Wikier

Masterstudent ved Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Her får du informasjon for masterstudenter tilknyttet Institutt for bioteknologi og matvitenskap.

English version: Master student at the Department of Biotechnology and Food Science

Lenke: Info om masteroppgave ved NTNU.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende masterprogram:

 • Det 5-årige integrerte masterprogrammet i bioteknologi (MBIOT5)
 • Det 2-årige internasjonale masterprogrammet i bioteknologi (MSBIOTECH)
 • Det 2-årige masterprogrammet i mat og teknologi (FTMAMAT)
 • Det 5-årige sivilingeniør/masterprogrammet i industriell kjemi og bioteknologi (MTKJ)
 • Det 2-årige sivilingeniør/masterprogrammet i Sustainable Chemical and Biochemical Engineering (MSCHEMBI)

Hvordan finne prosjekt og veileder ved IBT

Det er studentens ansvar å finne prosjekt og veileder, så du må altså selv kontakte en veileder for å diskutere og avtale et prosjekt. Se på prosjektforslagene (lenket til under), hør med andre studenter og bruk instituttets nettsider for å se på de ulike forskningsgruppene. Ansvarlig veileder må være NTNU-ansatt i stilling som professor, professor II, førsteamanuensis eller amanuensis. I tillegg har man ofte medveiledere som kan være PhD-stipendiater, postdoktorer eller forskere som er tilknyttet prosjektet. Ved masteroppgaver utenfor IBT, også ved andre institutt ved NTNU, trenger du en intern ansvarlig veileder fra IBT. Studenter ved MBIOT5 eller MSBIOTECH har også mulighet til å finne prosjekt og veileder ved IBI eller IBA, og trenger da ikke veileder fra IBT.

Masteroppgaven er et selvstendig arbeid hvor veileder gir innspill og kommentarer til studentens oppgaveskriving. Om studenten velger å utføre masteroppgaven ved instituttet, anbefaler vi å velge oppgave knyttet til pågående forskningsprosjekter. Det anbefales å avtale faste møter med veileder ved inngåelse av mastergradsavtalen, for eksempel hver andre uke.

Forslag til prosjekt- og masteroppgaver

Forslag til prosjekt- og masteroppgaver blir publisert på denne siden. Normalt publiseres nye forslag for året i løpet mars, men forslag kan bli publisert fortløpende. Listen med publiserte forslag er ikke definitiv, og du kan spørre veiledere om prosjekter uten å ta utgangspunkt i et publisert forslag.

Her vil du finne forslag for hele Fakultet for naturvitenskap, hvor relevante fagområder er angitt av den aktuelle veilederen. Forslagene for kommende studieår blir normalt publisert i mars/april i forkant av vårens informasjonsmøter om valg av prosjekt- og masteroppgave.

Skrive masteravtalen

Masteravtalen er en formalisering av det avtalte prosjektet mellom deg som student, din veileder og instituttet, som definerer rettigheter og plikter for hver part. Avtalen er fylt inn av deg i SharePoint-skjemaet, og deretter godkjent digitalt av både veileder og institutt. Mer informasjon og lenke til SharePoint-skjemaet finner du på denne siden.

Innleveringsfrist vil avhenge av studieprogram. Studenter ved MBIOT5 og MSBIOTECH har ordinær innleveringsdato 15. mai, ettersom de fritt kan planlegge og gjennomføre masterprosjektet tilsvarende 60 SP i løpet av de to masterårene. Studenter ved MTKJ gjennomfører masteroppgaven tilsvarende 30 SP i siste semester, hvor innleveringsfristen beregnes som 20 uker + 1 uke for påske fra oppstartsdato.

Frist for masteravtalen: Masteravtalen bør leveres i semesteret før du begynner arbeidet med prosjektet, eller senest ved starten av semesteret når du begynner arbeidet med prosjektet. For MTKJ og MSCHEMBI er normal frist for masteravtalen 15. januar i vårsemesteret du gjennomfører masteroppgaven, altså etter innlevering av fordypningsprosjektet.

Levere risikovurdering: Du leverer risikovurderingen både til studiekonsulent og til laben hvor du gjennomfører prosjektet.

