Wikier

HMS ved IE

HMS ved IES

Særskilt informasjon for ansatte og studenter rundt helse, miljø og sikkerhet ved Institutt for elektroniske systemer.

English version - HSE at IES

Hvor finnes tilgjengelig HMS-informasjon?

Temaside om HMS ved NTNU

Rapportering av HMS-avvik og -forbedringsforslag

Rapportering av avvik skal ikke inneholde personidentifiserbar informasjon, og det er en lav terskel for å varsle om avvik. Dette er viktig for at vi raskt skal kunne utbedre feil og mangler.

Avvik som meldes i NTNUs elektroniske meldesystem går til HMS-koordinator med kopi til instituttstyrer, og meldes videre til fakultetet dersom avviket ikke håndteres og lukkes på instituttnivå innen en fastsatt tid.

HMS dokumentlager i filkatalog T:\

  • Institutt for elektroniske systemer (IES): T:\ie\ies\teknisk\laboratorier eller smb://felles.ansatt.ntnu.no/ntnu/ie/ies/teknisk/laboratorier

Tilgang til filkatalogene kan være begrenset til ansatte eller undergrupper av ansatte. I tillegg skal det være HMS-permer med lokal informasjon på hvert laboratorium.

Akutt krise og beredskap

Telefonnummer i en nødsituasjon og beredskapstelefoner: Akutt hjelp

NTNU har en vakttjeneste med bemanning hele døgnet. De har oversikt over alle beredskapsplaner, for eksempel ved brann, terroranslag, innbrudd, jordskjelv, arbeidsulykker med mer. Ved slike store hendelser skal beredskapsplanene settes i verk så fort som mulig, og alle bør derfor ha beredskapsnummeret lagret på sin telefon: 800 80 388.

Ved andre hendelser, som mistet adgangskort, heisstans, vannlekkasjer eller liknende kan man kontakte NTNUs vektere på telefon: 918 97 373. Dette nummeret gir kontakt med vektere i alle NTNUs bygg hele døgnet.

Evakuering av bevegelseshemmede i Elektrobyggene

Enkel båre finnes ved alle hovedinnganger til elektrobyggene og utenfor det tidligere «Infohjørnet» i rom A162. Bevegelseshemmede med regelmessig eller varig tilhold i Institutt for elektroniske systemer sine lokaler oppfordres til å ta kontakt for tilrettelegging med tanke på trygg og god evakuering ved en akutt hendelse. Kontakt HMS koordinator Sverre Pettersen

HMS roller ved Institutt for elektroniske systemer

Verneombud

Verneombud skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet og deltar som de ansattes representanter i mange sammenhenger på alle nivåer i NTNUs organisering. De ansatte velger verneombud hvert andre år. Verneombud ved IE, IES og resten av NTNU

Områdeansvarlig

For økt beredskap ved brann og andre større hendelser som krever evakuering er det etablert områdeansvarlige som skal bidra med å få ansatte, besøkende og studenter ut av sitt område i forbindelse med evakuering, og melde fra til bygningsansvarlig og nødetater om eventuelle problemer i sitt område. Alle områdeansvarlige skal ha oransje vest som er påført et nummer tilhørende det området de har ansvar for.

Områdeansvarlige ved IE

Opplæring

Generell opplæring i og forståelse for NTNUs HMS-reglement er obligatorisk for alle studenter og ansatte ved IE-fakultetet. Alle som skal arbeide i en lab ved IES skal være registrert hos labansvarlig/leiestedsingeniør, og skal ha fått opplæring i lokale rutiner, bruk av apparatur, og relevante HMS-temaer.

Noen laber/leiesteder har egen sjekkliste for innholdet i opplæringen. For laboratorier med særlig risiko skal det finnes liste over opplærte brukere ved inngangen til laboratoriet. Dette gjelder for eksempel for laboratorier med bruk av lasere av klasse 4, kjemilaben og MBE-laboratoriet.

Brukere med laboratorieopplæring skal ta på seg oppgaven som «kjentmann» ved hendelser som krever assistanse fra nødetater på sitt laboratorium. Det vil si assistere nødetater ved behov, og gjerne ved hjelp av tiltakskortet som er utviklet for noen laboratorier.

Student

Nye studenter ved IE skal gjennomføre sikkerhetskurs for studenter (HMS0002), som inneholder praktisk opplæring i brannslukning og livreddende førstehjelp med bruk av hjertestarter.

Førsteårsstudenter som skal ha praktisk laboratorieundervisning ved instituttets laboratorier i Høgskoleringen 3 gis en HMS-forelesning på 1-2 timer knyttet opp til aktuelle fag med laboratorieundervisning.For masterstudier som innebærer eksperimentelt arbeid i laboratorier ved IES skal studentene i tillegg få konkret opplæring i det aktuelle laboratoriemiljøet.

