Wikier

Tjenester og...

Personvern i nettbasert undervisning

Veiledning for hvordan du ivaretar personvern i nettbasert undervisning.

Temaside: Planlegge og gjennomføre undervisningen | Sider merket: personvern

English version: Privacy in online teaching

Opptak av nettbasert undervisning

Opptak av undervisningen er bra for studentene, siden det gir større mulighet for repetisjon av stoffet og undervisningen blir mer tilgjengelig. Gjør du opptak må du følge reglene for personvern, spesielt om opptaket inkluderer studentaktivitet.

Strømming av nettbasert undervisning

Sanntidsstrømming regnes ikke som opptak. Her er det frivillig for studenter om de ønsker å delta med bruk av bilde og lyd, og dette kan studenten selv styre. Du trenger ikke å innhente samtykke fra studentene da dette defineres som allmenn interesse. Hjemmel art. 6 (1) nr. e, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-15.

Opptak - med eller uten studenter

Skal du holde nettbasert undervisning med opptak, har du ansvar for at regelverket om personvern følges.

Bruk av opptak

Skal du gjøre opptak, skal deltakerne opplyses om det og hva opptaket skal brukes til på forhånd. Opptaket skal ikke brukes til annet enn det du har oppgitt til opptakets deltakere. Du kan ikke gjøre opptak for annet formål enn NTNUs virksomhet.

Ønsker du i ettertid å benytte opptaket til andre ting enn først oppgitt, må det vurderes om det er behandlingsgrunnlag for det. For hjelp til vurdering av det, send inn en henvendelse i NTUN Hjelp.

Behandling av personopplysninger i forbindelse med undervisning.

Veileder om deling av digitale læringsressurser ved universitet og høgskoler

Kontakt

Ta kontakt med Seksjon for læringstøtte og digitale tjenester (SLD) for hjelp med digital læring. Ta kontakt via NTNU Hjelp.

Child Pages (2)