Wikier

Lønn - for...

Lønn - registrering av lærings- og studentassistenter

For lønnstjenesten - registrering av læringsassistenter og studentassistenter.

Temaside om lønn | Sider merket lønn

Informasjon for deg som skal jobbe som lærings- eller studentassistent.

Registrering i HR-portalen (Paga)

Lærings-/studentassistentene legges inn i HR-portalen (Paga) av HR-/Lønnsmedarbeidere:

 • Skjema "Nyansettelse" brukes hvis personen er helt ny i lønnssystemet eller ligger i Paga fra før som "passiv" på personnivå, - eller står som "aktiv" på personnivå og det ikke er noen arbeidsforhold som er aktuell å ta i bruk
 • Skjema "Endringer" brukes hvis personen står som "aktiv" på personnivå og har arbeidsforhold som kan endres. Eventuelle endringer på adresse og bankkontonummer må meldes i HR-portalen (Paga-skjema) "Person og familieinfo"

Tilgang av arbeidsforhold:

 • Start/stoppdato
 • Tilsettingsforhold = SL
 • Pensjonskode må avmerkes

NB: Pensjonsplikt på alle som er ansatt over 243 timer pr. semester. Dette gjelder også hvis de har to eller flere stillinger og summen av disse er over 243 timer.

Stillingsprosent/-avlønning

Se Beregning av stillingsandel og satser

 • Utdanningskode = 259
 • Ansiennitetsdato må registreres (dvs. januar eller september inneværende år)
 • Kontering = 5112

NB: Skattekort hentes elektronisk fra skatteetaten.no. Husk at studenten selv må sjekke at skatteprosenten/tabellkortet er riktig på skatteetaten.no.

Avsluttet arbeidsforhold

Registreringsdetaljer ved opphør/avsluttet arbeidsforhold:

 • Ingen registrering i HR-portalen (PagaWeb), dvs. skjema "Arbeidstaker slutter" skal IKKE registreres for lærings- og studentassistenter med tilsettingsforhold = SL.
 • Opphør/avslutning og stopp av lønn blir registrert ved Seksjon for økonomitjenester/Lønn i henhold til registrert sluttdato på HR-portalen (PagaWeb)-tiltredelsesmeldingen.

NB: Feriepenger opptjent i arbeidsforholdet utbetales når alle ansettelsesforhold ved NTNU avsluttes.

Utdrag av NTNUs lønnspolitikk

NTNUs lønnspolitikk - se punkt 4.9 (revidert 24.04.20).

4.9 LÆRINGSASSISTENTER OG STUDENTASSISTENTER

Generelt: Dette er stillinger som i all hovedsak er knyttet til undervisning og veiledning ved NTNU, og de vil som regel være tidsbegrensede deltidsstillinger. Stillingene betraktes som nødvendige mellomledd mellom universitet og studentene, og forutsettes derfor besatt av aktive studenter som er kommet tilstrekkelig langt i sine studier og som ellers har de nødvendige kvalifikasjonene. For begge stillingene forutsettes det normalt at arbeidsoppgavene er knyttet til assistentenes faglige aktiviteter som studenter.

Partene er enige om at slike stillinger gir studentene en verdifull erfaring med arbeidslivet og at bidrar til deres økte kompetanse.

Lønn i disse assistentstillingene knyttes til stillingskode 1429 aspirant med lønnsnivå tilsvarende verdien av foreslått lønnstrinn i henhold til Hovedtariffavtalen for ØVRIGE.

Laveste avlønning ved ansettelse vil likevel være i henhold til i den hovedtariffavtalen som til enhver tid har den høyeste avlønning (uavhengig av hovedsammenslutningstilknytning).

Avhengig av arbeidsoppgavenes kompleksitet og stillingsinnehaverens kvalifikasjoner er det handlingsrom for å gi høyere avlønning enn de satser som fremgår av forslaget under.

 • Studentassistenter med fullført videregående skole lønnes 2 ltr. utover minstelønn.
 • Læringsassistenter med fullført videregående skole lønnes 4 ltr. utover minstelønn.
 • Studentassistenter med fullført bachelor lønnes 4 ltr. utover minstelønn.
 • Læringsassistenter med fullført bachelor lønnes 6 ltr. utover minstelønn.
  Med bachelor menes fullført tre års høyere utdanning, tilsvarende antall studiepoeng som en bachelorgrad inneholder.
 • Studentassistenter med fullført master lønnes 6 ltr. utover minstelønn.
 • Læringsassistenter med fullført master lønnes 8 ltr. utover minstelønn.

Andre sider ved ansettelsesforholdene knyttes opp mot NTNUs lokale lønnspolitikk og personalreglement.

Læringsassistenter

Læringsassistenter ansettes ved NTNU i tidsbegrensede stillinger på timebasis fra 80 til 120 timer pr. semester. I helt spesielle tilfeller kan de ansettes utover dette. De utfører arbeid ut over det en forventer av en studentassistent. Læringsassistentene får internopplæring i 20 - 24 timer over ett semester.

Stillingsinnhold: Læringsassistentene har en omfattende og fleksibel funksjon der de bevisstgjør studentene på egen læring, og driver ’undervisning og veiledning’ i samarbeid med faste faglærere. Eksempelvis vil læringsassistentene hovedsakelig ha oppgaver relatert til veiledning, gruppeledelse (herunder øvinger, kollokvier og seminarer) og evaluering. De skal ikke pålegges selvstendige forelesninger.

Studentassistenter

Studentassistenter ansettes ved NTNU i tidsbegrensede stillinger på timebasis fra 80 til 120 timer pr. semester. I helt spesielle tilfeller kan de ansettes utover dette. Studentassistenter brukes som betegnelse på assistentstillinger med mer variabelt innhold enn læringsassistentstillingene, og der virksomheten i mindre grad er knyttet til den fast organiserte undervisning, veiledning og lignende.

Beregning av stillingsandel og satser

Mest brukte stillingsandeler for student- og læringsassistenter.

Kontakt

For spørsmål, kontakt tjenestesenteret:

 NTNU hjelp

Child Pages (2)

 • Arbeidsavtale for studentassistent

  Her finner du en arbeidsavtale du kan bruke når du skal skrive kontrakt med en lærings- eller studentassistent. Temaside ansette medarbeider | Sider merket med studieassistent Vi anbefaler at du...

 • Lønn - beregning av satser student og læringsassistenter

  Temaside om lønn | Sider merket lønn Stillingsandeler i tabell nedenfor gjelder kun ved tiltredelsesdato fra og med 01.09.år og sluttdato til og med 31.12.år for høstsemesteret, og...