Wikier

Godkjenning av utdanning - for ansatte

Denne siden inneholder informasjon for ansatte ved NTNU om godkjenning av utdanning, og rutine for hvordan slike søknader behandles.

Er du student? Se godkjenning av utdanning for studenter | Veiledning for studenter

Generelt om godkjenning av utdanning

Enkeltpersoner som har bestått utdanning fra en annen utdanningsinstitusjon, har rett til å få vurdert om denne utdanningen kan godkjennes som del av grad eller studieprogram ved NTNU. Dette reguleres av universitets- og høyskoleloven § 3-5 - 3-5 h. Studenter kan også søke fritak for deler av universitets-/høgskolestudium på grunnlag av dokumentasjon av realkompetanse. Søknadene skal vurderes opp mot fastsatt læringsutbytte og et konkret faglig krav i en utdanning.

Studenter kan søke om å få godkjent utdanning de planlegger å ta i nær fremtid eller søke om å få godkjent utdanning de allerede har tatt. Saksbehandlingsprosessen varierer avhengig av type søknad:

Godkjenning innebærer at utdanningsinstitusjonen bekrefter at den omsøkte utdanningen eller kompetansen kan inngå som en del av en ny utdanning, slik at studenten ikke må ta tilsvarende læringsinnhold på nytt.

Utdanning fra institusjon som går inn under UH-loven skal godkjennes med samme antall studiepoeng i den utstrekning de oppfyller de faglige kravene til en bestemt eksamen, emne eller utdanning ved institusjonen. 

Utenlandsk utdanning kan godkjennes. Hvis utdanningen er fra en stat som har ratifisert Lisboakonvensjonen skal utdanningen godkjennes hvis det ikke kan påvises betydelige forskjeller.

Andre utdanninger og realkompetanse kan godkjennes. Det forutsettes at utdanning og/eller annen kompetanse som godkjennes, er i samsvar med de faglige kravene for den aktuelle graden, og at det samlede læringsutbyttet for graden er likeverdig det som gjelder for dem som tar hele utdanningen ved institusjonen. 

Hvordan praktisere godkjenning av emner fra andre institusjoner og avkorting av studiepoeng, se side 5 i Rundskriv til godkjenningsforskiften.

Saksbehandlingsprosessen

Forvaltningsloven (fvl.) gir regler for all saksbehandling ved NTNU. Selv om saksbehandlingsprosessen varierer noe avhengig av type søknad, er det en del felles trekk du bør kjenne til før du starter saksbehandlingen av slike søknader.

Saksbehandling og delegert ansvar

Fakultetet/dekan har delegert myndighet fra rektor til å vedta saker som gjelder godkjenning av utdanning. Det er opp til det enkelte fakultet/dekan om dette ansvaret er videredelegert. Som saksbehandler av vedtaket vil det dermed være ulike prosedyrer for signeringssløyfe i ephorte/NTNU Sak avhengig av hvilken enhet du tilhører. Signering av vedtak skal være i tråd med enhetens delegasjonsreglement. Sjekk hvem som har det delegerte ansvaret ved din enhet.

Saksbehandler behandler saken innenfor de lover og forskrifter som omfattes av saksområdet og ser til at det blir gjort en faglig vurdering av utdanningen. Saksbehandler er ansvarlig for at godkjenningssaken registreres i Felles Studentsystem (FS) og at utdanningsplanen til studenten oppdateres. 

Søknadsfrist

Det er ingen spesiell søknadsfrist for godkjenning av utdanning, med unntak av forhåndsgodkjenning av utenlandsk utdanning for studenter som skal på utveksling.

 Saksbehandlingstid

Søknaden skal behandles uten ugrunnet opphold. For enkeltvedtak skal det gis foreløpig svar dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt, jf. § 11a i forvaltningsloven. 

Målform

Søknaden skal besvares i samme målform som studenten har brukt (jamfør § 6 i mållova). Se NTNUs wikiside med samling av ordbøker og andre oppslagsverk for ansatte.

Enkeltvedtak

Søknad om godkjenning av utdanning (norsk og utenlandsk) skal behandles som et enkeltvedtak.

Et enkeltvedtak er et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer, jf. § 2 (1) b i forvaltningsloven. 

 • Et enkeltvedtak skal være skriftlig og skal inneholde en begrunnelse for vedtaket.
 • Vedtaket skal også vise til de reglene vedtaket bygger på (lovhjemmelen), og inneholde opplysninger om klagerett. 
 • Enkeltvedtak kan påklages, jf. § 28 i forvaltningsloven. 
 • Svar på søknad om godkjenning av utdanning regnes som enkeltvedtak.

Forhåndsgodkjenning er ikke et enkeltvedtak, men er en prosessledende beslutning, dvs. en beslutning som ledd i saken om godkjenning av norsk/utenlandsk utdanning. Grundigheten og etterprøvbarheten i saksbehandlingen skal likevel være den samme i en forhåndsgodkjenning og faglig godkjenning av utdanning

Overskrift og journaltittel

Det er utformet standardtitler til journalposten som skal brukes slik at brevet blir søkbart i arkivet. Du kan endre på overskriften inne i selve Word-fila uten at det påvirker journalposten: Overskriften i brevet bør være enkel og informativ, og bør ikke inneholde informasjon som er uforståelig for mottakeren (forkortelser, koder etc.). 

