Wikier

Eksperter i team

Eksperter i team - for studenter

Her finner du informasjon om hvordan du melder deg opp i Eksperter i team (EiT), regler for oppmøte og fritak, nyttig læringsmateriell og hvordan du skal gå frem dersom du ikke kan ta emnet.

Studentene i EiT er inndelt i landsbyer (studentgrupper på ca. 30-36) og emneansvarlig kalles for landsbyleder. Landsbyene er fordelt på NTNUs ulike campus og noen er digitale.

Ser du etter noe annet? Samleside om Eksperter i team | Sider merket med EiT

In English: Experts in Teamwork - for students


Når foregår undervisningen?

Se viktige datoer på hovedsiden.


Hvordan melder jeg meg opp i EiT?

Velge landsby

Landsbyene 2024 (Landsbyene 2025 kommer)

Når du skal melde deg opp i EiT må du sette opp 5 landsbyønsker i prioritert rekkefølge. Du må også sørge for å:

 • velge den landsbytypen fakultetet/instituttet ditt har bestemt at du skal gjennomføre
 • velge landsbyer som tilbys i din studieby
 • velge minst to landsbyer fra et annet fakultet enn ditt eget
 • velge maksimalt tre virtuelle landsbyer (Studenter i Gjøvik og Ålesund kan velge fire virtuelle landsbyer)
 • velge kun landsbyer der du behersker undervisningsspråket (studenter på noen få studieprogram må velge engelskspråklige landsbyer, disse er merket ENG i oversikten nedenfor)

Virtuelle landsbyer

I virtuelle landsbyer foregår all undervisning og alt gruppearbeid ved hjelp av digitale samhandlingsverktøy. Det fins både virtuelle intensive og langsgående landsbyer. Se den enkelte landsbypresentasjon for detaljer.

De virtuelle landsbyene har et begrenset antall plasser og enkelte grupper studenter vil få førsterett på disse plassene:

 • Studenter som av helsemessige årsaker må gjennomføre EiT digitalt.
 • Studenter med bosted utenfor NTNUs studiebyer, som følger digital undervisning til vanlig.
 • Deltidsstudenter og studenter som av andre årsaker har vanskelig for å møte opp til ordinær undervisning.

Dersom du har behov for å bli prioritert til en virtuell EiT-landsby, ta kontakt med fakultetet ditt. 

Oppmelding i Studentweb

 • Du registrerer dine fem landsbyønsker i prioritert rekkefølge på Studentweb i løpet av perioden 1. oktober - 1. november.
 • Du kan omprioritere landsbyønskene så mange ganger du vil frem til fristen.
 • Veiledning for oppmelding i Studentweb

Hva skal jeg gjøre hvis jeg ikke får til å melde meg opp i Studentweb?

Dersom du ikke følger normal studieprogresjon, kan det hende du ikke får opp Eksperter i team i Studentweb. Hvis dette er tilfellet må du kontakte fakultetet ditt innen 1. november, slik at de kan hjelpe deg å melde inn landsbyønskene manuelt.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg må gjennomføre EiT på et annet tidspunkt enn normalt?

EiT gjennomføres normalt i 8. semester, men i noen tilfeller kan det være aktuelt å søke om å gjennomføre EiT på et annet tidspunkt enn det som står i utdanningsplanen din. Hvis dette er tilfellet må du kontakte fakultetet ditt innen 1. november, slik at de kan behandle saken din.

Hvilken landsbytype skal jeg velge?

Intensive landsbyer har undervisning hver dag i tre uker i januar, mens langsgående landsbyer har undervisning femten onsdager i vårsemesteret. Begge landsbytypene har samme omfang og samme antall undervisningsdager. I noen langsgående virtuelle landsbyer er arbeidstiden mer fleksibel. Se den enkelte landsbypresentasjon for detaljer.

Fakultetet eller instituttet ditt har bestemt om du kan velge langsgående eller intensive landsbyer, eller om du kan velge fritt mellom begge landsbytypene. Oversikten nedenfor forteller deg hvilke(n) landsbytype(r) du kan velge.

OBS: Studenter fra studieprogram merket med ENG må velge engelskspråklige landsbyer.

Lenke til landsbyene 2024 (Landsbyene 2025 kommer)


Hva gjør jeg hvis jeg må bytte landsbytype?

