Wikier

Søk om prosjektetableringsstøtte

Søknadsskjema og veiledning for å søke om støtte til prosjektetablering (PES-midler). For deg som planlegger EU-søknad til Horisont Europa.

Prosjektetableringsstøtte (PES) bevilges kontinuerlig ved bruk av NTNUs strategiske midler og en rammebevilgning fra Forskningsrådet. NTNU-ansatte skal søke PES-støtte til NTNU sentralt. PES-søknader må være støttet av institutt-/enhetsleder før innsending.

Se også: Horisont Europa

In English: Apply for project establishment grant

Hvem kan søke

Vitenskapelig ansatte som har bestemt seg for å sende søknad til en konkret utlysning/topic i Horisont Europa. Dette gjelder både prosjekter vi koordinerer og prosjekter koordinert av andre hvor NTNU deltar. Det tildeles ikke midler til forskere som er i sonderingsfase. PES-søknader til støtte i søknadsløp hvor NTNU er koordinator skal være sendt inn senest 3 måneder før EUs søknadsfrist.

Søknadsskjema

Last ned PES-søknadsskjema for EU-søknader med søknadsfrist i 2023 og 2024 (xls) V.20, 24.02.2023

Husk dette:

 • Kontakt din EU-rådgiver for hjelp til å lage søknaden.
 • Send inn søknad om PES før kostnader påløper
 • Instituttleder/enhetsleder skal samtykke til innsending.

Veiledning til utfylling

Du finner veiledning for utfylling av de enkelte feltene inne i selve søknadsskjemaet. Hold muspekeren over tekstene i kolonne B.

Søknader må inneholde:

 • Utlysningens identitet (Call Id. ex. SC5-13-2018)
 • Kort beskrivelse av prosjektets formål, prosjekttype (RIA, IA, CSA, MSCA osv.) og hvilken del av utlysningen (topic) det skal søkes til, med søknadsfrist.
 • Det må settes opp et budsjett for antatte egne kostnader knyttet til søknadsforberedelsene.
 • Aktuelle og potensielle partnere
 • Klar beskrivelse av søkerens rolle og ansvar innen prosjektet. Dersom NTNU skal være koordinator må dette presiseres.

Send inn søknaden

Når skjemaet er ferdig utfylt og instituttleder har gitt sitt samtykke til at den sendes inn kan du sende skjemaet på e-post til din lokale EU-rådgiver. EU-rådgiveren tar seg av videre oppfølging og sørger for innsending og arkivering.

Hva det gis støtte til

Det gis støtte til utlysninger i EUs Horisont Europa.

Ta kontakt med din EU-rådgiver for eventuell støtte til andre langsiktige initiativ og generell posisjonering.

Hva kan kostnadsføres?

Dette skrives i budsjettfeltet i søknadsskjemaet.

 • Frikjøp av personale. Lønnskostnader for ansatte i fast stilling ved NTNU dekkes ikke.
  • Frikjøp dekker lønn til midlertidig ansatte som påtar seg oppgaver for den frikjøpte.
  • For lønnskostnader til midlertidig ansatt personell, plusses det på indirekte kostnader.
  • Dette gjelder bare for personell som er midlertidig ansatt ved NTNU (postdocs, ph.d. etc.), og ikke innleide eksterne konsulenter.
 • Utgifter til partnersøk/etablering av prosjektkonsortium
 • Egne (NTNU ansattes) reisekostnader
 • Ekstern assistanse og rådgivning

Størrelsen på støtten - beløp

Se oversikt over maksbeløpene du kan søke om i de ulike kategoriene.

Utbetaling av støtte

Når søknaden er behandlet vil du få et tildelingsbrev. På bakgrunn av dette kan din lokale prosjektøkonom opprette prosjektnummer hvor kostnadene skal belastes.

Videre prosess

Kostnader må regnskapsføres så snart som mulig, og senest innen årets utløp. Før årets slutt skal det sendes inn en kortfattet PES-rapport om bruken av støtten.

Se også

Kontakt

EU-rådgivere og støtteapparat ved NTNU

Child Pages (1)

 • Prosjektetableringsstøtte - søknadsbeløp

  Oversikt over maksbeløp for søknader innenfor de ulike kategoreien og fordeling på trinn 1 og 2. Ser du etter noe annet? Søk om prosjektetableringsstøtte | Sider merket med "Horisont Europa" PES...