Wikier

Sykt barn

Her finner du informasjon om hva du skal gjøre om ditt barn/barnepasser blir syk.


NB: For å få tildelt fraværskvoten "sykt barn" i Selvbetjeningsportalen, må du oppdatere profilen din. Barn som var registrert i HR-Portalen før, ble ikke overført til det nye lønnssystemet, og må registreres på nytt. Sett feltet "Gyldig fra" til 1. januar 2023.

Profilen blir oppdatert i løpet av natten etter du registrerte endringen, så du vil ikke se kvoten for sykt barn i Selvbetjeningsportalen før neste morgen.

Se veiledning: Mine opplysninger (dfo.no)


English version - Sick child

Temaside om sykdom | Sider merket med sykdom

Sykt barn/barnepasser

Ved sykdom hos barn eller barnepasser kan du ha gyldig fravær med lønn til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år. Leder må varsles så snart som mulig, og fraværet må registreres i Selvbetjeningsportalen.

Se veiledning: Søke om fravær (dfo.no)

Det er en forutsetning at fraværet er nødvendig for å ha omsorg for barnet. For de tre første dagene av tilfellet kan du levere egenmelding for sykt barn/barnepasser. Fra fjerde fraværsdag kreves legeerklæring som dokumenterer barnets sykdom, jfr folketrygdlovens §9-7 og fellesbestemmelsene i staten §20.

En barnehagestreik er ikke en fraværsgrunn som er regulert i henhold til gjeldende regler og avtaler. For å få omsorgspenger etter folketrygdloven § 9-5 må det ligge sykdom hos barn eller barnepasser som grunnlag for omsorgspenger. Streik er ikke sykdom, og vil på dette grunnlaget ikke gi rett til omsorgspenger når barnehagen stenger.

Husk at alle barn under 12 år eller med kronisk sykdom må registreres i Selvbetjeningsportalen for at du kan ha gyldig fravær.

Antall omsorgsdager

1 barn: 10 dager pr. år

2 barn: 12 dager pr. år

3 barn eller mer: 15 dager pr. år

Les mer om: Hvor mange omsorgsdager har du? (Nav.no)

Dersom du er eneforsørger dobles antall omsorgsdager. Du må gi beskjed til Tjenestesenteret via skjemaet "Endre fraværskvote" i NTNU Hjelp etter at du har registrert barnet/barna i Selvbetjeningsportalen.

Kronisk sykdom - Utvidet rett til omsorgsdager

Dersom du har funksjonshemmede barn eller barn med kronisk sykdom kan du ha rett til 10 ekstra omsorgsdager for hver av disse. Du må da levere vedtak fra NAV om at du har slik rett. Vedtaket sender du til Tjenestesenteret via skjemaet "Endre fraværskvote" i NTNU Hjelp.

IKKE send sensitive opplysninger om barnet. Send KUN bevis på at NAV har fattet et vedtak.

Opptjeningstid og krav til dokumentasjon

Dersom du er nyansatt og har tiltrådt arbeidet har du fortsatt krav på lønn under fravær på grunn av sykdom hos barn eller barnepasser. Da må du imidlertid levere legeerklæring fra første dag i de første fire ukene av ansettelsesforholdet.

Hvis du har hatt et brudd i arbeidsforholdet på mer enn 14 dager på grunn av permisjon gjelder også de samme reglene: De første fire ukene etter at du gjenopptok arbeidet må du levere legeerklæring fra første dag.

Sykt barn/barnepasser del av dag

I utgangspunktet tas omsorgsdager ut som hel dag. Det kan likevel være mulig å dele dagen mellom jobb og omsorg for barn dersom tjenesten tillater dette og det er gitt godkjenning av arbeidsgiver. Når totalt én omsorgsdag er fylt opp skal hel dag registreres i Selvbetjeningsportalen.

Opplæringspenger

Hvis du har omsorg for et langvarig sykt eller funksjonshemmet barn kan du ha krav på opplæringspenger. Du vil da ha rett til fravær for opplæring ved en godkjent helseinstitusjon som er nødvendig for at du skal kunne ta deg av barnet. Opplæringen må vare en hel arbeidsdag i løpet av en uke.

Opplæringspenger søkes hos NAV.

Kilder og lovverk

Kontakt

Har du spørsmål om barns eller barnepassers sykdom? Kontakt Tjenestesenteret