Det er studieprogrammet ditt som avgjør hvilken landsbytype (intensiv eller langsgående) du skal gjennomføre, eller om du selv kan velge hvilken landsbytype du ønsker å gjennomføre. Se oversikten ovenfor.

Du kan søke om bytte av landsbytype dersom du har en god grunn. Søknaden sendes til EiT-kontakten på det fakultetet du hører til gjennom ditt masterprogram. Denne personen kan også hjelpe deg med mer informasjon eller spørsmål om søknadsprosedyren. Fristen for å søke om bytte av landsbytype er 1. oktober.

Merk deg at selv om du søker om bytte av landsbytype så må du likevel melde inn fem landsbyønsker via Studentweb innen 1. november.


Tildeling av plass i landsby

Innen 13. desember kan du se hvilken landsby du har fått plass i via Studentweb eller Blackboard. Får du ikke opp informasjon om tildelt landsby i Studentweb? Kontakt EiT-fagseksjonen.

Merk at når du har fått tildelt en landsby er du automatisk undervisnings- og vurderingsmeldt i emnet Eksperter i team.

Velkomstmelding fra landsbyleder

Landsbylederen i den landsbyen der du er blitt tildelt plass vil sende deg en velkomstmelding på Blackboard innen 13. desember. I meldingen får du blant annet informasjon om oppmøtetid og -sted første landsbydag.

Ingen melding fra landsbyleder eller manglende informasjon om oppmøtested?

Da anbefaler vi deg å ta kontakt med:

 • landsbyleder direkte
 • instituttet som tilbyr landsbyen
 • fakultet til instituttet som tilbyr landsbyen

NB! Informasjonen om oppmøtested som finnes på timeplanen på NTNU sine nettsider kan være upålitelig. Du bør derfor få en bekreftelse fra landsbyleder eller instituttet om hvor du skal møte første landsbydag.

Tildelingsprosessen

Hovedregelen er at det kan være maksimalt to studenter fra samme studieprogram i en studentgruppe. EiT-fagseksjonen fordeler studentene i de ulike landsbyene i henhold til dette prinsippet, og landsbyønskene som er meldt inn fra studentene.


Læringsmateriell

Nettkurs om grupper og gruppedynamikk

Kurset vil gi deg innblikk i noen utvalgte perspektiv for å forstå hva som skjer når man samarbeider i grupper. Kurset er ment som et tillegg til den anbefalte litteraturen på litteraturlista, og består av en blanding av video, tekst og oppgaver. Det inneholder også litt om bakgrunnen for Eksperter i team, med en hilsen fra arbeidslivet. Kurset gir en god oversikt over noen sentrale temaer dere kan bruke til å reflektere over det som skjer i gruppa og skrive om i prosessrapporten. Link til kurset ligger i Blackboard. Vær oppmerksom på følgende: Kurset ligger i NTNUs plattform for nettkurs, Digit. Dersom du ikke har brukt Digit tidligere må du lage deg en bruker for å få tilgang. Velg "Lag en bruker med Feide" og logg inn med NTNU-brukeren din.

Formelle rammer i Eksperter i team

Formelle rammer i Eksperter i team - en veiledning for studenter og undervisningspersonale er et viktig dokument du bør lese i oppstarten av undervisningen. Det inneholder emnebeskrivelsen og utdyper læringsmålene og vurderingskriteriene i EiT. Der beskrives rammene for emnet, som blant annet tilstedeværelse og obligatoriske aktiviteter.

Dokumentet inneholder også et kapittel som utdyper forventningene til innholdet i prosessrapporten, slik at du vet hva du blir vurdert etter. Dokumentet er derfor ment som en hjelp i arbeidet med å skrive rapporten.

Refleksjonsboka

Studenter i EiT får tilgang til en digital refleksjonsbok som blant annet inneholder en veiledning til refleksjonsskriving. Dine personlige refleksjoner danner grunnlaget for refleksjonene på gruppenivå, og for gruppas prosessrapport. Boka blir gjort tilgjengelig via Blackboard.

Litteraturliste

Litteraturlisten er en oversikt over tekster som har som mål å gi et teoretisk rammeverk, og å gi et grunnlag for refleksjon rundt gruppeprosesser. Tekstene beskriver og drøfter gruppedynamikk fra ulike perspektiver. Litteraturlisten er digital og blir gjort tilgjengelig via Blackboard.


