Wikier

Utdanningskvalite...

Utdanningskvalitet for studenter - NV

Som student ved Fakultet for naturvitenskap (NV) har du en viktig rolle gjennom å gi innspill som kan bidra til å videreutvikle studiene våre.

Emner

Du kan gi innspill ved å delta i referansegrupper som opprettes for emnene du tar, og delta i spørreundersøkelser og andre typer evalueringer som gjennomføres i emnene. Du forventes å sette deg inn i læringsmålene til emnene du følger og gi tilbakemeldinger på om undervisningen gir det ønskede læringsutbyttet.

Emneansvarlig skal følge opp og dokumentere kvalitetsarbeidet i emnet.

Dersom du opplever at evalueringer ikke blir gjennomført eller fulgt opp, kan du ta kontakt med instituttledelsen ved instituttet som er ansvarlig for emnet. Alternativt kan du ta kontakt med studenttillitsvalgte eller studieveileder ved instituttet. Alle studieprogram og institutt har to studenttillitsvalgte som kan ta saken din videre til programmet eller instituttets ledelse.

Studieprogram

For hvert studieprogram er det oppnevnt et studieprogramråd hvor det sitter to studentrepresentanter, fra studieprogrammet. De skal ivareta studentenes synspunkter i arbeidet med å videreutvikle studieprogrammet.

Studieprogramrådet skal følge opp og dokumentere kvalitetsarbeidet med studieprogrammet som helhet, se utdanningskvalitet for studieprogramledere - NV. Du kan gi innspill til studieprogrammet ved å delta i spørreundersøkelser eller andre evalueringer som gjennomføres i tilknytning til ditt studieprogram.Du forventes å sette deg inn i læringsmålene til ditt studieprogram og gi tilbakemelding på om emnenes innhold samlet dekker programmets læringsmål.

Saker som gjelder studiekvaliteten på studieprogrammet ditt kan du ta opp med studieprogramlederen eller studentrepresentantene i studieprogramrådet. Oversikt over studieprogramrådene ved NV-fakultetet finner du her.

Spørsmål som gjelder opplegget for ditt eget studieløp kan du rette til studieveilederne ved fakultetet.

Fakultet

Fakultetet har et overordnet ansvar for studiekvaliteten på emnene og studieprogrammene som ligger under fakultetet. Studentene er representert i flere formelle og uformelle fora som f.eks fakultetsstyret, ledergruppen og utdanningsutvalg. Studentene deltar også ved ansettelser av undervisningspersonell og ledere ved instituttene.

Kontakt

Spørsmål og problemstillinger knyttet til studiekvaliteten generelt ved fakultetet, kan du som student rette til fakultetet gjennom de fakultetstillitsvalgte studentrepresentantene (FTRene), som kan ta opp saken videre til Dekanus, eller ved å ta opp saken direkte med fakultetet. Kontaktpersonene ved fakultetet er Dekanat og studieveiledere.

Seksjonssjef Jon Husjord er kontaktperson for studiekvalitetarbeidet ved NV.

Prodekan Karina Mathisen er ansvarlig for studiekvalitet ved NV.