Wikier

Likestilling og...

Mangfoldstiltak

Skal du gjennomføre et prosjektet, arrangement eller lignende, som styrker arbeidet med mangfold? Her finner du som ansatt, eller leder, informasjon om hvordan du kan søke om støtte i den forbindelse.

English version: Diversity measures

Se flere tiltak på siden Likestilling og mangfold - tiltak og ressurser

NTNU er et universitet med mangfold som beriker organisasjonen. Disse tiltakene skal synliggjøre vårt mangfold, øke vår kunnskap på tvers av organisasjonen og bidra til inkludering og tilhørighet.

Hva er mangfoldstiltak?

Mangfoldstiltak kan for eksempel være prosjekter og arrangementer som fremmer menneskerettigheter, inkludering og mangfold på tvers av diskrimineringsgrunnlagene i Likestilling og diskrimineringsloven. Tiltakene skal bidra til inkludering og tilhørighet ved universitetet for underrepresenterte grupper.

Hvem kan søke?

Tiltakene bør være forankret hos et fakultet eller til fellesadministrasjonen. Det er ønskelig med, og det oppmuntres til, tverrfaglige samarbeid med initiativ som fremmer mangfold ved hele NTNU.

Tiltakets størrelse

Det kan søkes opp til 500 000 NOK. Det forventes at enhetene tiltakene er knyttet til bidrar med 40% egen finansiering av totalbudsjettet, egeninnsats kan erstatte dette og må eventuelt begrunnes i søknaden.

Tildelte midler skal brukes innen 1 år etter tildeling. Midler som ikke er benyttet (regnskapsført) innen periodens utløp blir trukket inn med mindre det av særskilte årsaker er søkt om forlengelse og denne er godkjent av utvalgets sekretariat.

Utlysning og tildeling

Hver vår lyser Utvalget for likestilling og mangfold ut rektors midler for likestilling og mangfold. Utlysningen blir offentliggjort på Innsida og sendt til alle fakulteter via Ephorte. Tildelingen blir gjort av Utvalget og offentliggjort på høsten. Datoer og satsingsområder kan variere fra år til år og en bør derfor lese utlysningen godt.

Slik søker du

  1. Fyll ut Søknadsskjema mangfold (docx).
  2. Søknadsskjemaet skal legges inn i Ephorte med saksnummer fra utlysningen innen søknadsfristen.

Kontakt

Likestillings- og mangfoldsrådgiver Janet Rautio Øverland, HR- og HMS-avdelingen.