Wikier

Læringsareal til...

God pedagogikk i studentaktive læringsareal

Foto av studentaktive læringsareal ved NTNU

Aktive studenter i attraktive areal

Som underviser kjenner du deg kanskje igjen i følgende scenarioer:

 • Du stiller et spørsmål til studentene dine for å få til en dialog, men det er nesten ingen som svarer, og dersom noen rekker opp hånda er det ofte de samme.
 • Du vil at studentene dine skal snakke sammen i mindre grupper, men de sitter spredt over hele arealet.
 • Du vil hjelpe studentene som sitter midt i auditoriet, men det er fysisk umulig å komme bort til dem.
 • Du vil at studentene skal jobbe sammen, men de fordeler bare oppgavene mellom seg.
 • Du vil ha aktive studenter, men opplever at arealet i seg selv er en utfordring.

Ved NTNU har vi de siste årene fått flere areal som er designet for mer studentaktiv undervisning, hvor dialog og nærhet til studentene er i fokus. Det er bord som egner seg til gruppearbeid, stoler med hjul og gjerne en eller annen form for felles arbeidsflate i form av skjerm, white-board eller lignende. Dette er areal hvor studentene forventer å være mer aktive og hvor du som underviser enklere kan bli en samarbeidspartner som støtter opp om studentenes læring.

«Mens her inne (på Smia), får vi tatt del av faget. Vi arbeider med faget.»
«Du får en helt annen mulighet til å faktisk snakke med lærer. De er tilgjengelige!»
«Det er så mye mer lavterskel for å stille spørsmål til lærer! Tryggere å stille spørsmål her inne.»

Studentsitat

Hva bør du tenke på i forkant?

Det viktigste å tenke på før du tar i bruk et areal tilrettelagt for studentaktiv undervisning, er hvordan arealet vil påvirke din underviserrolle. For mange av underviserne som har brukt de studentaktive læringsarealene ved NTNU, er dette uten tvil den største forandringen. Den mer vante og kjente rollen som formidler nedtones til fordel for rollen som eksempelvis tilrettelegger, diskusjonspartner og veileder.

Erfaringer fra NTNU sine tidligere piloter på studentaktive læringsareal viser at slike areal kan bidra til en underviserrolle hvor du oppfattes som mer tilgjengelig og hvor avstanden mellom deg og studentene blir mindre. Studentene sitter sammen i grupper, og opplever at underviser er nær dem. Formidling er erstattet med dialog, og terskelen for å delta er lavere. Sagt med andre ord: Du som underviser oppleves som en tilgjengelig ressurs som er der for å brukes aktivt. 

Tips og råd til gjennomføringen

Spørsmål til refleksjon
 • Hvilken lærerrolle tenker du å utøve i dette arealet?
 • Hva er målet ditt med denne rollen?
 • Hvor tilgjengelig skal du være for studentene?
 • Hvilken rolle ønsker du at studentene dine skal utøve?
 • Hva ønsker du at studentene skal oppnå med denne rollen?
 • Hva forventer du av studentene her inne?
 • Hvilke grep må du som lærer ta for å oppnå ønskede roller?
 • Hva ønsker du å oppnå gjennom studentaktiv undervisning?
 • Hvordan inngår dette i det totale undervisningsdesignet?
Planlegging av undervisning
I planleggingen av undervisningen bør du som faglærer tenke gjennom følgende:
 • Hvordan vil du introdusere undervisningsmetodikken og motivere studentene?
  • Det er viktig å gi studentene en grundig og oversiktlig introduksjon til rolleforventninger og undervisningsmetodikk.
 • Hvordan har du tenkt at studentene skal bruke de felles arbeidsflatene (skjermer, skrivbare interaktive skjermer/tavler)?
  • Den felles arbeidsflaten muliggjør en mer effektiv arbeidsflyt. Den gir studentene i gruppen et felles fokus, samt muligheter for å bruke tavlen aktivt i gruppearbeidet. For eksempel gjennom å skrive på tavlen, forklare for sine medstudenter, eller innta «lærerrollen» i gruppen. Samtidig gir den deg som underviser et unikt innblikk i studentenes læringsprosess.
  • Det kan være lurt å ta kontakt med Seksjon for læringsstøtte, via NTNU Hjelp som kan tilby en teknisk opplæring i de studentaktive arealene.
 • Hvordan tenker du å organisere gruppene?
  • Det er lurt å tenke gjennom og ha en plan for hvordan gruppene skal settes sammen, størrelsene på gruppene og om det er du eller studentene som organiser dette.
 • Hvordan tenker du å dele inn undervisningsøkta?
  • Siden arealene først og fremst legger til rette for studentaktivitet er det lurt å ha et bevisst forhold til hvordan du skal veksle mellom korte faglige introduksjoner, gruppearbeid og felles dialog i plenum.
Valg av undervisningsmetodikk - ressursoversikt

Ønsker du å ta i bruk disse arealene og trenger inspirasjon og veiledning, ta kontakt med Gabrielle Hansen i Excited og Guri Korpås i SEED