Wikier

Digital...

Plagieringskontroll ved NTNU

Denne siden gjelder kun for ansatte i administrative og akademiske stillinger. Siden forklarer plagieringskontroll ved NTNU.

English: Plagiarism control at NTNU.

Se opptak av webinar om plagiering fra den 11. november 2021.
Tema:
- Tilgang til, og tolkning av plagieringsrapporten V/Seksjon for læringsstøtte
- Kildebruk og god siteringsskikk v/Universitetsbiblioteket
- Jus i plagieringssaker v/ jurist Avdeling for utdanningskvalitet

Hva gjør plagieringskontrollen?

Et plagieringskontroll-system sammenligner tekster og angir graden av likhet mellom innlevert tekst og andre tekster, f.eks. dokumenter i NTNUs system for plagieringskontroll og kilder på internett. Graden av likhet angis gjerne som en prosent (treffprosent) og direkte henvisninger til tekst i det innleverte dokumentet og kildedokumenter.

Plagieringskontrollen ser ikke forskjell på korrekt sitert tekst og evt. plagiat. Systemet er heller ikke i stand til å gjenkjenne bilder og formler. Den returnerte rapporten må derfor gjennomgås av en person med god kjennskap til fagfeltet for å vurdere om en innlevert besvarelse kan mistenkes for å være plagiat eller ikke.

Retningslinjer ved NTNU

Plagiering kan være fusk. For ytterligere informasjon om håndtering av fusk og mistanke om fusk se Juks på eksamen. Her finnes også retningslinjer for behandling av mistanke om fusk til eksamen ved NTNU.

 • Plagieringskontrollen kan benyttes til å laste opp dokumenter som er sikkerhetsklassifisert som åpne eller interne.
 • Dokumenter som er unntatt offentlighet, f.eks. som inneholder sensitive personopplysninger, skal ikke lastes opp i plagieringskontrollen.
 • Båndlagte/klausulerte dokumenter, f.eks. masteroppgaver som inneholder forretningshemmeligheter, skal ikke lastes opp til plagieringskontrollen per i dag.
 • Dokumenter som faglærer/student/institusjonen ikke har opphavsrett til skal ikke lastes opp til plagieringskontrollen.
 • Deling av plagieringsrapporter skal kun skje med personer som har tjenestemessig behov for tilgang til rapporten i sitt arbeid og som har Feide-konto på NTNU. Deling av plagieringsrapport med studenten som har innlevert besvarelsen som rapporten er laget på grunnlag av er tillatt.

Plagieringskontroll ved NTNU

NTNU bruker Ouriginal (www.Ouriginal.com) for plagieringskontroll. Ouriginal benyttes av NTNU og 21 andre læresteder i Norge. Systemet fungerer som selvstendig system for levering av besvarelser direkte via e-post og web og er integrert i Inspera Assessment for kontroll av eksamensbesvarelser.

Ouriginal sammenligner en innlevert besvarelse med tidligere innleverte besvarelser ved NTNU og tekster tilgjengelig via kilder på internett. Systemet gjør en analyse og lager en rapport som angir likhet i prosent (treffprosent) mellom den innleverte teksten og andre kilder, dvs. om det kan være tilfelle av plagiat. Rapporten gir direkte henvisning til kilder og tekst i kilder som har likheter.

Merk: NTNUs database av tekster er eksklusiv for NTNU. Tekster sammenlignes pr. i dag ikke med tekster i databaser for andre læresteder.

Hvordan bruke Ouriginal

 1. Ouriginal er tilgjengelig som frittstående system og innlevering av besvarelser via e-post og Ouriginals web-løsning. Bruke Ouriginal web-inbox
 2. Ouriginal brukes også av Inspera for kontroll av eksamensbesvarelser. Bruke Ouriginal i Inspera
 3. Ouriginal er integrert og tilgjengelig i Blackboard for plagieringskontroll av besvarelser direkte i Blackboard. Bruke Ouriginal i Blackboard
 4. Analyserapporten fra Ouriginal er felles for alle måtene å bruke Ouriginal på. Forstå analyserapporten fra Ouriginal

Logge deg inn i Ouriginal webinbox

 1. Følg anvisningene i veiledningen "Bruke Ouriginal web-inbox"
  Logg deg direkte inn: Ouriginal login

Kontakt

Ta kontakt med Seksjon for læringstøtte (SLS) for hjelp med Ouriginal. Ta kontakt via NTNU Hjelp.

Se også

Child Pages (4)