

Dersom en enkeltstudent ønsker å klage på karakteren, skal klagen framsettes til landsbyleders fakultet senest tre uker etter kunngjøring av karakteren. Fakultetet oppnevner da en ny sensurkomité, bestående av en ekstern sensor og en annen landsbyleder. Det er viktig at minst én i den nye sensurkomiteen har tidligere erfaring med å sensurere prosessrapporter i EiT. Hvis studenten har satt fram krav om begrunnelse, er klagefristen tre uker etter at begrunnelsen er gitt. Ved klage på karakterfastsettingen av gruppearbeid, der det gis en felles karakter, klager man individuelt. En ev. endring etter klage vil kun gjelde for den som har klaget. Les mer om «Begrunnelse og klage» på Innsida.


Videreføring av prosjektresultater

Eksperter i team (EiT) ønsker å legge til rette for en videreføring av studentgruppenes prosjektresultater. Spark NTNU er en gratis veiledningstjeneste for alle studenter ved NTNU. Spark hjelper studenter med finansiering og videreutvikling - uansett hvor langt eller kort man har kommet med sin idé.

Tror din studentgruppe at det kan være et potensiale i idéen eller konseptet dere har jobbet med i EiT? Se videoene under og gjør som flere hundre andre NTNU studenter har gjort: meld inn idéen på SparkNTNU.no for å få gratis veiledning.

Prosjektet er del av SFU Engage


Hvordan melder jeg meg opp i EiT?

Velge landsby

Landsbyene 2024

Når du skal velge hvilken landsby du helst ønsker å gjennomføre må du sette opp 5 landsbyønsker i prioritert rekkefølge. Du også:

 • Velge den landsbytypen fakultetet/instituttet ditt har bestemt at du skal gjennomføre
 • Velge landsby som tilbys i din studieby
 • Velge minst to landsbyer fra et annet fakultet enn ditt eget
 • Velge maksimalt tre virtuelle landsbyer (Studenter i Gjøvik og Ålesund kan velge fire virtuelle landsbyer)
 • Velge kun landsbyer der du behersker undervisningsspråket (unntak: studenter på noen få studieprogram må velge engelskspråklige landsbyer, disse er merket ENG i oversikten nedenfor)

Virtuelle landsbyer

Virtuelle landsbyer er heldigitale. Det innebærer at all undervisning og alt gruppearbeid foregår ved hjelp av digitale samhandlingsverktøy. Det fins både virtuelle intensive og langsgående landsbyer. I noen langsgående virtuelle landsbyer er arbeidstiden mer fleksibel, med noe fellestid på onsdager og ukentlige arbeidsmøter i gruppa di. Se den enkelte landsbypresentasjon for detaljer. De virtuelle landsbyene har et begrenset antall plasser og enkelte grupper studenter vil få førsterett på disse plassene:

 • Studenter som av helsemessige årsaker (for eksempel koronarelaterte grunner) må gjennomføre EiT digitalt.
 • Avstandsstudenter med bosted utenfor NTNUs studiebyer, som følger digital undervisning til vanlig.
 • Deltidsstudenter og studenter som av andre årsaker har vanskelig for å møte opp til ordinær undervisning.

Dersom du har behov for å bli prioritert til en virtuell EiT-landsby, ta kontakt med fakultetet ditt.  Øvrige studenter kan velge maksimalt tre virtuelle landsbyer.

Melde seg opp

 • Du registrerer dine fem landsbyønsker i prioritert rekkefølge på Studentweb i løpet av perioden 1. oktober - 1. november.
 • Du kan omprioritere landsbyønskene så mange ganger du vil frem til fristen.
 • Veiledning for oppmelding i Studentweb

Hva skal jeg gjøre hvis jeg ikke får til å melde meg opp i Studentweb?

Dersom du ikke følger normal studieprogresjon kan det hende du ikke får opp Eksperter i team i Studentweb. Hvis dette er tilfellet må du kontakte fakultetet ditt innen 1. november, slik at de kan hjelpe deg å melde inn landsbyønskene manuelt.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg må gjennomføre EiT på et annet tidspunkt enn normalt?

