Wikier

Likestilling og...

Kvalifiseringsstipend for kvinner

Kvinnelige førsteamanuenser som vil kvalifisere seg til professor og kvinnelige førstelektorer som vil kvalifisere seg til dosent, kan søke om stipend.

Utlysning med informasjon og frister, kunngjøres i meldingskanalen "Alle ansatte" i mai/juni hvert år.

In English: Skill development stipend for female associate professors

Ser du etter noe annet? Temaside om ansettelsesforhold | Sider merket med likestilling

Finansiering og bruk av midler

Du kan få opp til 150.000 kroner. Har du fått stipend tidligere, kan du ikke søke igjen.

Egenfinansiering fra fakultet

Det forventes at instituttet bidrar med egenfinansiering tilsvarende 30% av totalt budsjett. Max totalbudsjett er 150.000 kr. Tildelte midler skal brukes innen to år etter tildeling. Midler som ikke er benyttet (regnskapsført) innen periodens utløp blir trukket inn med mindre det av særskilte årsaker er søkt om forlengelse og denne er godkjent av utvalgets sekretariat.

Hva kan du søke om midler til

De aktiviteter du søker midler til må være av en slik art at de bidrar til at du vil kunne oppnå professor- eller dosentkompetanse innen rimelig tid. Typiske aktiviteter er frikjøp fra undervisning og administrative oppgaver, innleie av forskningsassistent og faglige reiser, men det er også mulig å søke om støtte til annen aktivitet som bidrar direkte til kompetanseheving.

Innhold i søknaden

  • Konkrete planer for hvordan midlene er tenkt brukt til pågående forskningsaktivitet og til tiltakets formål.
  • Søkers egen vurdering av tid igjen til oppnådd professor-/dosentkompetanse, eventuelt med referanse til tidligere kompetansevurderinger.

Slik søker du

Søknaden sender du til instituttet ditt. Instituttet gjør en faglig vurdering av søknaden, inklusiv en vurdering av tid igjen til oppnådd professor-/dosentkompetanse.

Dersom det er flere søkere fra samme institutt skal instituttet prioritere søknadene. Søknadene sendes deretter til fakultetet som setter opp den endelige rangeringen av søknadene. Søknadene sendes inn via ePhorte.

Merk at prioritering eller anbefaling av en søknad er å oppfatte som tilsagn om mulighet til å benytte stipendet ved en eventuell tildeling.

Fakultetene setter interne frister. Kontakt ditt fakultet for å høre når neste frist er.

Slik vurderes søknadene

  • Fakultetets prioritering
  • Faglig vurdering av tid igjen til søker har oppnådd professor-/dosentkompetanse. (Instituttets vurdering, søkers egen vurdering og eventuelle tidligere kompetansevurderinger)
  • Plan for kvalifiseringsperioden/bruk av stipendmidlene
  • Antall kvinnelige førsteamanuenser/professorer eller førstelektorer/dosenter i fagmiljøet
  • Ved ellers like søknader, en viss fordeling mellom fakultetene

Kvalifiseringsstipend kommer i tillegg til ordinær forskningstermin. Søknader om kvalifiseringsstipend skal derfor vurderes helt uavhengig av termin.

Opprykk til professor

Se også informasjon og søknadsfrister for opprykk til professor