Wikier

Ansette utenlandsk medarbeider som skal jobbe i utlandet

Her finner man informasjon om ansettelse av utenlandsk medarbeider som skal jobbe i utlandet for NTNU, samt skattepliktvurderinger og rammeavtalen med KPMG AS.
Denne siden gir ikke informasjon for ansatte som tilhører norsk folketrygd og som skal reise på midlertidige, lengre utenlandsopphold (forskningstermin) og lengre stipendreiser i utland.

Ansette utenlandsk medarbeider som skal jobbe i Norge | Sider merket med ansettelse

 • Rammeavtalen med KPMG kan også bli aktuell ved utflytting/permanent bosetting i et annet land.
 • For utsendte medarbeidere gjelder egne regler. Kontakt fastlønnsgruppa i Seksjon for økonomitjenester eller NIRS v/Sigurdardottir for mer informasjon.
 • Informasjonen på siden gjelder ikke ansatte som er bosatt i Norge, som er på midlertidige, lengre utlandsopphold.

Hvis arbeidet skal utføres i andre land enn Norge

1. Bostedsland?

2. Hvilket land skal jobben utføres?

3. Hvis arbeidet skal utføres i flere land: Hvilke land gjelder det?

Skatteplikt

Skatteplikt til Norge eller hjemlandet må avklares. Se skatteetaten.no og nordisketax.net

Informasjon dersom arbeid skal utføres fra Sverige (pdf)

Søke om skattepliktvurdering for utenlandske medarbeidere som bor og arbeider i andre land:

Bakgrunn om skatteplikt: Personer som ikke er skattemessig bosatt i Norge, men som mottar lønn fra den norske stat for arbeid utført i utlandet er skattepliktig til Norge etter skatteloven § 2-3 første ledd bokstav g. Skatteavtaler med bostedslandet/arbeidslandet kan imidlertid begrense Norges rett til å skattlegge. Utføres noe av arbeidet i Norge er inntekten skattepliktig etter skatteloven §2-3 første ledd bokstav d.

De personer som mottar lønn fra den norske stat for arbeid utført i utlandet skal behandles av skattekontoret i Oslo. Personer som ikke er i Norge er fritatt fra oppmøteplikten.

Framgangsmåte for HR-medarbeider som søker om skattepliktvurdering og eventuelt D-nummer på vegne av den ansatte:

 1. Fyll ut Skatteetatens tilgjengelig informasjon i skjema RF 1209 B på vegne av den ansatte. Skjema finnes på skatteetatens nettsider. Skjema RF 1209 B UtenlandsBorger.
 2. Stemple og signere på vegne av NTNU v/eget fakultet
 3. Legg ved et brev som sier det vesentlige om
  • Oppgi hvilket land jobben utføres i. Evt om det er i flere land
  • Jobben utføres både i Norge og i annet land
  • Hvilket land den ansatte er bosatt i. Det gjelder skattemessig og trygdemessig tilhørighet
  • Den ansatte har flytta fra ett land til et annet land i utlandet for å gjøre en jobb for NTNU
  • Kontraktens tidsperiode, stillingsstørrelse og lønnsnivå
 4. Legg ved stemplet og signert kopi av pass
 5. Legg ved stemplet og signert kopi av evt dokumentasjon på trygdetilhørighet, hvis det er aktuelt og nødvendig. Det er ikke et må-krav
 6. Papirene sendes i ordinær postgang pga hensynet til personvern

Send søknader til: Skatteetaten, Brukerdialog seksjon 1, Postboks 9200 Grønland, 0134 Oslo. Att: Hedstrøm.

Eksempel på søknadsbrev til Skatt Øst

Unntakshåndtering ved korona - utenlandske ansatte som skal jobbe i Norge

På grunn av koronasituasjonen er nye utenlandske ansatte forhindret fra å reise inn i Norge. Etter avtale kan de arbeide midlertidig fra hjemlandet.

HR-medarbeidere kan søke på vegne av den ansatte om norsk ID-nummer og skattekort. Dette gjøres ved innsendelse av skjema RF-1355. Med norsk skattekort vil skattetrekket bli så korrekt som mulig. Ta kontakt med lokal HR-enhet for søknad om skattekort.

Arbeidsgiveravgifter

Plikten til å betale arbeidsgiveravgifter til den ansattes hjemland må avklares. Fritak for å betale arbeidsgiveravgift til Norge dokumenteres ved A1 skjema fra hjemlandet.

