Wikier

KASPER -...

KASPER - Portefølje - Legge ned studieprogram

Denne wikien skildrar korleis ein legg ned studieprogram i KASPER.

English version: KASPER - Study Portfolio - Discontinue Study Programmes

Samleside for KASPER-ressursar|Temaside om studieportføljeutvikling |Sider merka med KASPER

Kom i gang

Logg inn i KASPER ved å klikke på «Logg inn»-knappen under.
Logg inn

Lenka sender deg til sida for nedlegging av studieprogram. Dette svarar til å gå til startsida i KASPER og klikke «Studieprogramportefølje» -> «Nedlegge studieprogram».

Sida du kjem til lister alle studieprogram som er under nedlegging. Herifrå kan du setje i gang nedlegginga av eit nytt program, eller forsetje ei nedlegging som er påbegynt.

Setje i gang nedlegging av studieprogram

For å setje i gang nedlegginga av studieprogram klikkar du på «+Ny».

Du kjem då til eit skjema der noko grunnleggande informasjon må leggast inn for å setje i gang prosessen. Du begynner med å velje kva program som skal leggast ned i den øvste nedtrekksmenyen. Kva fakultet programmet høyrer til og kven som er noverande studieprogramleiar vil då automatisk leggast til. Videre må alle felta som er merka med stjerne fyllast ut – «Siste opptaksår», «Siste opptakstermin», «Siste undervisningsår», «Siste undervisningstermin» og «Porteføljekoordinator»


Fortsetje nedlegging

For å fortsetje ei nedlegging markerer du det aktuelle programmet (1) og klikkar «Åpne» (2).

Arbeidsflate for søknadsprosessen

Arbeidsflata for søknadsprosessen består av nokre faner der ulike typar informasjon skal registrerast.

Under Administrasjon (1) ligg den grunnleggande informasjonen som vart fylt inn ved oppstarten, som skildra i avsnittet over. Det er mogleg å gjere endringar her undervegs.

Fanen «Søknad» (2) blir brukt til å skrive tre dokument:

  1. Eit førehandsvarsel om nedlegging som skal leverast til rektor innan 1. februar.
  2. Sjølve søknaden om nedlegging av studieprogrammet. Denne har frist 1. april for forvaltningsutvalg, 1. juni for fakultet.
  3. Eit oppsummerande dokument som vert nytta til rektorvedtak.

For alle tre dokument får ein generert eit Word-dokument med mal, som ein kan jobbe med i direkte i arbeidsflata.

I den tredje fana – «Filer» (3) - kan ein laste opp dokumenter eller lenke til datagrunnlag frå andre nettsider.

Den siste fana, «Innmeldingsinformasjon» (4), samlar all informasjon som skal registrerast i FS ved endeleg nedlegging av studieprogrammet.

Sjå òg

Kontakt