Ansatt

Det finnes flere relevante HMS-kurs for ansatte som gis både periodisk og ved særskilte behov og som ansatte selv må melde seg på via NTNUs Kurskatalog. Særlig nevnes førstehjelpskurs som er relevant for alle ansatte, og som skal repeteres hvert 5 år.

Det finnes også spesialtilpassede HMS-opplæringsopplegg for verneombud og ledere, og kurs i risikovurderinger og psykososialt arbeid.

I tillegg er det flere kurs som er «minimumskrav» for å få lov til å utføre spesielle arbeidsoppgaver ved IES. Blant annet skal alle brukere av strålekilder melde seg på og delta i et innføringskurs i strålevern, og de som skal bruke lasere klasse 4 og/eller 3B må følge et laserbrukerkurs gitt av HMS avdelingen. Tilsvarende må brukere av røntgenapparater eller andre ioniserende strålekilder ha HMS-avdelingens brukerkurs for denne type arbeid.

De som skal håndtere gassflasker eller gjøre endringer på anlegg med gass under trykk må ha et kurs som heter «Sikker håndtering av gass», og de som skal arbeide med åpne elektriske anlegg/kretser må ha et kurs i «Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg» (FSE).

Det finnes også spesialtilpassede kurs for de som skal utføre varmt arbeid, avhending av farlig materiale, arbeid med kjemikalier i laboratorier og verksteder, og et tilleggskurs for arbeid med flussyre (HF). Dette er ikke en fullstendig liste, og hver enkelt ansatt må sette seg inn i de krav som gjelder for den stillingen de har.

Kurs og kompetanseutvikling. Søk i Kurskatalogen

Samordningsavtale

Når Institutt for elektroniske systemer deler lokaler med SINTEF eller andre, skal HMS-ansvaret avtales og dokumenteres i en samordningsavtale.

HMS-arbeid og rutiner ved IES

Kjemikalier

Anskaffelse av kjemikalier skal som hovedregel utføres av kjemikalieansvarlig. Aktiviteter der kjemikalier skal benyttes må være risikovurdert. Kontakt: Sverre Pettersen. Ved behov kan også kjemikalier bestilles av Tron Arne Nilsen (særlig for MBE-lab) eller Ingulf Helland (særlig for prototypelab/studentlab).

NTNUs stoffkartotek er et elektronisk arkiv med sikkerhetsdatablader og informasjon om helsefarlige kjemikalier, andre farlige stoffer og helsefarlige biologiske faktorer. Stoffkartoteket er inndelt i lokasjoner tilsvarende NTNUs fysiske struktur med laboratorier og verksteder. IES sine kjemikalier skal være registrert med HMS-datablad i stoffkartoteket, og en lokal kopi av HMS-databladet skal også være tilgjengelig i laboratoriet/verkstedet. Kjemikalieansvarlig skal legge inn HMS-datablad på rett lokasjon i stoffkartoteket ved innkjøp av kjemikalier. Logg på stoffkartoteket(EcoOnline)

Studenter har ikke lov til å hente ut eller arbeide uten tilsyn medfølgende kjemikalier:

Kjemikalie Konsentrasjonsgrense
Hydrogenperoksid - 12 vektprosent
Nitrometan - 30 vektprosent
Salpetersyre - 3 vektprosent
Kaliumklorat - 40 vektprosent
Kaliumperklorat - 40 vektprosent
Natriumklorat - 40 vektprosent
Natriumperklorat - 40 vektprosent
Ammoniumnitrat - 16 vektprosent nitrogen

Andre kjemikalier der myndighetene krever begrenset tilgang og kontroll av forbruk: Heksamin, svovelsyre, aceton, kaliumnitrat, natriumnitrat, kalsiumnitrat, kalsiumammoniumnitrat, aluminium-, magnesium- og magnaliumpulver. I tillegg gjelder spesielle regler for innkjøp og forbruk av etanol.

Noen farlige forbindelser kan bare benyttes etter spesiell opplæring, og er ikke tillatt å arbeide med aleine. Mest relevant for oss på IES gjelder dette for flussyre (HF). For denne forbindelsen gis det spesiell opplæring via nanolab eller HMS-avdelinga, og den skal bare benyttes i samarbeide med en «buddy», eller assistent.