NAV kontaktinformasjon 2017.pdf

Ved spørsmål om medlemskap i folketrygden kontakt NAV Kontaktsenter internasjonalt: Tlf. 21 07 37 00

Medlemskap i Statens Pensjonskasse (SPK)

Medlemskap i Statens pensjonskasse avhenger av medlemskap i norsk folketrygd. For mer informasjon se SPK.no

Lokale HR ansvarlige

Ansette utenlandsk Professor II i 20% stilling hos NTNU

Gjelder tilsvarende for Førsteamanuensis II og Universitetslektor II.

Forutsetning: Den ansatte har hovedarbeidsgiver i hjemlandet og bor der. Jobben utføres enten fra hjemlandet, eller både i hjemlandet og Norge.

Det er utarbeidet en anbefalt arbeidsveiledning for HR-medarbeidere som jobber med ansettelse av disse. Veiledningen har fokus på innberetning av lønn og skatt til skattemyndighetene. Husk at hver sak må behandles individuelt.

Rammeavtale med KPMG AS

Referanse «ANSK-0040-2021». Kontraktsområde: «Konsulentbistand innen eksternfinansierte prosjekter, MVA og grenseoverskridende arbeidsforhold».

NTNU har inngått rammeavtale med KPMG for å møte utfordringene som NTNU har ved å benytte seg av arbeidskraft på tvers av landegrenser. NTNU som arbeidsgiver har rapporterings- og avgifts- forpliktelser i andre land. Når ansatte utfører arbeid i andre land enn Norge, oppstår det spørsmål om f.eks. beskatning, trygd, pensjon og om hvordan lønn skal rapporteres i Norge og utlandet.

KPMG bistår NTNU med spisskompetanse innenfor internasjonal trygd og pensjon, internasjonal beskatning og internasjonal arbeidsrett. KPMG kan bidra med rådgiving, analyser og planlegging hvis en NTNU-ansatt skal utføre arbeid i andre land enn Norge.

Slik bestiller HR-medarbeider oppdrag under rammeavtalen (avrop):

 1. Før nye avrop/oppdrag kontakt HR og Lønn ved lonnhr@hr-hms.ntnu.no med tema "Lønn utland rammeavtale KPMG". Kontaktpersoner for avtalen er linda.b.sigurdardottoir@ntnu.no og/eller anne.slupphaug@ntnu.no. Før det opprettes ny sak bør det undersøkes om det finnes lignende erfaringer fra tidligere eller om kompetansen allerede eksistere hos HR og Lønn. Dersom oppdraget er av en slik art at ekstern rådgiving må innhents, gå videre til steg 2.
 2. Kontakt KPMG AS ved Tonje Christin Norrvall for rådgiving eller bestilling av tjenester.
  Tonje Christin Norrvall, Partner | KPMG Law Advokatfirma AS
  Sørkedalsveien 6, 0369 Oslo
  Tel/Main: +47 40 63 92 23| NTNU@kpmg.no
 3. Lokal bestiller legger inn nytt oppdrag i bestillingsystemet. Bestillingen merkes med kostnadssted, kontraktsreferanse «ANSK-0040-2021» og kontaktperson (HR medarbeider).
 4. KPMG AS fakturerer NTNU slik avtalen er inngått.

Skjema for oppdrag ifølge rammeavtale ANSK-0040-2021 – anbefalt skjema for å tydeliggjøre og dokumentere det enkelte oppdragets omfang.

Hva må KPMG vite om den ansatte

 • Er kontrakten med NTNU, og betaler NTNU lønn
 • Stillingsprosent
 • Varighet på kontrakt
 • Navn
 • Statsborgerskap
 • Hvilket land er personen bosatt i
 • Er nærmeste familie (ektefelle, barn) bosatt i samme land?
 • Hvis nei, hvilket land er nærmeste familie bosatt
 • Hvilke land skal personen fysisk arbeide i? Fint om omfanget av arbeidsmengden i de ulike landene angis
 • Har arbeidstakeren annet arbeid i hjemlandet i tillegg til arbeidet for NTNU?
 • Hvis ja, angi arbeidsgivers navn og eventuelle relasjon til NTNU
 • Hvis ja, utfører arbeidstakeren dette arbeidet (for annen arbeidsgiver) i sitt hjemland?
 • Hvis ja, skal arbeidstakeren utføre arbeidet for NTNU fra sin andre arbeidsplass (eks. annet universitet?) eller hjemmefra?

Kontakt

For spørsmål, kontakt tjenestesenteret:

 NTNU hjelp