Wikier

Hvem gjør hva i Cristin

Publikasjoner og formidlingsaktiviteter av NTNU-ansatte registreres i Cristin. Følgende rolle- og ansvarsfordeling gjelder:

Ser du etter noe annet? Temaside om registrering av forskning i Cristin | Sider merket med Cristin

Forsker

 • sjekker sin Cristin-profil i god tid før registreringsfristen 20. januar, og kontrollerer at det som er registrert i profilen for rapporteringsåret er korrekt og fullstendig. Det er spesielt viktig at EU- og NFR-prosjektnummer registreres i de poster der det er relevant. Publikasjoner som ikke er registrert ved sentrale importer må registreres manuelt. Cristin-kontakt ved enheten kan om nødvendig gi opplæring og hjelp.
 • sørger for å arkivere sine vitenskapelige publikasjoner i NTNU Open for å sikre åpen tilgang. Arkivering skjer ved at forsker laster opp en fulltekstversjon av publikasjonen i Cristin.

Kontaktperson ved enhetene (institutt og tilsvarende)

 • er førstelinje-støtte for forskere.
 • er kontaktpunkt for fakultetssuperbruker.
 • kontrollerer registrering av alle tellende publikasjoner opp mot den originale publikasjonen for å sikre at publikasjonens kategori, forfattere og adresser er korrekt gjengitt i Cristin.
 • melder inn forskere og andre uten fast månedslønn fra NTNU til fakultetssuperbruker slik at de blir registrert i Cristin dersom de medvirker på publikasjoner med NTNU som forfatteradresse. Det kan være forskere som er ansatt på eksternt finansierte prosjekter, gjesteforskere, emeriti og studenter som publiserer.
 • legger frem enhetens resultater for godkjenning hos instituttleder.

Instituttleder

 • godkjenner relevante poster knyttet til enheten innen oppsatt frist. Godkjenningen innebærer at instituttleder har ansvar for at enhetens publikasjoner er riktig kategorisert i Cristin, og at NTNUs adresseringsprinsipp er fulgt.
 • bistår ved saksforberedelse i eventuelle tvistesaker.

Superbruker ved fakultetene

Se oversikt over kontaktpersoner for Cristin

 • er førstelinje-støtte for instituttkontakter og har ansvar for opplæring av nye.
 • er kontaktpunkt for NTNUs Cristin-koordinator spesielt ved enhetens tvistesaker.
 • melder nødvendig informasjon om eksterne forskere og andre med gjesterolle til NTNUs Cristin-koordinator.

Dekan

 • godkjenner relevante poster knyttet til enheten før rapportering. Godkjenningen innebærer at dekan har ansvar for at enhetens publikasjoner er riktig kategorisert i Cristin, og at NTNUs adresseringsprinsipp er fulgt.
 • bistår ved saksforberedelse i eventuelle tvistesaker.

Cristin-koordinator

 • har ansvar for overordnet kvalitetssikring av alle NTNUs poster.
 • har overordnet ansvar for opplæring.
 • koordinerer cristin-hjelp@ntnu.no og Cristin-informasjon på Innsida.
 • sørger for at fakultetsansvarlige er oppdatert på relevante frister og retningslinjer.
 • er kontaktpunkt mot andre institusjonssuperbrukere (særlig i forbindelse med tvister).
 • er kontaktpunkt for Cristin-sekretariatet.
 • kontrollerer og bekrefter at alle enheter har godkjent sine resultater.
 • forelegger DBH-rapporten for godkjenning av en representant for universitetsledelsen og sender godkjent institusjonsrapport til Cristin-sekretariatet innen fristen 1. april.

Se også

Kontakt

Cristin koordinator Aneta Laskowska