Eksponeringsregister

De som arbeider med, og kan bli utsatt for, kreftfremkallende stoffer, ioniserende stråling, bly og blyforbindelser, m.m. må føre dette inn i NTNUs NTNUs Eksponeringsregister. Informasjonen her er fortrolig, så den må legges inn av brukeren selv, med informasjon om vernetiltak, arbeidsmetode, tidsforbruk og mengder. Kontakt: Sverre Pettersen eller Arve Johansen

Gasser

Bestilling av gassflasker skal skje via gasskoordinator. Alle som skal håndtere gasser og gassflasker skal ha en skriftlig dokumentert kompetanse for dette. Et interaktivt nettbasert kurs vil kunne dekke den teoretiske delen. Kontakt gasskoordinator ved behov for kurs. Praktisk opplæring gis i laboratoriet. Kontakt: Sverre Pettersen

Bruk og innkjøp av strålekilder

Alle innkjøp og all bruk av strålekilder må avklares med lokal strålevernkoordinator på forhånd. Alle våre strålekilder skal være registrert både i lokal database ved NTNU og i en sentral database hos direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

Det er ikke tillatt å kjøpe inn meldepliktige strålekilder (det vil si lasere klasse 4, røntgenkilder, radioaktive kilder, elektronmikroskop, elektronkanoner m.m.) før kilden er meldt inn til DSA og et meldenummer er mottatt.

IES har en generell tillatelse til å bruke lasere (alle klasser), røntgenkilder, elektronmikroskop og liknende utstyr, men ikke tillatelse til bruk av radioaktive kilder, så ved behov må dette søkes om og innhentes spesielt fra DSA.

Det er krav til spesiell opplæring ved all bruk av strålekilder. Kontakt: Sverre Pettersen eller Tron Arne Nilsen

Dokumentasjon i laboratoriet

Romkort

Romkort skal først og fremst gi viktig informasjon til innsatspersonell (f.eks. brannvesen).

Informasjonen på romkortene ved dørene, og en del mer informasjon, er tilgjengelig i en egen romkortdatabase. Romansvarlige har tilgang til romkortdatabasen og kan selv oppdatere romkort ved behov. Innholdet i romkortene skal sjekkes og kvitteres ut minimum en gang i året.

Tiltakskort

I tillegg til romkortene er det tiltakskort på dørene inn og ut av noen laboratorier. Her er det oppsummert viktig kontaktinformasjon og tiltak som skal utføres ved forskjellige hendelser. Tiltakskortene skal benyttes ved opplæring på laboratoriene, og til å bistå innsatspersonell ved hendelser på laboratoriet. Tiltakskortene skal ha en skisse av laboratoriet, og kan tas med ut til innsatspersonell for å hjelpe til med å beskrive laboratoriet og utfordringene ved en eventuell innsats.

Sikkerhetsdatablad

Farlige stoffer skal være registrert i stoffkartoteket. Sikkerhetsdatablad skal i tillegg være tilgjengelig i laboratoriet, i form av papirkopier eller i digital versjon med eget dedikert nettbrett. Ved behov kan man ta med papirversjonen ut av laboratoriet, for eksempel til legevakten.

Risikovurdering

Risikovurderinger skal utføres for all risikofylt aktivitet. Riskmanager-programmet anbefales ikke lenger brukt pga datatekniske problemer. Inntil ny digital løsning er på plass må risikovurderinger føres i f.eks regneark-skjema (xlsx). Vurderingene lagres på filkatalog for det aktuelle laboratoriet, under T:\ie\ies\teknisk\laboratorier. Det skal i tillegg finnes papirversjon i laboratoriet.

Feltarbeid, reising, ekskursjoner

Arbeid og studier utenfor vanlig arbeidssted må gjennomføres i henhold til NTNUs rutiner for denne type arbeid. NTNUs rutine for feltarbeid spesifiserer oppgavene til «leder for feltarbeid», «deltagere i feltarbeid» og «kontakt ved instituttet».

Feltarbeidet må planlegges og risikovurderes på forhånd i samarbeid med en kontakt ved instituttet. Kontakten på instituttet skal også ha ferdig utfylte feltkort fra alle deltagerne og fungere som koordinator mellom de som arbeider i felt og instituttet ved behov.Kontakt ved instituttet kan være HMS-koordinator, teknisk leder, faggruppeleder, kontorsjef eller instituttstyrer avhengig av feltarbeidet.

Ved reise til konferanser eller liknende skal vi følge NTNUs retningslinjer for reiser. Det er viktig at Instituttet har oppdatert informasjon om reiseplanen og kontaktinformasjon særlig ved reiser til utlandet. IE fakultetet har også utarbeidet en sikkerhetsinstruks for utenlandsreiser. Her er det både nyttige tips og nyttige telefonnummer som alle burde få med seg.

IE fakultetet har også utviklet en rutine for studentenes hovedekskursjon.

Sist oppdatert: 2022-11-30

619 Visninger