Wikier

Utdanningspermisjon

På denne sida finn du informasjon om utdanningspermisjon, lese- og eksamensdagar, og korleis du søker om utdanningspermisjon.

English version - Study leave

Temaside om permisjon | Sider merka med permisjon

Utdanningspermisjon

Om du har vore i arbeidslivet i minst tre år, og vore tilsett hjå NTNU dei siste to åra, har du rett til heil eller delvis permisjon i inntil tre år for å delta i organiserte utdanningstilbod. Av disse kan det innvilgast lønna permisjon for inntil 1 år når:

  • Etter- og vidareutdanning skal kvalifisere arbeidstakaren for fortsett arbeid i stillinga eller verksemda, og utdanninga er ein integrert del av arbeidsvilkåra.
  • Etter- og vidareutdanning er nødvendig for verksemda.
  • Etter og vidareutdanning er nødvendig for at arbeidstakaren skal kunne fortsette i staten.

Det er arbeidsgivaren din som vurderer om etter- og vidareutdanning er nødvendig.

Lese- og eksamensdagar

I forbindelse med eksamen har du rett til ein eksamens- eller lesedag per to studiepoeng. Lesedagane skal nyttast i umiddelbar tilknyting til eksamen. Arbeidstakar og arbeidsgivar må på førehand avtale når dagane skal nyttast.

Om du tek etter- og vidareutdanning som har lita eller ingen betydning for verksemda, har du rett til permisjon med lønn til saman i inntil sju lese- og eksamensdagar i løpet av eit studieår. Om du tek etter- og vidareutdanning som er til nytte for verksemda eller for di stilling / kompetanse, har du rett til permisjon med lønn til saman i inntil 21 lese- og eksamensdagar i løpet av eit studieår.

Søke permisjon

Etter at du har avklart permisjon med din næraste leiar, søker du i Selvbetjeningsportalen:

  • Utdanningspermisjon søker du om i permisjonsmodulen. Sjå rettleiing: Søke om permisjon (dfo.no)
  • Lese- og eksamensdagar søker du om i fråværsmodulen ved å sende fråværssøknad med fråværsårsak "Eksamen/lesedager/studie 780". Sjå rettleiing: Søke om fravær (dfo.no)

Kjelde/lovverk

Kontakt

Har du spørsmål om denne permisjonen? Kontakt Tenestesenteret.