Årshjul for valg av prosjekt- og masteroppgaver

SemesterNårHvaHvem
HøstUke 35Oppstartsmøte om fordypningsordningenMTKJ-BT 5. år og MSCHEMBI-BT 2. år
HøstUke 46Infomøte for nye masterstudenterMSBIOTECH 1. år
HøstUke 46Infomøte om masterprosjekt, siv.ing.MTKJ-BT 5. år og MSCHEMBI-BT 2. år
HøstUke 51Innleveringsfrist for fordypningsprosjekt, TBT4500MTKJ-BT 5. år og MSCHEMBI-BT 2. år
Vår15. JanuarFrist for masteravtaleMTKJ-BT 5. år og MSCHEMBI-BT 2. år
VårUke 12-14Infomøte om masterprosjekt, realfagMBIOT5 3. år og MSBIOTECH 1. år
VårUke 16-17Infomøte om valg av prosjektoppgaveMTKJ-BT 4. år og MSCHEMBI-BT 1. år
Vår15. maiInnleveringsfrist masteroppgave, realfagMBIOT5 5. år og MSBIOTECH 2. år
VårJuniInnleveringsfrist masteroppgave, siv.ing. (20+1 uker fra oppstart)MTKJ-BT 5. år og MSCHEMBI-BT 2. år
Vår20. juniFrist for prosjektavtaleMTKJ-BT 4. år og MSCHEMBI-BT 1. år

Omstendigheter kan medføre at møter blir satt litt tidligere eller senere enn det som antydes i årshjulet. Særlig vil påskeferie og ekskursjonsukene påvirke gjennomføringen av møter i vårsemesteret. Informasjon blir utsendt basert på registrert kull, slik at studenter som er i permisjon eller av andre grunner har en unormert studieprogresjon bør følge med i tilfelle de ikke mottar denne informasjonen.

HMS-krav for masterstudenter

Som masterstudent ved Fakultet for naturvitenskap må du gjennomføre HMS-kurs for masterstudenter (HMS0003), som arrangeres i høstsemesteret hvert år. I tillegg må du delta på et instituttvist HMS-kurs for masterstudenter, som holdes av HMS-koordinator ved instituttet, som også gjennomføres i høstsemesteret. Begge kurs er obligatoriske, selv om du skriver en teoretisk masteroppgave, og må gjennomføres før du kan starte på noe labarbeid ved instituttet.

Når forventes du å gjennomføre HMS-kursene?

 • FTMAMAT: 1. semester (1. år)
 • MSBIOTECH: 1. semester (1. år)
 • MSCHEMBI: 1. semester (1. år)
 • MBIOT5: 7. semester (4. år)
 • MTKJ: 9. semester (5. år)

Som ny masterstudent ved instituttet vil du normalt motta informasjon om disse HMS-kursene i semesteret du forventes å gjennomføre dem, men hvis din planlagte studieprogresjon har blitt endret på grunn av permisjon, innpassing av tidligere studier eller andre omstendigheter, kan det være at du må forhøre deg om HMS-kursene når du er nær ved å starte på masterprosjektet.

Hvis du ikke er i stand til å delta på HMS-kursene når de normalt arrangeres, kontakter du kurskoordinator.


MBIOT5, MSBIOTECH, FTMAMAT - Master og emnevalg for realfagene

Lenke: Felles wiki-side for masteroppgave ved Fakultet for naturvitenskap.

For informasjon om masteravtale, innleveringsfrist, skrive oppgave med ekstern samarbeidspartner etc, se lenken over.

FTMAMAT: I tillegg til masteroppgaven på 45 studiepoeng, skal du ta 75 studiepoeng med obligatoriske og valgbare emner. Disse trenger ikke føres opp i masteravtalen.

MBIOT5 og MSBIOTECH: I tillegg til masteroppgaven, må altså du som er student ved disse programmene ta emner tilsvarende 60 studiepoeng, og de skal føres opp i masteravtalen. Legg også merke til at av disse må minst 30 studiepoeng være på masternivå (3000-emner), ikke inkludert Eksperter i Team, som betyr at at inntil 22,5 studiepoeng kan være på 2000-nivå (lavere grads emner). Grunnleggende emner (1000-emner) kan ikke inngå som del av masteren/de siste to årene i det 5-årige studiet. For teknologiemner (4000-emner) må du undersøke emnebeskrivelsen for å finne studienivå (se bilde).

Studienivå finner du til høyre under "Fakta om emnet"

Eksamen i eventuelt spesialpensum og presentasjon/forsvar av oppgaven vil normalt skje ca. 4 uker etter at oppgaven er innlevert.

Studenter som tar master i realfag må holde en avsluttende masterpresentasjon på 30 minutter. Presentasjonen er offentlig, og etterfølges av en lukket utspørring med sensurkommisjonen.