Referansegrupper

I EiT kvalitetssikres undervisningen med bruk av referansegrupper. På siden for landsbyledere finner du normal prosedyre og maler for referansegrupperapport.


Oppmøteregler

Det er obligatorisk tilstedeværelse i Eksperter i team. Hvis du har fravær ut over 20 prosent (tre dager), eller ikke deltar på alle obligatoriske aktiviteter i EiT, får du ikke levere sluttarbeidet til sensur. Dette gjelder uansett årsak til fraværet. Du må være til stede på følgende dager for å kunne fullføre EiT:

 • Første eller andre landsbydag grunnet utarbeidelse av gruppas samarbeidsavtale.
 • Dagen det er sluttpresentasjon av prosjektet og når perspektivsamtalen gjennomføres.

Hvorfor er det obligatorisk oppmøte i EiT?

Utvikling av samarbeidskompetanse kan bare skje når gruppa er samlet og gjennomfører læringsaktiviteter sammen. Øvelser og fasilitering stimulerer til refleksjon i studentgruppa og legger grunnlaget for læringen. Læringsaktivitetene krever derfor at gruppa er samlet hele dagen, og at gruppa er til stede i landsbyrommet til avtalte tider. Ettersom emnet er erfaringsbasert og erfaringene skal munne ut i en felles rapport, vil det gå ut over resten av gruppa dersom du er fraværende.

Hva er de obligatoriske aktivitetene i EiT?

I tillegg til obligatorisk oppmøte er det følgende obligatoriske aktiviteter i EiT:

 • Studentgruppa skal skrive en samarbeidsavtale i løpet av de to første landsbydagene.
 • Studentene skal presentere prosjektet muntlig ved undervisningsslutt.
 • Landsbyleder og studentgruppene skal gjennomføre en perspektivsamtale om gruppeprosessen i løpet av ferdigstillingsfasen.

Hvorfor må jeg være til stede første eller andre landsbydag?

Grunnlaget for arbeidet i gruppene legges i starten av landsbyperioden. I en gruppe er man gjensidig avhengig av gruppedeltakernes innsats, bidrag og tilstedeværelse, og for at samarbeidet skal fungere, må det være visse spilleregler. Hvilke regler som gjelder, er noe dere i gruppa skal diskutere dere fram til og nedfelle i en samarbeidsavtale. Dette er en obligatorisk aktivitet som skal gjennomføres i løpet av de to første landsbydagene, og som må gjøres for at emnet skal godkjennes.

Jeg kommer til å få mer enn 20 prosent fravær – er det noe jeg kan gjøre?

Landsbyleder har ikke anledning til å gi dispensasjon fra oppmøtereglene. Hvis det er særdeles tungtveiende grunner til fraværet, anbefaler vi deg å kontakte landsbyleders fakultet. Presenter situasjonen, så vil fakultetet vurdere om det er mulig å finne en løsning.

Hva gjør jeg dersom jeg blir syk?

Dersom det totale fraværet ikke overskrider 20 prosent, holder det å informere landsbyleder og gruppa, og bli enig med gruppa di om hva du må gjøre for å ta igjen arbeidet. Gjennomføring av obligatorisk aktivitet (se ovenfor) forutsetter at du er til stede.

Må vi i gruppa være i landsbyrommet hele dagen?

Det er landsbyleder som bestemmer hvor mye av dagen gruppa skal være samlet i landsbyrommet, og hvor mye av dagen gruppa selv kan velge arbeidssted. Trolig vil det variere gjennom landsbyperioden. Som støtte i arbeidet med gruppeprosesser vil en fasilitator observere dere underveis i arbeidet, og kan på ulike måter fasilitere (legge til rette) slik at dere reflekterer over hvordan dere samarbeider. Det er viktig at du og gruppa di er samlet i landsbyrommet store deler av tiden, da dette gjør det mulig å bli observert og fasilitert.


