Wikier

Tjenester og...

Flercampusundervisning

Flercampusundervisning er en samlebetegnelse for emner og studieprogram der studentene har tilhørighet og deltar i undervisningen fra ulike geografiske campuslokasjoner.

English versjon - Multi Campus Courses

illustrasjon: undervisning med interaktive hjelpemidler

Ulike modaliteter av flercampusundervisning

Ved NTNU finnes det flere tilnærminger til gjennomføring av flercampusundervisning.

Ordforklaringer:

 • Synkron: studentene deltar gjennom en form for videokonferanseløsning i sanntid
 • Asynkron: underviser(ne) reiser mellom campusbyene og/eller øktene tas opp på video og distribueres til studentene

1. Lokal flercampusundervisning og stedlige undervisere

Undervisningsøktene foregår lokalt på hver campus med stedlige undervisere. Dette praktiseres blant annet i enkelte emner i ingeniørutdanningene, der det er viktig å tilrettelegge for lokale tilpasninger.

Fordeler:

 • Økt likeverdighet for studenter gjennom lik tilgang til undervisere ved hver campuslokasjon
 • Undervisningen kan foregå på ulike tidspunkt på ulike campuser og blir lettere å timeplanlegge

Ulemper:

 • Kan hindre utnyttelse av kompetanse og deling av ressurser på tvers
 • Ressurskrevende

2. Lokal flercampusundervisning og omreisende underviser(e)

Undervisningen foregår lokalt og asynkront ved at underviser(e) forflytter seg mellom campusene. Dette praktiseres i enkelte emner med behov for faglig spisskompetanse og få tilgjengelige underviser-ressurser.

Fordeler:

 • Økt likeverdighet i studietilbud for studenter gjennom lik tilgang til underviser(e)
 • Mulighet for lokal oppfølging og veiledning av studenter
 • Mulighet for undervisere å til å bli kjent med lokale behov og muligheter

Ulemper:

 • Krevende å legge til rette for felles læringsmiljø på tvers av campus
 • Økonomisk og tidsmessig kostnad
 • Negativt bærekraftperspektiv knyttet til reisevirksomhet

3. Romdistribuert flercampusundervisning

Undervisningen foregår synkront lokalt på en eller flere av campusene, og plenumsaktivitetene strømmes mellom teknologisk tilrettelagte rom. Underviseren befinner seg enten i ett av undervisningsrommene eller på nett. Det kreves god planlegging og koordinering når man skal legge til rette for deltakelse fra ulike lokasjoner og kombinasjoner av fysisk og digitale læringsaktiviteter.

Fordeler:

 • En underviser kan fasilitere gruppearbeid på flere campuslokasjoner
 • Mulighet for hybrid deltakelse

Ulemper

 • Krever god planlegging og teknisk tilrettelegging for å sikre kommunikasjon, likt læringsutbytte og god involvering av alle som deltar
 • Økt kompleksitet i gjennomføring når det skal fasiliteres for flere typer deltakelse og involvering

4. Nettbasert flercampusundervisning

Fellesundervisning foregår utelukkende på nett. Dette praktiseres i enkelte emner med behov for faglig spisskompetanse og få tilgjengelige underviserressurser.

Fordeler:

 • Økt likeverdighet i studietilbud for studenter gjennom lik digital tilgang til underviser(e)
 • Mulighet for lokal oppfølging og veiledning fra stedlig ansatte
 • Mindre kostbart med tanke på teknologiske løsninger for ‘overføring’ av undervisning

Ulemper:

 • Mulighet for økt isolering av studenter

Anbefalinger for gjennomføring av flercampusundervisning

Planlegging og gjennomføring av flercampusemner kan være utfordrende både med hensyn til pedagogikk, teknologi, logistikk, læringsmiljø og etablering av fellesskap både for underviser(e) og studenter. For å lykkes er det svært viktig med god planlegging og rutiner for å minimere utfordringer underveis:

Steg 0: Risikovurdering og kartlegging

Risikovurdering

 • Lederforankring, ressursfordeling og felles utgangspunkt kan ha stor innvirkning på planlegging og gjennomføring av flercampusundervisning. Pålagt omlegging til flercampusundervisning fra ledernivå og manglende eierskap kan føre til økt misnøye og høyere konfliktnivå for involverte undervisere. Tilrettelegging for rimelig ansvarsfordeling, konstruktiv samhandling og tilstrekkelige ressurser kan bidra til mindre risiko.
 • Likeverdig undervisning uavhengig av campustilhørighet kan bidra til mindre misnøye hos studentene. Spesielt vil dette gjelde der undervisningen foregår i sanntid fra én campuslokasjon og andre studenter deltar på nett fra en eller flere andre campuslokasjoner. Misnøye kan ofte spores til manglende likeverdighet med tanke på:
  • kommunikasjon
  • interaksjon
  • studentsamarbeid
  • tilgang til underviser(e), læringsassistenter og utstyr
 • Administrative prosesser og frister
  • Oppdatering av informasjon i EpN
  • Timeplanlegging og romtilgang dersom undervisningen skal foregå i sanntid på flere lokasjoner
  • Gjennomføring av emne-evaluering og involvering av studenter som representerer alle lokasjoner
 • Plan B for håndtering av
  • manglende tilgang til tilrettelagte rom for flercampusundervisning
  • uforutsette hendelser (strømbrudd etc.)

