Wikier

Sykt barn

Her finner du informasjon om hva du skal gjøre om ditt barn/barnepasser blir syk.

Se veiledning: Mine opplysninger (dfo.no)


English version - Sick child

Temaside om sykdom | Pleiepenger


Fravær på grunn av sykt barn/barnepasser

Ved sykdom hos barn eller barnepasser kan du ha gyldig fravær med lønn til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år.

Du må varsle din leder så snart som mulig. Fraværet må registreres i Selvbetjeningsportalen.

Det er en forutsetning at fraværet er nødvendig for å ha omsorg for barnet. For de tre første dagene av tilfellet kan du levere egenmelding for sykt barn/barnepasser. Fra fjerde fraværsdag krever Nav legeerklæring som dokumenterer barnets sykdom, jfr folketrygdlovens §9-7 og fellesbestemmelsene i staten §20.

En barnehagestreik er ikke en fraværsgrunn som er regulert i henhold til gjeldende regler og avtaler. For å få omsorgspenger etter folketrygdloven § 9-5 må det ligge sykdom hos barn eller barnepasser som grunnlag for omsorgspenger. Streik er ikke sykdom, og vil på dette grunnlaget ikke gi rett til omsorgspenger når barnehagen stenger.

Antall omsorgsdager

1 barn: 10 dager pr. år

2 barn: 12 dager pr. år

3 barn eller mer: 15 dager pr. år

Se info lenger ned på siden om ekstra dager for deg som er eneforsørger eller har barn med kronisk sykdom eller funksjonshemning.

Les mer om sykt-barn-dager i Hovedtariffavtalen i staten, s. 27.

Oversikt over dine sykt barn-dager

Du finner antall sykt barn-dager i kvoteoversikten under "tid"-fanen i Selvbetjeningsportalen. Hvis du har omsorg for to eller flere barn, har du fra 2023 i tillegg fått kvoten "sykt barn ekstra dager". Du kan ikke bruke denne før den ordinære sykt barn-kvoten er brukt opp.

Husk at du må ha registrert barna i profilen fin for å få sykt-barn-kvote.

Registrere sykt barn-dager i Selvbetjeningsportalen

Se veiledning på DFØs sider: Søke om fravær (dfo.no)

1. For å få sykt barn-kvote, må du ha registrert barna i profilen din. Se veiledning: Mine opplysninger (dfo.no). Profilen blir oppdatert i løpet av natten etter du registrerte endringen, så du vil ikke se kvoten for sykt barn i Selvbetjeningsportalen før neste morgen.

2. Når du skal registrere en sykt barn-dag, sender du en fraværssøknad med fraværstype "sykt barn 470". Skjemaet går direkte fra deg tildinleder i Selvbetjeningsportalen. Rest-kolonnen i kvoteoversikten reduseres etter hvert som lederen din godkjenner fraværssøknadene dine.

Eneforsørger

Dersom du er eneforsørger dobles antall omsorgsdager. Du må gi beskjed til Tjenestesenteret via skjemaet "Endre fraværskvote" i NTNU Hjelp etter at du har registrert barnet/barna i Selvbetjeningsportalen.

Utvidet rett til omsorgsdager

Dersom du har barn med kronisk sykdom eller funksjonshemning kan du ha rett til 10 ekstra omsorgsdager for hver av disse. Du må da levere vedtak fra NAV om at du har slik rett. Vedtaket sender du til Tjenestesenteret via skjemaet "Endre fraværskvote" i NTNU Hjelp.

IKKE send sensitive opplysninger om barnet. Send KUN bevis på at NAV har fattet et vedtak.

Hvis du er nyansatt ved NTNU

Du må ha vært ansatt i minst fire uker ved NTNU for å ha rett til å benytte sykt barn-dager. Du kan i enkelte tilfeller søke NAV direkte om penger dersom du har legeerklæring og jobbet et annet sted før du startet ved NTNU.

Hvis du har hatt et brudd i arbeidsforholdet på mer enn 14 dager på grunn av permisjon, må du levere legeerklæring for å benytte sykt barn-dag.

Sykt barn/barnepasser del av dag

I utgangspunktet tas omsorgsdager ut som hel dag. Det kan likevel være mulig å dele dagen mellom jobb og omsorg for barn dersom tjenesten tillater dette og det er gitt godkjenning av arbeidsgiver. Når totalt én omsorgsdag er fylt opp skal hel dag registreres i Selvbetjeningsportalen.

Opplæringspenger

Hvis du har omsorg for et langvarig sykt eller funksjonshemmet barn kan du ha krav på opplæringspenger. Du vil da ha rett til fravær for opplæring ved en godkjent helseinstitusjon som er nødvendig for at du skal kunne ta deg av barnet. Opplæringen må vare en hel arbeidsdag i løpet av en uke.

Opplæringspenger søkes hos NAV.

Husk å søke om fravær i Selvbetjeningsportalen, hvis du skal ha opplæringspenger. Det gjør du ved å opprette en permisjonssøknad, der du under spørsmålet "Kjenner du permisjonstypen?" svarer ja og legger inn permisjonstype opplæringspenger 461.

Se også ordningen pleiepenger for deg som må ta vare på et barn som på grunn av sykdom eller skade trenger tilsyn og pleie .

Kilder og lovverk

Kontakt

Har du spørsmål om barns eller barnepassers sykdom? Kontakt Tjenestesenteret