Sensur

Prosjektrapporten og prosessrapporten blir vurdert ut fra karakterskalaen A–F. Prosjektrapporten teller 50 prosent, og prosessrapporten teller 50 prosent av den endelige karakteren. Gruppa får felles karakter; det er ikke anledning til å gi individuelle karakterer. De obligatoriske aktivitetene må være godkjent av landsbylederen før gruppa kan levere inn rapportene til sensur, men de muntlige presentasjonene teller ikke med på den endelige karakteren.

Karakterbegrunnelse

Enkeltstudenter har rett til karakterbegrunnelse. Krav om begrunnelse fremmes av studenten til landsbyleders fakultet senest en uke etter karakterens kunngjøring. Begrunnelse skal normalt være gitt innen to uker etter at studentene har bedt om dette. Se siden «Begrunnelse og klage» for mer informasjon.

Klage på karakter

Dersom en enkeltstudent ønsker å klage på karakteren, skal klagen framsettes til landsbyleders fakultet senest tre uker etter kunngjøring av karakteren. Fakultetet oppnevner da en ny sensurkomité, bestående av en ekstern sensor og en annen landsbyleder. Det er viktig at minst én i den nye sensurkomiteen har tidligere erfaring med å sensurere prosessrapporter i EiT. Hvis studenten har satt fram krav om begrunnelse, er klagefristen tre uker etter at begrunnelsen er gitt. Ved klage på karakterfastsettingen av gruppearbeid, der det gis en felles karakter, klager man individuelt. En ev. endring etter klage vil kun gjelde for den som har klaget. Se siden «Begrunnelse og klage» for mer informasjon.


Videreføring av prosjektresultater

Eksperter i team (EiT) ønsker å legge til rette for en videreføring av studentgruppenes prosjektresultater.

Spark NTNU er en gratis veiledningstjeneste for alle studenter ved NTNU. Spark hjelper studenter med finansiering og videreutvikling - uansett hvor langt eller kort man har kommet med sin idé.

Tror din studentgruppe at det kan være et potensiale i idéen eller konseptet dere har jobbet med i EiT? Se videoene under og gjør som flere hundre andre NTNU studenter har gjort: meld inn idéen på SparkNTNU.no for å få gratis veiledning.

Prosjektet er del av SFU Engage


Retningslinjer for å søke fritak fra EiT

I tillegg til de generelle bestemmelsene i UH-lovens § 3-5 Godskrivning og faglig godkjenning, gjelder følgende fritaksregler for emnet Eksperter i team:

Studenter som omfattes av punktene 1–3 under, kan, etter søknad til fakultetet, gis rett til å erstatte Eksperter i team med et annet programrelevant emne av samme omfang på masternivå.

 1. Studenter som gjennomfører et programrelevant feltarbeid eller utenlandsopphold, eller har annet programrelevant fravær som gjør at de ikke kan oppholde seg på NTNU i samme semester som Eksperter i team er studieplanfestet.
 2. Studenter som av tvingende praktiske grunner ikke kan være til stede på undervisningen i Eksperter i team.
 3. Studenter som av dokumenterte helsemessige årsaker ikke er i stand til å gjennomføre Eksperter i team slik studieplanen forutsetter.

Vurder om plass i en virtuell landsby kan være en løsning for deg, før du søker om fritak pga. tvingende praktiske grunner.

For mer informasjon, se de fullstendige retningslinjene for fritak. Søknaden sendes til EiT-kontakten på ditt fakultet, som også kan besvare spørsmål om søknadsprosedyren.

Hvordan søker jeg fritak?

Søknaden sendes til og behandles av EiT-kontakten på ditt fakultet. Søknaden må inneholde relevant dokumentasjon, f.eks. signerte attester og deltakerbevis. Fristen for å søke fritak er 1. oktober. Fakultetet kan gi mer informasjon og besvare spørsmål om søknadsprosedyren. Søknader som kommer inn etter 1. oktober blir også behandlet, men du har da ingen garanti for at du får plass i en av de landsbyene du ønsker deg, i tilfelle du ikke innvilges fritak.

Merk: Selv om du søker fritak, må du uansett melde deg opp til faget, ved å legge inn fem landsbyønsker i Studentweb innen 1. november.


Kontakt

Dersom du ikke finner svar på ditt spørsmål på vår wikiside vennligst benytt følgende lenke for å finne riktig kontaktperson:

Kontaktinformasjon til fakultetene og Fagseksjon for Eksperter i team.