Wikier

Om NTNUs...

Skrive emnerapport

Som emneansvarlig skal du skrive en rapport om gjennomføringen av emnet. Dette er et ledd i kvalitetssystemet for utdanning, og på denne siden finner du informasjon om hvordan du skriver rapporten.


Hovedside: Utdanningskvalitet
English version: Writing course reports


Evaluere emne og levere emnerapport

NTNUs digitale verktøy KASPER brukes til å evaluere alle emner. I KASPER kan du:

 • Opprette digitale referansegrupper for emnene dine eller registrere bruk av andre former for studentevaluering.
 • Evaluere emnene dine ved hjelp av veiledende maler
 • Laste opp datagrunnlag til evalueringene, og opprette en oppfølgingsplan med tiltak

Du kan logge deg inn i KASPER med denne lenken til landingssiden, eller bruke lenken under «For ansatte» på Innsida.

Se også:

Frister:
1. september: Levere emnerapport for våremner
15. februar: Levere emnerapoort for høstemner
NB! Enkelte fakultet har egne frister som er tidligere enn den absolutte sistefristen

Se også tidslinje for utdanningskvalitetsprosessene (pdf)

Veiledning i å skrive emnerapporter

Under finner du noen veiledende punkter som kan hjelpe deg i gang med emneevalueringen. Ytterligere veiledning finnes også i emnerapporten i KASPER.

Emneansvarliges vurdering av kvaliteten i emnet

Tema for vurderingene kan inkludere:

 • Læringsutbyttebeskrivelsene (læringsmålene): Er de oppdaterte og relevante? Er de tydelig kommunisert til studentene? Er det god sammenheng mellom emnets læringsmål og parallelle og tidligere emner?
 • Undervisnings- og læringsaktivitetene: Hvordan bidrar de til at studentene oppnår læringsutbyttet for emnet? Er type læringsaktivitet, nivå og progresjon hensiktsmessig? Hvordan er studentenes egeninnsats og motivasjon? Hvordan er læringsmiljøet?
 • Vurderingsformene: Er denne i samsvar med læringsmålene og undervisnings- og læringsaktivitetene, slik at studentene prøves på en hensiktsmessig måte som bidrar til studentenes læring?

Emnerapportens datagrunnlag

Vurderingene dine skal bygge på datagrunnlaget som er tatt i bruk. Dette kan for eksempel være:

 • Tidligere emnerapporter (Fra Studiekvalitetsportalen, eller Doq (før høst 2020)
 • Referat fra referansegruppemøter/tilbakemeldinger fra studentene
 • Handlingsplaner
 • Tilbakemeldinger aktivt innhentet fra hele studentgruppen som følger emnet (hver tredje gjennomføring)
 • Statistikker, inkludert strykprosent, frafall og karakterstatistikk. I emnerapporten i KASPER finnes støtte for å laste inn karakterstatistikken. Det er også mulig å få karakterstatistikk fra BEVISST. NB! I henhold til GDPR vises ikke karakterdata for emner der færre enn fire studenter har fått en gitt karakter.

Se også: Verktøy og ressurser - utdanningskvalitet

Oppfølging av tiltak fra tidligere evalueringer

Tiltak du oppretter i KASPER blir en del av oppfølgingsplanen til emnet, og følger med emnerapporten i KASPER fra gang til gang. Som emneansvarlig har du som oppgave å følge opp og implementere tiltak i oppfølgingsplanen.

Instituttleder kan kommentere på tiltakene og følge opp disse gjennom ressurstildeling og personalledelse om nødvendig.

Del emnerapport

Emne- og referansegrupperapporter publiseres åpent for alle som vil lese. Studentene vil ha tilgang til Studiekvalitetsportalen gjennom emnene sine i Blackboard. Dersom de vil lese rapporter fra før høsten 2020 finnes de inntil videre i Doq. Gi gjerne studentene beskjed i Blackboard når emnerapporten er publisert, med en kort oppsummering av utviklingsplanen og informasjon om hvor de kan finne hele rapporten.

Offentlighetsvurdering

Alle fakultet skal ha en vurderingskomite for referansegrupperapporter og eventuell annen studentdokumentasjon. Emneansvarlig må vurdere om det er personsensitive opplysninger som ikke bør offentliggjøres i referansegrupperapporten, materiale fra spørreskjema eller annen dokumentasjon. I så fall sender emneansvarlig rapporten til fakultetets vurderingskomite. Vurderingskomiteen skal bestå av minst ett medlem fra hver av følgende roller:

1. Utdanningsleder (Instituttleder, studieprogramleder)
2. Emneansvarlig
3. Administrativt tilsatt
4. Studenttillitsvalgt

Dersom vurderingskomiteen finner at form eller innhold ikke er egnet for offentliggjøring, returneres materialet til emneansvarlig og/eller referansegruppen sammen med en uttalelse fra vurderingskomiteen. En referansegrupperapport som vurderes untatt offentlighet, kan ikke publiseres åpent. Referansegruppen kan velge å levere ny rapport eller melde tilbake at de ønsker det sensitive innholdet fjernet før offentliggjøring.

Se også