Wikier

Tjenester og...

Webinar som digital læringsarena

Denne wikien forklarer kort hva et webinar er, beskriver forskjellige bruksområder for webinarer, gjennomgår sentrale moment i planleggingen av et webinar, og gir praktiske retningslinjer for gjennomføring av gode webinarer.

Enligsh version - Facilitating learning through webinars

Til Læringsstøtte – for undervisere

Hva er et webinar?

«Webinar» beskriver her nettbasert samhandling, undervisning og opplæring i sanntid via videokonferanseverktøy. En av fordelen med webinarer er at de kan foregå når som helst og hvor som helst, og dermed bidra til økt tilgjeneglighet. Webinarer åpner også for praktiske løsninger som ikke er like tilgjengelige i fysiske møter, som hurtig inndeling i samarbeidsgrupper, deling av filer og integrering av eksterne digitale verktøy. Ved NTNU har man følgende videokonferanseverktøy som egner seg til webinarer:

Merk: NTNU har også O365 og verktøyene Teams og Skype for business. Dette er imidlertid møteverktøy som mangler mange av de funksjonene som du vil finne i et egnet webinar-verktøy og anbefales derfor ikke til gjennomføring av webinarer.

Hvordan kan man delta?

 • Alle økter har unike lenker som enkelt kan deles med interne og eksterne deltakere.
 • Presentatører og deltakere bør sørge for å ha tilgang til:
  • Stabilt nett (gjerne via nettverkskabel)
  • Headset med mikrofon
  • Webkamera
 • Blackboard Collaborate fungerer godt i netteleser, Chrome er den nettleseren som best støtter funksjonaliteten i Collaborate.
  Les mer om nettleserkompabilitet for Blackboard Collaborate her: Browser Support - Collaborate
 • Noen videokonferanseløsninger trenger egen programvare som må installeres på forhånd

Bruksområder

Et webinar kan gjennomføres på flere måter, og etter ulike formål, som erstatning eller supplement til campus-baserte læringsaktiviteter. Under finner du noen eksempel på bruk av webinar.

Undervisning/opplæring i sanntid

 • Tar ofte formen av forelesninger tilpasset som webinar. Underviser kan presentere slides/video/digital tavle, og legge inn økter med studentaktivitet via funksjoner i videokonferanseverktøy og andre nett-verktøy.
 • Åpner for muligheter, men god bruk stiller også noen nye krav til planlegging og gjennomføring kontra campus-undervisning. Denne wikien inneholder anbefalinger for forberedelse og gjennomføring som er svært relevante for denne typen webinarer.
 • Ved å velge webinarformen for alle deltakerne får studentene får et likeverdig tilbud, uavhengig av hvilket sted de befinner seg. Det vil også være mindre utfordrende for underviser å forholde seg til en type målgruppe der alle er på nett, enn å måtte balansere mellom deltakere som både er fysisk tilstede og andre som er på nett.

Eksterne gjesteforelesere og eksterne deltakere

 • De fleste videokonferanseløsninger har løsninger for gjestetilgang, der eksterne brukere kan inviteres med en lenke og gjøres til presentatør/moderator etter å ha logget seg inn på økten.
 • Eksterne kan holde korte nettbaserte presentasjoner/innlegg som del av undervisningen på en fleksibel måte.
 • Det er også mulig å dele lenker i sosiale medier for å invitere inn eksterne deltakere til nettbaserte økter, f.eks. internopplæring, rekruttering etc.

Digital samhandling og gruppearbeid

 • Legg til rette for gruppearbeid i sanntid til fastlagte tider eller opprett åpne økter for grupper, slik at studentene selv kan bestemme når de ønsker å samarbeide.
 • Kommunikasjon via video og chat kan kombineres med eksterne samskrivingsverktøy i O365.
 • Les mer om interaksjon og samhandling i nettbaserte økter

Regelmessige nettmøter/spørretimer

 • Underviser anbefales å sette opp regelmessige økter knyttet til faglige spørsmål. På denne måten unngår man tidkrevende en-til-en kommunikasjon på e-post.
 • Benytt regelmessige spørretimer i kombinasjon med diskusjonsforum. Studenter kan da legge inn spørsmål i diskusjonsforumet på forhånd, og underviser kan tilby nettbaserte spørretimer med godt forberedt faglig fokus. Bruk av diskusjonsforum åpner også for at studenter kan svare på hverandres spørsmål, og blir en effektiv måte for mange-til-mange kommunikasjon.
 • Bruk nettbaserte økter til eksamensforberedende spørsmål.
 • Opprette gjerne faste og regelmessige kalenderhendelser for spørretimer med lenke til økten(e).

Veiledning (virtuell kontortid)

 • Veileder kan opprette økter med åpen tilgjengelighet (drop-in tid) i et angitt tidsrom.
 • Det kan også opprettes egne økter for gruppe-/individuell veiledning.
 • Det er bl.a. mulig å dele dokumenter på skjerm, for felles gjennomgang av innleveringer/besvarelser etc. med studenter.

