Wikier

Kvalitetssikring...

Evaluere semester på medisinstudiet

Medisinstudiet har 9 emner på 30 eller 60 studiepoeng. Et emne avsluttes med eksamen eller annen ordning for godkjenning. Her finner du roller og oppgaver knyttet til kvalitetssikring av emne ved MH. English: Evaluating a semester in medical studies.

Ser du etter noe annet? Samleside om kvalitetssikring av utdanning | Sider merket med Utdanningskvalitet | Kvalitetssikring av utdanning ved MH

Roller og ansvar

Studenter

Medisinstudentene har de samme oppgavene som andre studenter ved NTNU og finner informasjon på siden om studentens oppgave i kvalitetssikring av utdanning

Undervisningsenheter (UE)

UE skal utarbeide en samlet rapport årlig om den undervisningen de har på medisinstudiet. På medisinstudiet ved NTNU er det UE som står for undervisningen og som leverer eksamensoppgaver. Rapportene fra UE blir bakgrunnsdata for emneevalueringen som emneansvarlig skriver, og vil også gi nyttig informasjon til instituttets kvalitetsmelding.

UE rapporten følger i stor grad malen for emneevaluering. Formålet er å sikre at:

  • Sammenhengen mellom undervisning, læringsaktiviteter og vurdering blir hensiktsmessig og bidrar til at studentene oppnår læringsutbyttet for emnet
  • Spirallæringen fungerer optimalt for fagområdet

Rapporten skal munne ut med forslag til mulige endringer, og lastes opp i Teamsen for UE rapporter.

UE ledere, emneledere, nestledere undervisning (evt instituttledere) og studiekonsulenter medisin har tilgang på Teams for UE Rapporter.

Gamle UE rapporter finnes her i det gamle systemet (se under "andre rapporter" i fanen øverst).

Emneansvarlig (tidligere årsleder eller semesterkoordinator) skal:

  • Opprette referansegrupper ved semesterstart
  • Innhente rapporter fra referansegruppen og undervisningsenhetene
  • Gjøre en evaluering av emnet i henhold til disse retningslinjene
  • Evalueringen blir tilgjengelig for studieprogramleder automatisk i det nye studieplanverktøyet som tas i bruk studieåret 2020/21. Evaluerineg må kanskje sendes separat til instituttleder

Instituttlederne har personalansvaret for emneansvarlige og for ansatte tilknyttet undervisningsenhetene. Dette innebærer at instituttleder er ansvarlig for at evalueringen som skal gjøres av undervisningsenhetene og av emneansvarlige blir gjennomført, og at evalueringene foreligger i henhold til frist.

Oppfølging av emnevalueringene i medisinstudiet er et samspill hvor studieprogramleder har det faglige ansvaret og instituttlederne arbeidsgiveransvaret

Se også

Kontakt

2961 Visninger