Wikier

Seniorpolitikk ved NTNU

Seniorpolitikk handler om å legge forholdene til rette for at ansatte kan fortsette å være helt eller delvis yrkesaktive lengre enn hva den enkelte selv i utgangspunktet hadde tenkt seg, til beste både for virksomheten og den enkelte ansatte.


English: Senior policy

Temaside om pensjon | Sider merket med pensjon


Seniorpolitikk

Seniorpolitikken skal bidra til at NTNU nyttiggjør seg den kompetanse som universitetets eldre arbeidstakere innehar. Samtidig er det viktig at en også ser tilrettelegging for seniorer i et arbeidsmiljøperspektiv. Dette innebærer at tiltakene skal bidra til en meningsfull arbeidssituasjon, preget av arbeidsglede, mestring, faglig utvikling og sosial tilhørighet.

Ekstra fridager

Fra det året du fyller 60 år har du en ekstra ferieuke

Fra det året du fyller 62 år har du 8 ekstra fridager (seniordager)

Jobbe utover statens aldersgrense

Du har mulighet til å jobbe noen år ekstra etter nådd pensjonsalder. Du finner mer informasjon om aldersgrensene i staten på Aldersgrensene i staten (regjeringen.no).

Ifølge aldersgrenseloven har du plikt til å fratre ved første månedsskifte etter at den alminnelige aldersgrensen er nådd. Denne er for tiden 70 år.

Les mer om aldersgrensene i staten på regjeringen.no

Jobbe til du er 70 år

Du kan jobbe etter fylte 67 år til du fyller 70 år uten å ta ut pensjon fra folketrygden. Du kan også jobbe samme periode samtidig som du tar ut pensjon.

NTNU ønsker å tilrettelegge forholdene for eldre arbeidstakere slik at de kan være yrkesaktive lenger.

Jobbe etter 70 år

Ifølge aldersgrenseloven plikter du å fratre ved første månedsskifte etter at den alminnelige aldersgrensen er nådd. Denne er for tiden 70 år.

Hvis det er arbeidstakers initiativ å fortsette etter fylte 70 år, så kan arbeidsgiver/leder si nei. Arbeidstaker har da ikke mulighet til å klage på, eller kreve begrunnelse for beslutningen som er tatt. Hvis vedkommende skal fortsette etter aldersgrensen, så inngår man en avtale om dette. Det må tas en vurdering på at arbeidstaker skal fylle stillingen, ha helse til å stå i stillingen, og fylle kompetansekravene for stillingen.

Hvis initiativet kommer fra arbeidsgiver, så må saken opp i ansettelsesrådet. Da har arbeidstaker klageadgang på vedtaket, hvis ansettelsesmyndigheten vedtar at han/hun ikke får fortsette etter aldersgrensen.

Les mer i statens personalhåndbok punkt 5.2.2.

Jobbe etter særaldersgrense 63 og 65 år

Den alminnelige aldersgrensen i staten er 70 år. Dersom tjenesten medfører uvanlig fysisk eller psykisk belastning eller stiller spesielle krav til fysiske eller psykiske egenskaper, kan aldersgrensen for stillingen være lavere. På NTNU er dette blant annet aktuelt for sjåfører og renholdere.

Les mer på Har du særaldersgrense? - Statens pensjonskasse (spk.no)

Avskjed av embetsmann

Alle embetsmenn kan avskjediges administrativt når de har nådd lovbestemt aldersgrense, Grunnlovens §22. Både embetsmenn og tjenestemenn plikter å fratre ved første månedsskifte etter at aldersgrensen for stillingen er nådd.

Emeritus / emerita

Pensjonert professor (professor emeritus/emerita) og dosent, kan søke om kontorplass og eventuelt andre ressurser for ett år av gangen. Ta kontakt med leder eller HR på din enhet, som fyller ut en tilgangsavtale for deg.

Ved behandling av søknaden skal det foretas en avveining mellom tjenestemannens behov og tjenestens tarv.

Fakultetene har egne retningslinjer for dette.

Seniorkurs

Seniorer ved NTNU tilbys seniorkurs. Seniorkurs settes opp minimum en gang i året.

Seniorkurs annonseres i Læringsportalen.

Mer informasjon

Kontakt

Har du spørsmål, kan du kontakte Tjenestesenteret via NTNU Hjelp.