Kommunikasjon i chat

 • Det er god praksis å la deltakere skrive kommentarer og stille spørsmål i chat underveis i et webinar.
 • Ved webinarer med mer enn 20 deltakere anbefales det å ha med en kollega eller læringsassistent som kan bistå med oppfølging av chat og å svare på utenomfaglige tekniske problemstillinger underveis.

Skjermopptak/screencasting

 • NB! Ved video-opptak i økter med deltakere må man følge retningslinjer for personvern i nettbaserte økter
 • Panopto anbefales til skjermopptak f.eks. til omvendt undervisning.
 • Video-opptak som skal publiseres for intern og ekstern bruk i ettertid skal være universelt utformet og derfor ha undertekster. Panopto har en god løsning for teksting av video.
 • Det er også mulig å gjøre video-opptak i Blackboard Collaborate og Zoom, muligheter for teksting her er ikke innebygd.

Forarbeid til webinar

Å være trygg på form, innhold, hvilken rolle du har og teknisk løsning vil, i tillegg til kunne å gjøre webinaret du skal gjennomføre bedre, hjelpe studentene til å bli tryggere i sin deltakelse og dermed få mest mulig ut av webinaret.

Planlegging av innhold

Å avklare hvilke forventninger du har til webinaret, og hvilke krav du stiller til dem som deltar, er viktig før du planlegger innhold:

 • Hva er formålet med webinaret?
  • Undervisning - læringsmål/læringsutbyttebeskrivelser
  • Kommunikasjon og/eller samhandling
 • Hvilken form skal økten ha?
  • undervisning med slides
  • digital samhandling
  • veiledning
 • Hvilke aktiviteter passer best til formålet?
  • samarbeid i smågrupper
  • diskusjon
  • avstemning
  • eksterne verktøy
 • Hvilke forutsetninger har deltakerne?
  • opplæringsressurser
  • teknisk utstyr og kompetanse
 • Hvilken tidsramme skal økten ha?
  • Fokus hos deltakerne vil være avhengig av faglig innhold, undervisers evne til å engasjere samt mulighet for studentaktivisering underveis.
  • Som en tommelfingerregel bør et webinar ikke overstige 90 minutter.
  • Vi kjenner til eksempler på 8 timers webinarer, for rent nettbaserte emner, der studentene har vært svært fornøyde med å ha lange samlinger på nett i mangel av å kunne møtes fysisk.
  • Planlegg heller flere kortere sekvenser, dersom det ikke legges opp til studentaktivisering underveis. Variasjon kan være en suksessfaktor.

Planlegging av struktur

Strukturen må tilpasses deltakernes forutsetninger, øktens formål og tidsramme. Det kan ta noe tid å tilpasse forelesninger/kurs til webinar-formen. Forutsigbarhet og presisjon vil være spesielt viktig ved nettbaserte økter for å opprettholde deltakernes oppmerksomhet.

 • Legg en tidsplan for gjennomgang av fagstoff, aktiviteter, tid for spørsmål m.m.
 • Vær mest mulig presis i presentasjon av innhold.
 • Forbered visuelt innhold som skal presenteres, slik at dette er mest mulig informative og presist for deltakerne. Det kan være en høyere terskel for deltakere å stille spørsmål i en nettbasert økt.
 • Informér deltakerne om følgende i starten av økten:
  • Hvorvidt det blir gjort opptak av økten
  • Hvor deltakerne vil finne delte ressurser i ettertid (opptak, fagstoff, filer, kilder etc.)
  • Hvorvidt det settes av tid til spørsmål fortløpende eller til faste tidspunkt underveis
 • Undersøk hvorvidt det er mulighet og behov for å ha med moderator/teknisk support?
  Det kan være greit å ha med noen som svarer på spørsmål i chat, bidrar i samarbeidsgrupper og kan ta over dersom presentatør opplever tekniske vansker. Dette kan f.eks. være en læringsassistent e.l.

Forslag til struktur

Struktur vil være avhengig av bl.a. tema og andre rammefaktorer (undervisning, formidling, rekruttering etc.). Under presenteres forslag til strukturer:

Kort webinar/presentasjon:

Varighet ca. 20 minutter, som brukt i Webinarfestivalen:

Struktur - Webinarfestivalen

Undervisnings-webinar

Vær oppmerksom på at oppmerksomheten til deltakerne kan dabbe av dersom det blir lange sekvenser uten aktivitet og/eller pauser. Ta dette med i planleggingen av nettbaserte økter. Les mer:

Nedenfor viser vi et eksempel på struktur for webinar med varighet på ca. 60 minutter:

Forslag til struktur på en time langt webinar

Vil du lære mer?

Kontakt

Ta kontakt med Seksjon for læringstøtte (SLS) for hjelp med digital læring. Ta kontakt via NTNU Hjelp.