Valg av emnekode for masteroppgaven

Det er tre emnekoder for masteroppgaven tilgjengelig for studenter ved MBIOT5 (3900) og MSBIOTECH (3901), og hvilken emnekode som er riktig for deg avhenger av hvilket institutt ditt masterprosjekt og veileder hører til:

 • BIOTBT3900/3901 - Institutt for bioteknologi og matvitenskap (Trondheim), IBT
 • BIOTBI3900/3901 - Institutt for biologi (Trondheim), IBI
 • BIOTBA3900/3901 - Institutt for biologiske studier (Ålesund), IBA

Hvis du har avtalt et eksternt prosjekt og veileder utenfor disse instituttene, skal du fortsatt ha en intern veileder fra et av disse instituttene, og velger da emnekode ved instituttet hvor intern veileder holder til.

De ulike emnekodene er administrert av hvert sitt institutt, og hvis du har noen administrative problemer med prosjektet bør du kontakte studiekonsulent ved det instituttet du skriver masteroppgaven ved.

NB! Hver masteroppgave har et omfang på 60 SP, og du har mulighet til å planlegge masteroppgaven slik du vil gjennom de to masterårene. I Studentweb vil derfor masteroppgaven fordele seg over 4 semestre automatisk. Måten den fordeler studiepoeng over semestre er en teknisk detalj i Studentweb som ikke kan justeres, og det har ingen praktiske konsekvenser for verken semesterregistrering eller Lånekassen. Utenfor din utdanningsplan i Studentweb, for eksempel i vitnemålstillegget, vil masteroppgaven kun fremstå som helheten på 60 SP etter å ha blitt fullført.

Obligatoriske og valgbare emner

Obligatoriske emner fremgår av programmenes studieplan og skal inngå som del av masteravtalen, se programmets studieplan:

Valgbare emner velges i samråd med veileder, og disse skal også være med i emneplanen i masteravtalen.

Dersom du underveis i masterstudiet ønsker å endre på emnesammensetningen i masteravtalen, må du søke instituttet om dette. En slik søknad krever anbefaling fra veileder.

Spesialpensum

Spesialpensum er et individuelt teoretisk pensum tilknyttet masteroppgaven. Pensum legges opp i samråd med veileder, og skal godkjennes av Institutt for bioteknologi og matvitenskap. Spesialpensum skal ikke være en sentral del av masteroppgaven, men mer av oversiktskarakter og gi en bredere faglig forståelse. Eksamen i spesialpensum avlegges normalt sammen med avsluttende mastereksamen, men kan gjennomføres tidligere.

Søknad om godkjenning av spesialpensum bør leveres til studiekonsulent senest 4 uker før eksamen i spesialpensumet.

Merk! Studenter som skriver masteroppgaven sin ved Institutt for Bioteknologi kan erstatte BT3091 Spesialpensum for masteroppgave med et ordinært valgbart emne. Dette må da fremgå av masteravtalen.


MTKJ, MSCHEMBI - Fordypningsordningen og master for sivilingeniør

Lenke: Felles side om oppstart av masteroppgave som sivilingeniør

For informasjon om oppstart av master, masteravtale, skrive prosjekt med ekstern samarbeidspartner etc, se lenken over.

Fordypningsemne

Fordypningsemne er obligatorisk for studentene på sivilingeniørstudiet Industriell kjemi og bioteknologi med studieretning hovedprofil. Det kan også tas av studenter ved de realfaglige masterprogrammene. Som fordypningsemne kan du velge blant disse fire emnekodene: TBT4506, TBT4507, TBT4508 og MATV4008.

Fordypningsprosjekt

TBT4500: Fordypningsprosjektet er beskrevet i emnebeskrivelsene til TBT4500 Bioteknologi, fordypningsprosjekt. Planlegging av prosjektoppgaven starter i 8. semester, og i likhet med masteroppgaven må du selv finne veileder og prosjekt. Det settes en sperrefrist for å inngå avtale om prosjekt, som regel i månedsskiftet april/mai.

For avtale om fordypningsprosjekt skal skjemaet Agreement on Specialization Project brukes. Den signerte prosjektavtalen leveres til instituttet senest 20. juni, enten på instituttkontoret eller til postmottak@nv.ntnu.no. Gjennomfører du prosjektet hos en ekstern institusjon/bedrift skal du også levere en standardavtale om eksternt samarbeid.

Oppstart av prosjektarbeidet er første undervisningsuke i høstsemesteret og frist for innlevering er normalt fredag i siste eksamensuke (uke 51). Alle studenter som tar fordypningsprosjektet ved IBT skal gi en muntlig presentasjon av prosjektet. Presentasjonen er offentlig og tas opp på video, etterpå gjennomgår du som student videoen med en oppnevnt fagperson ved instituttet.

Skal du gjennomføre TBT4500 Fordypningsprosjekt i vårsemesteret må du kontakte instituttet for oppmelding.