EiT gjennomføres normalt i 8. semester, men i noen tilfeller kan det være aktuelt å søke om å gjennomføre EiT på et annet tidspunkt enn det som står i utdanningsplanen din. Hvis dette er tilfellet må du kontakte fakultetet ditt innen 1. november, slik at de kan behandle saken din.

Hvilken landsbytype skal jeg velge?

Intensive landsbyer har undervisning hver dag i tre uker i januar, mens langsgående landsbyer har undervisning femten onsdager i vårsemesteret. Begge landsbytypene har samme omfang og samme antall undervisningsdager. I noen langsgående virtuelle landsbyer er arbeidstiden mer fleksibel, med noe fellestid på onsdager og ukentlige arbeidsmøter i gruppa di. Se den enkelte landsbypresentasjon for detaljer.

Fakultetet eller instituttet ditt har bestemt om du kan velge langsgående eller intensive landsbyer, eller om du kan velge fritt mellom begge landsbytypene. Oversikten nedenfor forteller deg hvilke(n) landsbytype(r) du kan velge.

OBS: Dersom studieprogrammet ditt står oppført under begge landsbytypene så betyr det at du kan velge fritt mellom de to typene.

AD - Fakultet for arkitektur og design Kan velge intensive landsbyer?Kan velge langsgående landsbyer?
ArkitekturJaNei
BilledkunstJaJa
Eiendomsutvikling- og forvaltningNeiJa
Fysisk planleggingNeiJa
Industriell designNeiJa
Interaction design ENG GjøvikNeiJa
Sustainable ArchitectureJaNei
HF - Det humanistiske fakultetKan velge intensive landsbyer?Kan velge langsgående landsbyer?
Anvendt etikkJaJa
Allmenn litteraturvitenskapJaJa
ArkeologiJaNei
Drama og teaterJaJa
EngelskJaJa
European studiesJaJa
Film og medievitenskapJaJa
FilosofiJaJa
FranskJaJa
HistorieJaJa
Klassiske fagJaJa
KomposisjonNeiJa
KunsthistorieJaJa
KulturminneforvaltningJaNei
Likestilling og mangfoldJaJa
Music Performance (Utøvende musikk)JaJa
MusikkteknologiJaJa
MusikkvitenskapNeiJa
Nordisk språk og litteraturJaJa
ReligionsvitenskapJaJa
Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)JaNei
Språk og kommunikasjon i profesjonerJaNei
TyskJaJa
IE - Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikkKan velge intensive landsbyer?Kan velge langsgående landsbyer?
Applied computer science GjøvikNeiJa
Datateknologi (2-årig og 5-årig)NeiJa
Digital Infrastructure and Cyber SecurityNeiJa
Digital samhandlingNeiJa
Electric Power EngineeringNeiJa
Elektronic System designNeiJa
Elektronisk systemdesign og innovasjonNeiJa
Energi og miljø (2-årig og 5-årig)NeiJa
Industriell kybernetikkNeiJa
Information Security GjøvikNeiJa
Master i informatikkNeiJa
Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhetNeiJa
Kybernetikk og robotikk (2-årig og 5-årig)NeiJa
Matematiske fagNeiJa
Simulering og visualisering ÅlesundNeiJa
IV - Fakultet for ingeniørvitenskap Kan velge intensive landsbyer?Kan velge langsgående landsbyer?
Bygg- og miljøteknikk (2-årig og 5-årig)NeiJa
Environmental EngineeringNeiJa
GeologiNeiJa
Geosciences and GeoresourcesNeiJa
Geotechnics and GeohazardsNeiJa
Global Manufacturing ManagementNeiJa
Hydropower DevelopmentNeiJa
Industrial EcologyNeiJa
Ingeniørvitenskap og IKTNeiJa
Marin teknikk (2-årig og 5-årig)NeiJa
Operativ maritim ledelse ENG ÅlesundNeiJa
PetroleumsfagNeiJa
Produktutvikling og produksjon (2-årig og 5-årig)NeiJa
Product- and Systems Engineering ENG ÅlesundNeiJa
Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS)NeiJa
Skipsdesign ENG ÅlesundNeiJa
Subsea TechnologyNeiJa
Sustainable EnergyNeiJa
Sustainable Manufacturing ENG GjøvikNeiJa
Tekniske geofagNeiJa
MH - Fakultet for medisin og helsevitenskapKan velge intensive landsbyer?Kan velge langsgående landsbyer?
Folkehelse JaNei (Deltidsstudenter: Ja)
Global HealthJaNei
Klinisk helsevitenskapJaNei
Medisinsk bildeteknologiJaNei
MedisinstudietJaJa
MolekylærmedisinJaNei
NeuroscienceJaNei
Physical Activity and HealthJaNei
NV - Fakultet for naturvitenskap Kan velge intensive landsbyer?Kan velge langsgående landsbyer?
BiologyNeiJa
Biotechnology, 2-årigNeiJa
Bioteknologi, 5-årigNeiJa
Chemical EngineeringNeiJa
ChemistryNeiJa
Environmental Toxicology and ChemistryNeiJa
Fysikk og matematikkNeiJa
Industriell kjemi og bioteknologi, 2-årigNeiJa
Industriell kjemi og bioteknologi, 5-årigNeiJa
Light Metals, Silicon and Ferroalloy ProductionNeiJa
Materialteknologi (MSMT), 2-årigNeiJa
Materialteknologi (MIMT), 2-årigNeiJa
Materialteknologi, 5-årigNeiJa
Mat og teknologi, 5-årigNeiJa
NanoteknologiNeiJa
Ocean ResourcesNeiJa
PhysicsNeiJa
SU - Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskapKan velge intensive landsbyer?Kan velge langsgående landsbyer?
BarnevernsarbeidJaNei
Childhood Studies ENGJaNei
Funksjonshemming og samfunnJaNei
MSc Globalisation and Sustainable Development ENGJaNei
GeografiJaNei
Læring i arbeidsliv og samfunnJaJa
IdrettsvitenskapJaNei
Innovasjon og bærekraftig samfunnsutviklingJaNei
Arkiv og dokumentasjonsforvaltningNeiJa
Fagdidaktikk - egne samlingsbaserte landsbyerNeiNei
Organisasjon, digitalisering, administrasjon og arbeidJaNei
Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologiJaNei
Pedagogikk, studieretning utdanning og oppvekstJaNei
Psykologi (masterstudiet)JaNei
SosialantropologiJaNei
SosiologiJaNei
StatsvitenskapJaNei
Sosialt arbeidJaNei
ØK - Fakultet for økonomiKan velge intensive landsbyer?Kan velge langsgående landsbyer?
Finansiell økonomiJaNei
Bærekrafts-, arbeidsmiljø og sikkerhetsledelseNeiJa
Industriell økonomi og teknologiledelseNeiJa
Master i industriell innovasjon og digital sikkerhet ENG GjøvikNeiJa
Master i ledelse av teknologiNeiJa
Master i regnskap og revisjon, 2-årigNeiJa
Master i økonomi og administrasjon - siviløkonom, 2-årigNeiJa
Master i økonomi og administrasjon - siviløkonom, 5-årigNeiJa
Master of Science in International Business and Marketing (siviløkonom) ENGNeiJa
NTNUs Entreprenørskole - masterstudium i entreprenørskap (egen landsby)NeiNei
Project Management ENGNeiJa
Samfunnsøkonomi, 2-årigJaNei
Samfunnsøkonomi, 5-årigJaNei

ENG: Studenter fra disse studieprogrammene må velge engelskspråklige landsbyer

Lenke til landsbyene 2024


Tildeling av plass i landsby

Innen 12. desember kan du se hvilken landsby du har fått plass i via Studentweb eller Blackboard. Får du ikke opp informasjon om tildelt landsby i Studentweb? Kontakt EiT-fagseksjonen.

Merk at når du har fått tildelt en landsby er du automatisk undervisnings- og vurderingsmeldt i emnet Eksperter i team.

Velkomstmelding fra landsbyleder

Landsbylederen i den landsbyen der du er blitt tildelt plass vil sende deg en velkomstmelding på Blackboard innen 12. desember. I meldingen får du blant annet informasjon om oppmøtetid og -sted første landsbydag.