I NTNUs arkivplan ligger rutinebeskrivelse for oppretting av saksmapper inkl. standardtitler m.m. 

Eksempel:

 • Journalposttittel: Svar på søknad om endelig godkjenning av utenlandsk utdanning – GEOG4900 – Ola Normann - MGEOG 
 • Overskrift i brevet: Svar på søknad om godkjenning av utenlandsk utdanning – Ola Normann 

Klagebehandling ved NTNU

For enkeltvedtaket skal studenten bli informert om muligheten til å klage, uavhengig av om søknaden innvilges eller avslås. Klagefristen er tre uker ifølge forvaltningsloven § 29. Klagen behandles først ved enheten som har gjort vedtaket.

Det gis medhold i klagen: 

 • Send svar på klagen til studenten via ephorte/NTNU Sak, formulert som vedtak om medhold i klage. 
 • Vedtaket skal begrunnes og hjemles i forvaltningslovens § 28. Brev som gjelder medhold i en klage, skal ikke ha informasjon om klagerett.
 • Hvis klagen gis delvis medhold er dette et nytt enkeltvedtak som kan påklages. Brevet må inneholde informasjon om klagerett.
 • Oppdater godkjenningssaken og utdanningsplanen i FS.

Det gis ikke medhold i klagen: 

Klagen avvises :

 • Vedtaket om å avvise klagen skal begrunnes og hjemles i forvaltningslovens § 34, og klageadgang skal oppgis (ref. § 2 i forvaltningsloven). En typisk årsak til at klagen avvises er at studenten sender inn klagen uten å oppgi grunn, etter at klagefristen er ute.

For mere informasjon, se Nemnd for studentsaker, og NTNUs wikiside om klagebehandling

Tildeling av grad

Den som saksbehandler en søknad om godkjenning av utdanning, må samtidig ta stilling til om studenten innfrir kravene for å få en grad etter vedtaket:

 • Studentene må ta minst 60 nye studiepoeng, dvs. studiepoeng som ikke har inngått i en tidligere (godkjent) grad ved institusjonen, før det kan utstedes et nytt vitnemål eller tildeles en ny grad, ref. NTNUs studieforskrift § 2-9. NTNU kan fastsette krav om 90 nye studiepoeng for bestemte utdanninger, se utfyllende regler til studieforskriften.  
 • Dersom en student ønsker å gjenbruke studiepoengene i en ny grad, den nye graden som hovedregel ha en annen faglig fordypning enn tidligere grad, jfr. Godkjenningsforskriften § 4.
 • Her er det unntak for fellesgrader, der det er krav om at minst 30 av studiepoengene som skal inngå i graden er avlagt ved NTNU for at NTNU skal kunne tildele grad.
 • Ved tildeling av ny mastergrad må de nye studiepoengene inkludere en annen masteroppgave enn den tidligere graden, ref. NTNUs studieforskrift § 2-9.

Relevante lover og forskrifter 

På denne siden finner du lover og regler om utdanning ved NTNU, se Generelle lover og regler - studier. Her finner du direktelenke til de mest sentrale lov-kildene:

Støtteverktøy for saksbehandlere

Godkjenning av norsk utdanning:

Godkjenning av utenlandsk utdanning:

 • GNAG database - GNAG-databasen inneholder informasjon om studiepoengbelastning ved utenlandske læresteder. Dette er en database som driftes av NTNU, Seksjon for opptak og internasjonale relasjoner, og vil kvalitetssikres/oppdateres i løpet av våren 2024.
 • GAUS – søketjeneste for godkjenning av utenlandske studier - I GAUS kan saksbehandlere som jobber med godkjenning av utenlandsk utdanning få tilgang å lese andre FS-institusjoners behandling og vedtak, inkludert vedtak fra NOKUT om godkjenning av utenlandsk høyere utdanning.
 • Utdanning fra utlandet – HKDIR tilbyr en rekke tjenester innen godkjenning og veiledning om utenlandsk utdanning (HKDIR overtok denne tjenesten fra NOKUT 1. januar 2023).
  • Landdatabase - Landdatabase for godkjenning av utenlandsk høyere utdanning.
  • GSU-liste - krav til generell studiekompetanse for søkere med utenlandsk utdanning.
 • WHED – List of universities of the world – internasjonal database med informasjon om utdanningssystem og akkreditering for over 20 000 høyere utdanningsinstitusjoner i rundt 200 land.
 • Anabin - Tysk database som gir informasjon om vurdering av utenlandsk utdanning.
 • Studiestedenes egne nettsider

Godkjenning av realkompetanse:

Se  også ofte stilte spørsmål og svar for saksbehandlere (revidert 13.06.2024), som er spørsmål vi har samlet inn fra saksbehandlere ved NTNU som er besvart av Anne Marie Snekvik, jurist på studiesaker ved NTNU.

Kontakt

Bruk kontaktskjema i NTNU Hjelp eller send e-post til fshjelp@adm.ntnu.no hvis du har spørsmål til innholdet på denne siden.

Child Pages (4)