Wikier

Ansette utenlandsk medarbeider som skal jobbe i Norge

På denne siden finner du informasjon om hva du må huske på når du skal ansette en utenlandsk medarbeider.


Ansette utenlandsk medarbeider som skal jobbe i utlandet| Sider merket med ansettelse


Skaffe arbeidskraft

Informasjon om arbeidssøkere fra utlandet finner du hos NAV.

Tillatelse til å arbeide i Norge

Pliktig

Nordiske borgere kan oppholde seg og arbeide i Norge på ubestemt tid uten noen formell tillatelse.

Borgere fra resten av EU/EØS som skal arbeide i Norge mer enn 3 måneder skal søke om registreringsbevis (oppholdsrett) på UDI og deretter personlig møte opp hos politiet eller på et Servicesenter for utenlandske arbeidstakere, for å få utlevert registreringsbeviset (husk gyldig ID).

Borgere fra land utenfor EØS-området må som hovedregel ha oppholdstillatelse (med rett til arbeid) for å få lov til å arbeide i Norge. Tillatelsen må vanligvis være gitt før søkeren kommer til Norge. Unntak kan gjelde for enkelte persongrupper på arbeidsopphold i Norge med varighet inntil tre måneder eller seks måneder (mer informasjon hos UDI).

Arbeidstilbud eller ansettelsesbevis

Som vedlegg til søknad om tillatelse må:

Fullmakt fra arbeidstaker

Dersom arbeidsgiver skal opptre på vegne av arbeidstaker overfor utlendingsmyndighetene, må arbeidstaker fylle ut et fullmaktsskjema som er å finne på UDI.

Godkjenning av utdanning og diplomer

For noen stillinger kreves utdanning godkjent av norske myndigheter. Mer informasjon om dette hos:

Registrering hos politiet

Arbeidstakere fra EØS/EU utenom Norden som skal jobbe mer enn 3 måneder i Norge, må søke elektronisk på UDI om registreringsbevis, og samtidig booke time for utlevering av beviset.

Deretter kreves personlig oppmøte på Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere i Trondheim. Husk pass/godkjent ID-kort og helst arbeidskontrakten. Les mer om registreringsbeviset, et bevis på at man har oppholdsrett i Norge.

Arbeidstakere fra land utenfor EØS/EU som har søkt om tillatelse hos politiet i Norge, må møte opp hos politiet for å få etikett i passet. Har man søkt om tillatelse via utenriksstasjonen, må man senest syv dager etter ankomst til Norge møte opp hos det lokale politiet.

Registrering i Folkeregisteret

Pliktig

Dersom arbeidstakeren skal oppholde seg i Norge i mer enn 6 måneder, har sin hovedsakelige døgnhvile her og har selvstendig bolig, må vedkommende innen åtte dager etter ankomst til Norge eller etter innvilget tillatelse, personlig møte opp og registrere seg hos Folkeregisteret.

NB! Finansdepartementet har fremmet forslag om en fremtidig endring av regelverket her, slik at de som pendler fra et EØS-land til Norge på grunn av arbeid, kan slippe å bli bostedsregistrert i Folkeregisteret i Norge, selv om de skal arbeide her over seks måneder.

Skattekort

Pliktig

Alle som arbeider i Norge må ha skattekort, og for at skattetrekket skal bli riktig må arbeidstakeren først opplyse om forventet inntekt i Norge og antatt varighet på oppholdet her. Personlig oppmøte på skattekontor kreves nå for at en utenlandsk arbeidstaker skal få skattekort og personnummer. Dette gjelder også de som har jobbet i Norge tidligere år.

Følgende dokumentasjon må tas med:

  • Gyldig pass. For statsborgere i EØS-land eller Sveits godtas også annet identitetskort som er godkjent som reisedokument innen EU.
  • Skjemaet søknad om skattekort for utenlandske arbeidstakere (på norsk, engelsk eller polsk).
  • Arbeidskontrakten med norsk arbeidsgiver eller skriftlig arbeidstilbud.
  • Registreringsbevis (hvis man er fra EU/EØS utenom Norden og skal jobbe mer enn 3 måneder).
  • Norsk D-nummer eller fødselsnummer (hvis man har dette fra før).
  • Skjemaet A-1 (hvis arbeidstakeren etter EØS-reglene er unntatt fra medlemskap i norsk folketrygd).

Fødselsnummer eller D-nummer

Pliktig

Når man søker om å få skattekort første gang, får man enten et D-nummer eller fødselsnummer. Nummeret står på skattekortet og brukes til å identifisere personen hos offentlige myndigheter.