Ingen melding fra landsbyleder eller manglende informasjon om oppmøtested?

Da anbefaler vi deg å ta kontakt med:

 • landsbyleder direkte
 • instituttet som tilbyr landsbyen
 • fakultet til instituttet som tilbyr landsbyen

NB! Den informasjonen om oppmøtested som finnes på timeplanen på NTNU sine nettsider kan være upålitelig ettersom romforandringer forekommer. Du bør derfor få en bekreftelse fra landsbyleder eller instituttet om hvor du skal møte første landsbydag.

Tildelingsprosessen

Hovedregelen er at det kan være maksimalt to studenter fra samme studieprogram i en studentgruppe. EiT-fagseksjonen fordeler studentene i de ulike landsbyene i henhold til dette prinsippet, og landsbyønskene som er meldt inn fra studentene, samt behovet for fagkompetanse i landsbyen.


Hva gjør jeg hvis jeg må bytte landsbytype?

Eksperter i team er et obligatorisk emne for alle studenter på masternivå og det er studieprogrammet ditt som avgjør hvilken landsbytype (intensiv eller langsgående) du skal gjennomføre, men i noen tilfeller kan det være aktuelt å søke om bytte av landsbytype. Du må sende en søknad til ditt fakultet, og fristen for å søke om bytte av landsbytype er 1. oktober.

Hvordan bytter jeg fra intensiv til langsgående landsby eller omvendt?

Det er studieprogrammet ditt som avgjør hvilken landsbytype (intensiv eller langsgående) du skal gjennomføre, eller om du selv kan velge hvilken landsbytype du ønsker å gjennomføre. Se listen ovenfor for en oversikt over dette.

Du kan søke om bytte av landsbytype dersom du har en god grunn. Søknaden sendes til EiT-kontakten på det fakultetet du hører til gjennom ditt masterprogram. Denne personen kan også hjelpe deg med mer informasjon eller spørsmål om søknadsprosedyren.

Merk deg at selv om du søker om bytte av landsbytype så må du likevel melde inn fem landsbyønsker via Studentweb innen 1. november.


Retningslinjer for å søke fritak fra EiT

I tillegg til de generelle bestemmelsene i UH-lovens § 3-5 Godskrivning og faglig godkjenning, gjelder følgende fritaksregler for emnet Eksperter i team:

Studenter som omfattes av punktene 1–3 under, kan, etter søknad til fakultetet, gis rett til å erstatte Eksperter i team med et annet programrelevant emne av samme omfang på masternivå.

 1. Studenter som gjennomfører et programrelevant feltarbeid eller utenlandsopphold, eller har annet programrelevant fravær som gjør at de ikke kan oppholde seg på NTNU i samme semester som Eksperter i team er studieplanfestet.
 2. Studenter som av tvingende praktiske grunner ikke kan være til stede på undervisningen i Eksperter i team.
 3. Studenter som av dokumenterte helsemessige årsaker ikke er i stand til å gjennomføre Eksperter i team slik studieplanen forutsetter.

Før du søker om fritak pga. tvingende praktiske grunner, vurder om plass i en virtuell landsby kan være en løsning for deg.

For mer informasjon, se retningslinjene for fritak i fullformat. Søknaden sendes til EiT-kontakten på ditt fakultet, som også kan besvare spørsmål om søknadsprosedyren.

Hvordan søker jeg fritak?

Søknaden sendes til og behandles av EiT-kontakten på ditt fakultet. Søknaden må være dokumentert. Fristen for å søke fritak er 1. oktober. Fakultetet kan gi mer informasjon og besvare spørsmål om søknadsprosedyren. Søknader som kommer inn etter 1. oktober blir også behandlet, men du har da ingen garanti for at du får plass i en av de landsbyene du ønsker deg, i tilfelle du ikke innvilges fritak.

Merk: Selv om du søker fritak, må du uansett melde deg opp til faget, ved å legge inn fem landsbyønsker i Studentweb innen 1. november.


Kontakt

Dersom du ikke finner svar på ditt spørsmål på vår wikiside vennligst benytt følgende link for å finne riktig kontaktperson:

Kontaktinformasjon til fakultetene og Fagseksjon for Eksperter i team.