Wikier

Syk i ferien

Syk i ferien - utenfor EØS

På denne siden finner du informasjon om ansattes rett til lønn, når det oppstår sykdom under ferieopphold i land utenfor EØS.

English: Illness during holiday leave - outside the EEA


Temaside om ferie | Temaside om sykdom


Rett til sykepenger

Som ansatt ved NTNU har du rett til sykepenger hvis du blir syk eller skadet under ferieopphold i land utenfor EØS. Vær oppmerksom på kravene om dokumentasjon du må kunne legge fram for arbeidsgiver.

Krav om dokumentasjon

Ditt sykefravær må være tilfredsstillende dokumentert, hvis ikke kan retten falle bort.

1. Det kreves at du som et minimum må kunne fremlegge en legeerklæring som er

  • klar og tydelig
  • skrevet på norsk eller engelsk
  • inneholder nok opplysninger til å kunne dokumentere sykdommen/skaden
  • er fra sykehus, klinikk, legesenter eller lignende, som er registrert og etterprøvbar
  • er tydelig på om du er helt eller delvis arbeidsfør

2. Det kreves også at du tar kontakt med din fastlege så langt det lar seg gjøre, og så snart sykdommen oppstår. Det er også naturlig at du drar til fastlegen ved hjemkomst.

Lederen din skal gi deg beskjed om følgene av sykefraværet ikke er godt nok dokumentert før retten til lønn under sykdom faller bort.

3. Send egenerklæring for utenlandsk sykmelding til Nav.

For HR-medarbeidere

Bakgrunn for rettigheten

I henhold til folketrygdloven § 8-9 første ledd oppstilles det et krav om at vedkommende må oppholde seg i Norge for å få rett til sykepenger.

EØS-avtalen gir imidlertid rett til sykepenger ved sykdom som inntreffer i et EØS-land. Dette innebærer at personer som er statsborger i et EØS-land og som er medlem i folketrygden, og som er på ferie i ett av medlemslandene når sykdom inntreffer, har rett på sykepenger dersom øvrige vilkår er oppfylt.

I henhold til folketrygdloven og EØS-avtalen foreligger det dermed ingen rett til sykepenger dersom den ansatte befinner seg i et land utenfor EØS-området.

NTNU, som statlig arbeidsgiver, skal imidlertid utbetale lønn under sykdom, i henhold til Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser § 18, jf. § 11. Etter bestemmelsens ordlyd oppstilles det ikke krav om at den ansatte må befinne seg i Norge eller i et land innenfor EØS-området for at retten til lønn under sykdom skal kunne komme til anvendelse. NTNU som arbeidsgiver har derfor plikt til å utbetale lønn under sykdom, uavhengig av om den ansatte har krav på sykepenger i henhold til folketrygdloven.

Refusjon

Som nevnt ovenfor, skal statlige virksomheter, ved utbetaling av lønn under sykdom, følge reglene som til enhver tid er fastsatt i Hovedtariffavtalen i staten. Det forutsettes således ikke at den ansatte skal ha krav på sykepenger etter folketrygdloven.

For at NTNU skal kunne få refusjon etter endt arbeidsgiverperiode, er det imidlertid et vilkår at arbeidstakeren har rett til sykepenger etter reglene i folketrygdloven. NAV vil således ta utgangspunkt i de bestemmelser som til enhver tid fremgår av folketrygdloven. Dersom den ansatte befinner seg i et land utenfor EØS-området, vil dette kunne medføre at NTNU som arbeidsgiver ikke får innvilget refusjon fra NAV etter endt arbeidsgiverperiode. Arbeidsgiver har heller ikke hjemmel til å pålegge den ansatte til å reise hjem tidligere enn planlagt, selv om dette vil kunne få konsekvenser for refusjonskravet.

Det er her viktig å merke seg at ansattes rett til lønn ved sykdom ikke forutsetter at NTNU får innvilget refusjon fra NAV. Det anbefales likevel at arbeidsgiver under enhver omstendighet fremmer et refusjonskrav, slik at NAV kan vurdere kravet.

Lovverk

Kontakt

Har du spørsmål? Kontakt Tjenestesenteret.

4387 Visninger
Målgruppe: Medarbeidere Tema: Ferie Sykdom
Tagger
hr ferie sykdom ts