Forskning - hva kan vi lære?

 • Christensen, & Nilsen, N. E. (2021). Deconstructing quality at multi-campus universities: what moderates staff and student satisfaction? Quality Assurance in Education, 29(2/3), 198–208. https://doi.org/10.1108/QAE-03-2021-0034
 • Andrews, L. (2021). Coordinating Multi-Campus Honors Programs and Colleges.
 • Bahmani, Hjelsvold, & Krogstie. (2019). ICT-based challenges of repurposing a single-campus course to multi-campus settings: a pragmatic case study. Springer Verlag. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-030-29374-1_52
 • Carvalho, Freeman, C. G., Kearney, A., Mentis, M., & Martinez-Maldonado, R. (2018). Spaces of inclusion and belonging : The learning imaginaries of doctoral students in a multi-campus and distance university. AUSTRALASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, 34(6), 41–52. https://doi.org/10.14742/ajet.4483

Steg 1: Planleggingsfase

Steg 2: Gjennomføringsfase/Lærings- og vurderingsaktiviteter

 • Tydelig kommunikasjon til studentene i god tid, der man skiller mellom lokalt rettet informasjon og informasjon til alle studentene som tar emnet.
  • Organisering
   • Tid, sted og evt. lenke for nettbasert deltakelse
   • Aktivitet og evt. forarbeid
   • Kontaktperson(er) for alle lokasjonene
  • Kvalitetssikring underveis
   • Gi studentene mulighet til å gi tilbakemeldinger underveis
    • Anonymt f.eks. via Mentimeter, spørreundersøkelse eller padlet
    • Gjennom referansegruppe
  • Referansegruppe(r)
   • Representasjon/involvering fra samtlige campuser
 • Pedagogisk utviklingsarbeid
  • Systematisk evaluering av lærings- og vurderingsformer underveis, gjennom innsamling av aktuelle data og tilbakemeldinger om undervisningen

Steg 3: Evaluering

Teknisk støttede løsninger ved NTNU

Zoom Rooms - semi-distribuerte synkrone campus økter

Det er etablert tekniske løsninger i noen av undervisningsrommene ved NTNU som er tilrettelagte for sanntids (synkrone) økter mellom campusbyene. Noen fordeler:

 • rom tilpasset flercampusundervisning på campus
 • høy kvalitet på lyd- og videooverføring (lite latency/forsinkelse)
 • tilrettelagt for enkel deling av innhold

Følgende rom er satt opp med tekniske løsninger for synkrone undervisningsøkter mellom campusbyene:

Merknad 1:
Opptak av økter i og mellom rommene er ikke tillat grunnet GDPR (Personverns forordningen).

Merknad 2:
Rommene er er etablert i forbindelse med prosjektet "Interaktive læringsareal i flercampusløsning" og er utstyrt med teknisk infrastruktur for å redusere latency/forsinkelse på lyd og video, for å forbedre brukeropplevelsen i undervisning mellom campusbyene.

Kontakt Campus IT dersom du har spørsmål eller har behov for teknisk assistanse i bruk av rommene.

Blackboard Collaborate - fulldistribuerte synkrone nettbaserte økter

Collaborate er et videokonferanseverktøy (digitalt klasserom) som er tilgjengelig i alle emner i Blackboard. Noen fordeler:

 • fremmer likeverdig studentopplevlse uavhengig av campustilhørighet
 • mulighet for nettbasert gruppearbeid underveis i undervisningsøkten
 • administrasjon av roller og rettigheter før og underveis i økten
 • tillater opptak av undervisningsøkter (unntatt gruppearbeid-sekvensene)

Merknad 1:
Blackboard Collaborate verktøyet er utelukkende tilrettelagt for nettbaserte økter i sanntid, noe som innebærer at det ikke gis pedagogisk og teknisk støtte til bruk av dette verktøyet mellom undervisningsrom ved NTNU.

Merknad 2:
Nettleseren Chrome gir best støtte for funksjonalitet i Collaborate.

Les mer om Blackboard Collaborate.
Les mer om Webinar som digital læringsarena.
Kontakt Orakeltjenesten for ansatte dersom du har behov for hjelp med Blackboard Collaborate.

Kontaktinformasjon

Kontakt Enhet for læring og teknologi for overordnede spørsmål eller opplæring knyttet til flercampusundervisning.