Wikier

Konfliktforebygging

Arbeidsgiver og ansatte skal sammen med verneombudet jobbe for et godt og fullt forsvarlig psykososialt arbeidsmiljø ved NTNU. Det er arbeidsgiver som har ansvaret, men ansatte skal medvirke i å utforme og gjennomføre tiltak.


English: Prevention of conflict


Slik jobber NTNU med forebygging og håndtering

Arbeidsmiljøarbeidet på dette området foregår i tre trinn:

  • Trinn 1: forebygge 
  • Trinn 2: si ifra, ta tidlig grep
  • Trinn 3: håndtere sak

Du finner mer informasjon om hvert trinn på sidene for leder og for ansatte.

Ansatte må si fra, arbeidsgiver må håndtere

I et arbeidsmiljø kan det oppstå saker mellom ansatte eller forhold i arbeidsmiljøet som virker negativt på det psykososiale arbeidsmiljøet. Hvis ansatte ikke sier fra eller arbeidsgiver lar være å ta tak i utfordringene, kan det føre til et uforsvarlig arbeidsmiljø. 

Konfliktforebygging for ledere

 

Konfliktforebygging for ansatte

 

Hva er en personalsak?

I et arbeidsmiljø kan det oppstå forhold mellom ansatte eller mellom arbeidsgiver og ansatte som ikke angår resten av arbeidsmiljøet. Slike forhold omtales ofte som personalsaker eller konfliktsaker. I personalsaker må arbeidsgiver følge opp og iverksette tiltak ovenfor de ansatte saken gjelder uten å involvere arbeidsmiljøet. 

Eksempler på personalsaker er trakassering, mobbing, utestengelse, uakseptabel adferd, dårlig kommunikasjon og samarbeid.

Les mer om personalsaker på Arbeidstilsynet.no

Hva er en arbeidsmiljøsak?

En arbeidsmiljøsak handler om forhold som påvirker et helt arbeidsmiljø. Én ansatt kan si fra om forhold som kan gjelde flere arbeidstakere. Dette vil da være en arbeidsmiljøsak. Arbeidsgiver må undersøke forholdene og vurdere om det både skal iverksettes generelle tiltak i arbeidsmiljøet og/eller individuelle tiltak for enkelte ansatte.

Personalsaker kan påvirke arbeidsmiljøet

En personalsak kan påvirke arbeidsmiljøet, enten direkte eller indirekte. En personalsak kan være så alvorlig at den enkelte arbeidstakerens arbeidsmiljø ikke er forsvarlig, eller så stor at den går ut over arbeidsmiljøet til flere ansatte. En personalsak som ikke håndteres, vil ofte påvirke arbeidsmiljøet negativt. Arbeidsgiver må følge opp de som er involvert i personalsaken, samt vurdere hvorvidt det skal iverksettes tiltak i arbeidsmiljøet som helhet.

Roller 

Ved NTNU er det flere aktører som kan bistå i forebygging og håndtering av personalsaker og arbeidsmiljøsaker. Aktørene har ulik rolle og ansvar.  

Arbeidsgiver

Det er arbeidsgiver som har ansvaret for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig. Arbeidsgiver har en plikt til å iverksette tiltak som sikrer at arbeidsmiljøet til enhver tid er forsvarlig og som ivaretar de ansattes helse, sikkerhet og velferd. 
 
Arbeidsgiver kan delegere enkeltoppgaver til HR, men kan ikke delegere ansvaret for å håndtere saken i sin helhet. Dette ansvaret ligger til nærmeste personalleder.

Nærmeste leder med personalansvar

Det er nærmeste leder som på vegne av arbeidsgiver, håndterer og følger opp saker som oppstår. Hvis nærmeste leder ikke kan håndtere saken, skal den løftes opp til neste ledernivå i organisasjonen.

Arbeidstaker

Alle ansatte har en medvirkningsplikt. En ansatt kan være involvert både i arbeidsmiljøsaker og personalsak. Den ansatte kan være part i en personalsak eller vitne til hendelser som omhandler en annen kollega eller arbeidsmiljøet. Det betyr at du som ansatt plikter å medvirke til å utforme tiltak gjennomføre de tiltak arbeidsgiver iverksetter. Du som arbeidstaker skal også være lojal og etterleve retningslinjer og instrukser ved NTNU.

Verneombud

Verneombudet skal ivareta alle arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Arbeidsgiver skal holde verneombudet orientert om arbeidsmiljøsituasjonen ved enheten slik at verneombudet kan ivareta sin overvåkingsplikt. Verneombudet skal ikke opptre som støtteperson for en arbeidstaker i en personalsak. Dette vil innebære en rollekonflikt med det å være et verneombud for alle, også ledere. Verneombudet har taushetsplikt om blant annet personlige forhold som verneombudet får kjennskap til gjennom vervet. 

Tillitsvalgt eller annen støtteperson

En tillitsvalgt representerer arbeidstakere som er organisert. Tillitsvalgte eller annen intern eller ekstern støtteperson kan bistå arbeidstaker. Tillitsvalgte skal bistå sine medlemmer i å ivareta de generelle arbeidsvilkår, men også bistå medlemmer i enkeltsaker. Eksempelvis ved konflikter.

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

Arbeidsmiljøutvalget skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ved NTNU. Alle arbeidstakere kan henvende seg til AMU med et problem, og be dem ta opp saken. Ellers tar AMU opp spørsmål på eget initiativ, eller etter innspill fra verneombud. Les mer om AMU.

HR- og HMS-avdelingen

HR- og HMS-seksjonen på fakultet og vitenskapsmuseet eller seksjon for HR- Fellesadministrasjonen kan bistå ledere med personalansvar og veilede arbeidstaker om lover og retningslinjer. HR- og HMS-avdelingen kan kontaktes av nivå 2 ved behov. 

Bedriftshelsetjenesten (BHT)

Både ledere og ansatte kan kontakte bedriftshelsetjenesten ved NTNU for å få råd og bistand i personal- og arbeidsmiljøsaker. BHT har taushetsplikt og opptrer som nøytral aktør.

Child Pages (2)

  • Konfliktforebygging for ansatte

    Denne siden forteller hva du som ansatt kan gjøre for å forebygge personkonflikter på arbeidsplassen, og hva du skal gjøre hvis slike saker likevel oppstår. Hovedside konfliktforebygging |...

  • Konfliktforebygging for ledere

    Du som leder skal ivareta arbeidsgivers ansvar for et godt, trygt og fullt forsvarlig psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø. På denne siden finner du informasjon om hvordan du forebygger og...