Utsatt innlevering av prosjekt- og masteroppgave

Blir du forsinket på grunn av tekniske problemer med oppgaven/utstyret, sykdom eller andre forhold, kan du søke om utsatt frist for innlevering av masteroppgave ved å sende søknad til din studiekonsulent, enten skriftlig eller per epost. Trenger du utsettelse på grunn av utfordringer med oppgaven må veileder anbefale søknaden. Legg ellers ved nødvendig dokumentasjon, som legeerklæring, eller ettersend dette så snart som mulig.

I henhold til utfyllende regler for realfagene kan du kun søke om inntil 3 måneders utsettelse av gangen, og du kan kun søke om utsettelse to ganger; som betyr at du ikke kan få utsettelse utover 6 måneder. Disse reglene gjelder ikke for utsettelser på grunn av helseproblemer.

Dersom masteroppgaven ikke leveres innen fristens utløp, innberegnet godkjente utsettelser, ansees masteroppgaven for ikke bestått og gis karakteren F. Det tillates at ny eller revidert oppgave leveres én gang. Frivillig gjentak av bestått oppgave tillates ikke.


Lesesalsplass

Gløshaugen: Studenter som skal skrive masteroppgave kan få tildelt individuell plass på lesesal. Det varierer blant insituttene hvordan tildeling forgår:

 • Studenter som skriver masteroppgave ved Insitutt for bioteknologi og matvitenskap søker om lesesalsplass til studiekonsulenten. Det legges ut et nettbasert søknadsskjema i begynnelsen av august hvert studieår. Studenter som kommer senere i semesteret bes kontakte studiekonsulent direkte.
  • Søknadsskjema for studieåret 2024/25 kommer i August.
 • Studenter som skriver masteroppgave ved Insitutt for biologi bør søke om lesesalsplass der.

Akrinn: Studenter på masterprogrammet i mat og teknologi disponerer lesesalen KA-GU259. Spørsmål om tilgang kan rettes til Kristin Belsaas.

Retningslinjer for lesesalsplass

For å kunne søke om lesesalsplass må du ha studierett ved instituttet i et av de 2-årige masterprogrammene eller være i de to siste årene av et 5-årig masterprogram. Lesesalsplass tildeles av instituttet ettersøknad for inntil ett studieår av gangen, og tilgang settes automatisk i opphør 31. juli hvert år. Det må søkes om tildeling for kommende studieår.

Studenter i siste år av sitt studieløp gis prioritet for fast lesesalsplass, mens studenter i begynnelsen av masterløpet normalt får tilgang på en lesesal med clean desk-policy.

Lesesalssplassen skal brukes til faglig aktivitet og brukere av lesesalen plikter å ta hensyn til sine medstudenter. Det skal være ro og orden på lesesalen. Lesesalsplassen skal ryddes og tømmes ved semesterslutt, dvs. innen 22. desember i høstsemesteret og 30. juni i vårsemesteret - dette av hensyn til rengjøringspersonalet.

Ved fravær kan andre bruke plassen, forutsatt at de etterlater plassen i samme stand som innehaveren forlot den i. Skal du være borte fra plassen i mer enn fire uker, må du gi beskjed til studiekonsulenten på instituttet. Ved fravær i mer enn seks uker kan instituttet inndra plassen og gi den til en annen.

NTNU tar ikke ansvar for gjenstander som etterlates på lesesalene. Vi anbefaler alle studenter å ta med verdigjenstander når de forlater lesesalsplassen.

Ved feil og mangler med rommet bør dette meldes til vaktmester.

Lesesalsbrukere som bryter reglementet kan tildeles én advarsel av instituttet. Ved nye brudd på reglementet kan instituttet gi plassen til en annen. Studenter som ønsker å klage på forhold ved lesesalen bør ta kontakt med studiekonsulenten ved instituttet.

Dette reglementet gjelder i utgangspunktet for alle, men i samråd med NTNU Tilrettelegging kan vi gi unntak fra enkeltbestemmelser ved behov.

Alle brukere av NTNUs lesesaler plikter å sette seg inn i NTNUs branninstruks.


Arbeidsgivere innen bioteknologi i Norge

Hvis du ønsker deg litt oversikt over mulige arbeidsplasser etter studiene kan du ta en kikk på denne databasen.


Kontaktinfo

Har du spørsmål om masterstudiet kan du kontakte:

Henrik Stamnes Dahl, studiekonsulent for bioteknologi ved IBT

Kristin Belsaas, studiekonsulent for matvitenskap ved IBT

Silje Strand Lundgren, studiekonsulent ved Institutt for biologi