Søk om D-nummer hos Skatteetaten

Lønns- og arbeidsvilkår for utenlandsk arbeidstaker i Norge

Pliktig

Norsk arbeidsgiver har ansvar for at arbeidsforholdet oppfyller kravene i arbeidsmiljøloven, ferieloven, utlendingsloven, skatteloven og annet norsk regelverk. Dette gjelder også utenlandske arbeidsgivere som har utsendte arbeidstakere til Norge.

Er virksomheten bundet av tariffavtale for den type arbeid som utenlandsk arbeidstaker ansettes for å utføre, må virksomheten følge tariffavtalens lønns- og arbeidsvilkår.

Bankkonto i Norge

Arbeidstakeren bør ha bankkonto i Norge som arbeidsgiveren kan sette inn lønn på, og som myndighetene senere kan utbetale eventuell for mye trukket skatt til. Når utenlandsk arbeidstaker oppretter bankkonto i Norge må man oppgi fødsels- eller D-nummeret til banken.

Bankkonto i utlandet

I påvente av norsk fødsels-/D-nummer og norsk bankkonto, kan bankkonto i andre land benyttes.

Kronekort

I noen få tilfeller kan det utstedes kronekort til utenlandske nyansatte i påvente av norsk bankkonto. Det vil si for ansatte fra land som er under internasjonale bankrestriksjoner, eller hvor bankinfrastruktur av andre grunner ikke fungerer.

Det er begrensninger på maksbeløp per uttak og antall uttak per periode. I tillegg har det begrenset bruksmuligheter, og kan ikke benyttes til netthandel og betalingsapper.

Bruken av kronekort til lønnsutbetaling skal begrenses i henhold til bankenes regelverk i forhold til hvitvasking. Dette er ikke et alternativ som kan velges for å unngå gebyr og valutatap i forbindelse med utenlandsk konto.

Avklaring om hvem som har behov for kronekort må tas av enhetene.

Plikt til å levere selvangivelse

Pliktig

Informere om at alle som arbeider i Norge må levere selvangivelse. Den skal leveres innen 30. april i året etter inntektsåret til det skattekontoret som er oppgitt på selvangivelsen.

Arbeidsgiveravgift

Pliktig

Folketrygdloven sier at det skal betales arbeidsgiveravgift av lønn eller annen godtgjørelse for arbeid utført i Norge eller på norsk kontinentalsokkel. Dette gjelder uten hensyn til mottakerens tilknytning til utlandet.

Unntak: Det skal ikke beregnes og betales arbeidsgiveravgift i Norge når arbeidstaker er omfattet av trygdelovgivningen i et annet EU/EØS-land (hjemlandet) enn arbeidslandet (Norge). Slik trygdetilknytning skal dokumenteres gjennom blankett A-1 utstedt av trygdemyndighetene i hjemlandet. Arbeidsgiveravgift skal da betales til det landet man er trygdet i.

Medlemskap i folketrygden og trygdeavgift

Pliktig

Medlemskap i folketrygden gir en rekke rettigheter i Norge, eksempelvis til medisinsk behandling. En arbeidstaker som utfører arbeid i Norge og har lovlig adgang til dette, er som hovedregel medlem i folketrygden i Norge.

Er arbeidstakeren trygdet i Norge skal vedkommende betale norsk trygdeavgift. Trygdeavgiften trekkes fra lønnen som en del av skattetrekket. Er arbeidstakeren trygdet i hjemlandet skal han/hun ikke betale trygdeavgift i Norge. Arbeidstakeren må da skaffe skjema A-1 fra hjemlandets trygdemyndighet og oversende det til NAV Internasjonal.

Fastlege

Informere om at fastlegeordningen gir alle som er folkeregistrert i Norge rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin faste lege. Ordningen er frivillig, mer informasjon hos Helfo .

Oppdragsgivers rapporteringsplikt om oppdrag gitt til utenlandske oppdragstakere

Enhver næringsdrivende og offentlige organ skal uoppfordret rapportere til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i Stavanger om oppdrag eller underoppdrag som utføres

  • på sted for bygge- og monteringsvirksomhet i Norge
  • på sted som står under oppdragsgivers kontroll i Norge
  • på den norske kontinentalsokkelen

når oppdragstaker er et selskap hjemmehørende i utlandet.

Norsk oppdragsgiver skal gi opplysninger om oppdragstaker og opplysninger om dennes arbeidstakere som benyttes for å utføre oppdraget. Oppdragstaker har plikt til å gi opplysninger om egne arbeidstakere som benyttes for å utføre oppdraget.

Opplysninger om oppdragstakere og arbeidstakere skal gis på skjema RF-1199. Opplysningsplikten framgår av ligningsloven.

Registrering i Brønnøysund

Selvstendig næringsdrivende på oppdrag i Norge må registrere seg i Enhetsregisteret i Brønnøysund.

Relatert