Wikier

Student ved IE

Ekskursjon for studenter - IE

Retningslinjer for hovedekskursjoner for studenter ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE). Reglementet gjelder for hovedekskursjoner fra og med våren 2020.

Kontaktperson ved IE-fakultetet er Kjersti Marie Bakken.


På grunn av pandemisituasjonen er det besluttet at det ikke skal gjennomføres noen hovedekskursjoner for studenter ved IE-fakultetets studieprogram vårsemesteret (ut eksamensperioden) 2022. Se vedtaket her.


Nye retningslinjer fra og med våren 2021

FUS (Forvaltningsorganet for Sivilingeniørutdanningen) vedtok i juni 2020 nye retningslinjer for hovedekskursjoner som gjelder fom. vår 2021 (unntatt punkt 3, som gjelder fom. vår 2023).

Søknadsfrist for å søke om støtte til ekskursjoner i første halvår 2021 settes til 1. februar 2021. Søknader blir behandlet fortløpende.

Frister

 • 15. mars/15. september (året før ekskursjon): Etablere ekskursjonskomité for påfølgende studieårs ekskursjon. Ekskursjonsleder(e) oppnevnes av fakultetet.
 • 15. april (året før ekskursjon): Frist for fakultetet til å oppnevne faglig ekskursjonsleder.
 • 1. februar: Frist for søknad om økonomisk støtte fra IE-fakultetet. Se også budsjettmal.
 • 14 dager før avreise: Fullstendig program med budsjett, deltakerliste og reiserute leveres til fakultetet. Denne innleveringen skal inneholde økonomiansvarliges navn, fødselsdato, adresse og bankkontonummer. Ekskursjonsleder(e) skal signere dokumentet.
 • 15. juni / 15. november (etter ekskursjon):Etter at ekskursjonen er gjennomført, er ekskursjonsleder(e) og ekskursjonskomité ansvarlige for at rapport og regnskap for ekskursjonen blir utarbeidet og sendt fakultetet.

Tidsrom og reisemål

 1. Hovedekskursjonen ved IE-fakultetet arrangeres normalt for studenter i 3. eller 4. årskurs, avhengig av studieprogrammets oppbygging. For fakultetets 5-årige program i teknologi er hovedekskursjon lagt til 6. eller 8. semester, og 3-årige studieprogram har normalt ekskursjon i 5. eller 6. semester.
 2. Studenter på 2-årig masterprogram kan delta på ekskursjon sammen med det tilhørende 5- eller 3-årige programmet.
 3. Hovedekskursjonen skal foregå innenfor det tidsrommet som er fastsatt gjennom vedtak om "Studiekalender" ved NTNU hvert år, det vil si siste undervisningsuke før påske. Hovedekskursjoner utenom dette tidspunktet vil ikke bli godkjent uten avtale.
 4. Gjennomføring av hovedekskursjon skal ikke gå utover ordinær undervisning. Dersom hovedekskursjonen kombineres med ferieopphold er dette for den enkelte students egen regning og risiko. Retur til campus skal være rett etter påske.
 5. Reisemål skal være et sted hvor ekskursjonsledelse/institutt/fakultet har faglig nettverk, og alle reisemål må begrunnes faglig.
 6. Reisemål til/i Europa møter kravet om NTNUs begrensning av karbonavtrykk, reiser utenfor Europa krever særskilt søknad og etterfølgende vurdering og vil unntaksvis kunne godkjennes (gjelder f.o.m. vår 2023).

Økonomi

 1. Fakultetet støtter med et fast beløp på 1500, - pr. student, under forutsetning av at alle krav oppfylles.
 2. Fakultet dekker kostnader for nødvendig antall faglige ekskursjonsledere (ansatte). Antallet må avklares med fakultetet på forhånd.
 3. Ekskursjonen bør legges opp slik at den økonomisk sett er et reelt tilbud til alle studenter. Studentenes egenandel er satt til maks 10.000,-
 4. Studenter kan kun delta én gang på hovedekskursjon selv om de skifter studieprogram

Etablering av ekskursjonskomité og oppnevning av faglige ekskursjonsleder(e)

 1. Ekskursjonskomitéene, bestående av faglig(e) ekskursjonsleder(e) og valgte studenter, utarbeider i fellesskap forslag til reisemål og faglig innhold.
 2. Faglig(e) ekskursjonsleder(e) oppnevnes av fakultetet, og klassetillitsrepresentantene forestår valg av studentmedlemmer til ekskursjonskomitéene. For ekskursjoner inntil 50 deltakere er det nok med én ekskursjonsleder. Hvis det er flere enn 50 deltakere, skal det oppnevnes to ekskursjonsledere.
 3. En faglig ekskursjonsleder skal normalt være tilsatt i fast, vitenskapelig stilling ved fakultetet.

