Wikier

Minor i arkitektur

Minor i arkitektur er et tilbud til studenter ved 5-årig master i bygg- og miljøteknikk.

Siden 2019 har Fakultet for ingeniørvitenskap (IV) i samarbeid med Fakultet for arkitektur og design (AD) gjennomført et pilotprosjekt med en minor-ordning i arkitektur for 5-årig master i teknologi. Det gir en tilleggsfordypning i sivilingeniørutdanningen og består av følgende emner fra studieplanen for 5-årig master i teknologi:

  • Obligatorisk K-emne, 7. semester
  • Ingeniøremne fra annet studieprogram, 8. semester
  • Eksperter i Team, 8. semester
  • Obligatorisk K-emne, 7.-9. semester

Ordningen videreføres ved at et nytt kull, det fjerde i rekken, får tilbud om minor i arkitektur fra høsten 2022.

Minor i arkitektur - bakgrunn

Fra arkitektprofesjonen er det stor etterspørsel etter konstruksjonsingeniører som ikke bare dimensjonerer gitte løsninger, men som også ønsker å bidra til konstruksjonsløsninger og konstruksjonsutforming integrert i arkitekturprosjektering. Dette gjelder både i tidligfase prosjektering, hvor bygningsform og handlingsrom for videre utforming i stor grad fastlegges, og i detaljprosjektering.

Ingeniører er gjennom undervisning opplært til å håndtere laster og deres virkninger på konstruksjonselementer og konstruksjonssystemer. I masterprogrammer legges det stor vekt på grunnleggende statikk og mekanikk og hvordan dette anvendes i detaljert konstruksjonsutforming og konstruksjonsdimensjonering. Sammenliknet med arkitektutdanningen, er det derimot lite fokus på det å utvikle og evaluere alternative løsninger og å håndtere irregulære eller komplekse bygnings- og konstruksjonsgeometrier. Å bedre dette vil øke nyutdannede ingeniørers grunnlag for produktivt og kreativt samarbeid med arkitekter og dermed også økes deres bidrag i bygningsprosjektering.

Ved å etablere en «minor i arkitektur» for ingeniørstudenter ønsker NTNU å styrke en etterspurt og viktig del av ingeniørfaget.

Oppbygging av minor i arkitektur

Følgende emner inngår i minor i arkitektur for studenter som begynner høsten 2022:

7. semester (høst 2022):

8. semester (vår 2023):

9. semester (høst 2023):

  • Undervisnings- og vurderingsmelding til tredje semester av AAR4208 Introduksjon til arkitekturprosjektering for ingeniører

Hvem kan søke?

Minor i arkitektur er et tilbud for studenter ved 5-årig master i Bygg- og miljøteknikk og som starter i 4. årskurs. Har du interesse for bygninger og konstruksjoner kan du søke, uavhengig av hvilken studieretning du går på innenfor Bygg- og miljøteknikk.

Kan jeg dra på utveksling hvis jeg starter på Minor i arkitektur?

Ja, det er mulig å søke om utreisende utveksling i kombinasjon med Minor i arkitektur for vårsemesteret i fjerde årskurs.

En forutsetning er at du har søkt om forhåndsgodkjenning av emnene du planlegger å ta på utveksling både med tanke på studieplanen din i Bygg- og miljøteknikk og kravene i Minor arkitektur (se "Oppbygging av studiet" over).

Hvordan kan jeg søke?

Opptak til Minor i arkitektur er knyttet til undervisningsopptak i AAR4208 som er adgangsbegrenset med 12 plasser. For å søke om plass på emnet høsten 2022 må du undervisningsmelde deg innen 1. juni 2022 (egen frist for oppmelding til adgangsbegrensede emner). Dersom det er flere studenter som ønsker emnet enn det er plasser, rangeres studentene etter opptaksforskriftens §21. Det er kun de studentene som får tilbud om plass på undervisningen og takker ja til denne som kan gjennomføre minor i arkitektur og få merknad om dette på vitnemålsvedlegget

Veiledning - hvordan søke opptak til minor i arkitektur (PDF)

Hvordan dokumenteres fullført minor i arkitektur?

Studentene som fyller kravene til minor i arkitektur som beskrevet over, får en merknad på vitnemålsvedlegget sitt om at de har fullført Minor i arkitektur.

Kontaktpersoner:

Studieveileder, Fakultet for arkitektur: Camilla Skjold Ødegaard

Faglig kontaktperson, Fakultet for arkitektur: Bendik Manum

Studieveileder, Fakultet for ingeniørvitenskap: Astrid Vagnhildhaug

Faglig kontaktperson, Fakultet for ingeniørvitenskap: Nils Erik Anders Rønnquist