Wikier

Seniorpolitikk ved NTNU

Seniorpolitikk handler om å legge forholdene til rette for at ansatte kan fortsette å være helt eller delvis yrkesaktive lengre enn hva den enkelte selv i utgangspunktet hadde tenkt seg, til beste både for virksomheten og den enkelte ansatte.

Temaside om pensjon | Sider merket med pensjon

Seniorpolitikk

Seniorpolitikken skal bidra til at NTNU nyttiggjør seg den kompetanse som universitetets eldre arbeidstakere innehar. Samtidig er det viktig at en også ser tilrettelegging for seniorer i et arbeidsmiljøperspektiv. Dette innebærer at tiltakene skal bidra til en meningsfull arbeidssituasjon, preget av arbeidsglede, mestring, faglig utvikling og sosial tilhørighet.

Ekstra fridager

Fra det året du fyller 60 år har du en ekstra ferieuke

Fra det året du fyller 62 år har du 8 ekstra fridager (seniordager)

Avskjed av embetsmann

Alle embetsmenn kan avskjediges administrativt når de har nådd lovbestemt aldersgrense, Grunnlovens §22. Både embetsmenn og tjenestemenn plikter å fratre ved første månedsskifte etter at aldersgrensen for stillingen er nådd.

Emeritus / emerita

Pensjonert professor (professor emeritus/emerita) og dosent, kan søke om kontorplass og eventuelt andre ressurser for ett år av gangen. Ta kontakt med leder eller HR på din enhet, som fyller ut en tilgangsavtale for deg.

Ved behandling av søknaden skal det foretas en avveining mellom tjenestemannens behov og tjenestens tarv.

Fakultetene har egne retningslinjer for dette.

Seniorkurs

Seniorer ved NTNU tilbys seniorkurs. Seniorkurs settes opp minimum en gang i året.

Seniorkurs annonseres i Læringsportalen.

Mer informasjon

Kontakt

Har du spørsmål kan du kontakte din HR-medarbeider