Studenters og faglig ekskursjonsleders ansvar

 1. Studenter tillates ikke å opptre på vegne av NTNU når de søker bedrifter og institusjoner om økonomisk støtte til ekskursjoner (f.eks. ved annonsesalg). NTNUs brevpapir eller papir som kan forveksles med dette, kan ikke brukes. Faglig(e) ekskursjonsleder(e) skal ikke underskrive forespørsler om støtte.
 2. Alle studenter som deltar på reisen, må ha personlig reiseforsikring. NTNU er som statlig organ selvassurandør og kan ikke tegne forsikring for studenter. NTNU kan bli erstatningsansvarlig etter alminnelige erstatningsregler dersom NTNU eller noen som NTNU hefter for (ansatte) har opptrådt uaktsomt, dvs. kan bebreides for den skade som har skjedd. NTNU har ikke noe ansvar for den eventuelle private delen av reisen. For ansatte gjelder særavtaler for reiser innenlands og utenlands for statens regning som har egne bestemmelser om forsikring. Se Statens personalhåndbok pkt. 9.2 og 9.3.
 3. Faglig(e) ekskursjonsleder(e) er ansvarlig for ekskursjonen og har ansvaret for at den blir gjennomført på en forsvarlig måte. Faglig(e) ekskursjonsleder(e) skal sørge for at deltakerne får nødvendig oppfølging dersom det skjer uforutsette hendelser (f.eks. sykdom/skade) og skal sørge for at egen enhet ved NTNU blir varslet. Alle deltakere skal ha ekskursjonsleders kontaktinformasjon tilgjengelig.
 4. Ekskursjonskomitéen leverer i god tid før avreise en plan med nøyaktig tidsangivelse for ankomster og avreiser for bedrifter og overnattingssteder. Videre kreves detaljert liste over deltakere med opplysning om nærmeste pårørende, telefon og adresse, i henhold til HMS-håndbokas retningslinjer for feltarbeid, feltkurs, tokt, befaring og ekskursjoner.
 5. Det er svært viktig at både faglig(e) ekskursjonsleder(e) og ekskursjonskomitéen setter seg grundig inn i beredskapsplan (lenke kommer). Den inneholder viktig informasjon om blant annet beredskap og kommunikasjon, risikovurdering, registrering av deltakere hos UD og utfylling av feltkort m.m.

Faglig innhold og reiserute

 1. Ved fastlegging av ekskursjonsmål skal det faglige utbyttet være bestemmende. Med faglig menes besøk ved bedrifter og/eller organisasjoner som gir innsikt i produksjon, undervisning, forvaltning, forskning, industrivirksomhet, markedsføring eller organisasjons-/bedriftskulturelle aspekter.
 2. Ekskursjonsleder skal godkjenne det faglige opplegget.
 3. Programmet skal normalt omfatte bedrifts- og/eller institusjonsbesøk på de fem virkedagene i ekskursjonsuka. Reiseruta legges opp med Trondheim som start- og endepunkt (evt. Gjøvik eller Ålesund om det er studenter som studerer der med på ekskursjonen).
 4. Studentene skal i samråd med ekskursjonslederne ha ansvaret for det praktiske opplegget for ekskursjonen med fastlegging av reiserute, bestilling av billetter, reservering av hotell-/hostelplass og andre praktiske arrangement.
 5. Reiseruta skal legges opp med Trondheim som start- og endepunkt (evt. Gjøvik eller Ålesund dersom det er studenter defra som er med på ekskursjonen).

Etterarbeid

Etter at ekskursjonen er gjennomført er ekskursjonskomiteen sammen med ekskursjonsleder ansvarlig for at det sendes rapport og reelt regnskap for ekskursjonen til fakultetet snarest mulig. Last ned rapportmalen her.

Alternativ til hovedekskursjon

Fra 2018 er det krav om at det utarbeides et alternativt opplegg for de studentene som ikke drar på ekskursjon. Det alternative opplegget arrangeres av IE-fakultetet i samarbeid med Fakultet for ingeniørvitenskap (IV) og Fakultet for naturvitenskap (NV). Arrangementet legges til samme uke som hovedekskursjonen. Les mer om tilbudet her.