Wikier

Horisont Europa

Horisont Europa - prosess- og rutinebeskrivelser for deltakelse

Prosess- og rutinebeskrivelser for deltagelse i Horisont Europa – og programmer i randsonen av Horisont Europa som Joint Technology Initiatives (JTI), Eurostars og ERA-NET.

Kontakt fakultetets EU-rådgiver så snart som mulig hvis du har planer om å delta i en Horisont Europa-søknad.

English version: Horizon Europe - process and procedure descriptions for participation

Se også: Horisont Europa

Godkjenningsrutine

Godkjenningsrutine for

  • igangsetting av arbeid med søknader
  • innsending av søknad
  • for kontraktsforberedelsesfasen
  • signering av kontraktsdokumenter

Utdypende informasjon følger under.

NB! Det er egne rutiner for søknader til ERC (European Research Council). Kontakt fakultetets EU-rådgiver eller Avdeling for forskning, innovasjon og eksterne relasjoner.

Forankre søknader hos instituttleder

Det er viktig å forankre søknader med beslutning og godkjenning fra instituttleder på tre nivåer i søknads- og prosjektfasen:

Ved igangsetting av arbeid med søknader

Ved igangsetting av arbeid med søknader, det vil si når prosjektleder har diskutert og blitt enig med instituttleder om at en aktuell søknad er i tråd med instituttets faglige strategi, og at det er både økonomiske- og personellmessige ressurser tilgjengelig, skal institutt-/enhetsleder bekrefte på skjema for søknadsbekreftelse Horisont Europa at søknaden støttes. Denne bekreftelsen er også nødvendig for å kunne søke PES-støtte.

Før søknad sendes inn

Før søknad sendes inn, må også BOA-sjekkliste (bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteter) signeres (NB! Dette gjelder ikke trinn 1-søknad i 2-trinns søknadsprosesser). På dette stadiet skal detaljert budsjett og aktuelle ressursbehov være klart. EU-prosjektøkonom skal bidra med informasjon om økonomi og ressursinnsats, og signere BOA-sjekklisten. Det er viktig at institutt-/enhetsleder og prosjektleder signerer på dette, i tråd med generell rutine for BOA. Arbeidsflyten for BOA-sjekklisten er Prosjektleder -> EU-prosjektøkonom -> Instituttleder.

Når/hvis søknaden er invitert til kontraktsforberedelser

Når/hvis søknaden er invitert til kontraktsforberedelser, må det igjen bekreftes på skjema for bekreftelse kontraktsforberedelser Horisont Europa av instituttleder og prosjektleder at vilkårene aksepteres. Eventuelle endringer vil kunne få konsekvenser for muligheten til å gjennomføre prosjektet. Der NTNU er koordinator, må deltagelsen også bekreftes av vertsfakultetets leder for blant annet utløsning av insentivordningene. Der det er deltagere fra flere enn et institutt, skal også andre instituttledere signere skjemaet for bekreftelse av deltagelse.

Signering av kontraktsdokumenter

Letter of Commitment, Letter of Intent, Memorandum of Understanding og Non Disclosure Agreement

Dersom innholdet i disse dokumentene innebærer at NTNU forplikter seg til å sende inn en søknad og derigjennom lover å stille med ressurser, skal dokumentet signeres av prorektor for forskning. Dersom dokumentene kun innebærer at NTNU forplikter seg til å forberede en søknad, kan dokumentene signeres av instituttleder. Dersom flere institutt er involvert, må instituttledere enes om hvilken instituttleder som skal signere på egne av de involverte institutter.

Declaration of honour (DoH)

Signering av «Declaration of honour» skal gjøres elektronisk av prorektor for forskning på vegne av NTNU når alle faglige og administrative forhold er avklart. I tilfeller hvor NTNU er affiliated entity, skal denne signeres på papir av prorektor.Når det er klart for å signere varsler EU-rådgiver ved aktuelt fakultet den som er ansvarlig for dette i Avdeling for forskning, innovasjon og eksterne relasjoner. DoH skal ikke godkjennes av juristene i avdeling for virksomhetsstyring.

Grant Agreement (GA)

Grant Agreement skal signeres elektronisk av prorektor for forskning. Når det er klart for å signere varsler EU-rådgiver ved aktuelt fakultet den som er ansvarlig for dette i Avdeling for forskning, innovasjon og eksterne relasjoner. Grant Agreement skal ikke godkjennes av juristene i avdeling for virksomhetsstyring.

Consortium Agreement (CA)

Consortium Agreement: Fakultetets EU-rådgiver har ansvar for at juridisk rådgiver i avdeling for virksomhetsstyring kontaktes ved behov. Utkastet skal også sendes til EU-økonomirådgiver for vurdering av de bestemmelser som omhandler økonomiske spørsmål. Om utkastet avviker fra oppsatt mal, dvs. endringer utover rent språklige tilpassinger og/eller endringer som følger av prosjektbeskrivelsen, skal endelig utkast til CA kvalitetssikres av juridisk rådgiver i avdeling for virksomhetsstyring, før den kan signeres av prorektor for forskning.

Kopi av signeringsfullmakt (tilgjengelig her) legges ved når andre enn prorektor for forskning må signere.