Wikier

Administrative ressurser for ansatte ved HF

Denne siden inneholder informasjon om HFs administrative ressurser, prosesser og prosjekter. Siden er under arbeid.

 

Child Pages (31)

 • Brukerveiledninger digitale verktøy

  Brukerveiledninger for ePhorte Blackboard Leganto - digitale pensumlister Bevisst - system for virksomhetsstyring Opprette IA-prøve i Inspera Opprette prøve i Inspera

 • Campussamling - HF

  Her finner du informasjon om campussamling relatert til HF. Innspill på foreløpig byggeprogram fra Det humanistiske fakultet

 • Framtidas HF - organisasjon 2025

  HF har eit mål om at vi i 2025 skal ha ei inndeling av institutta der vi brukar ressursane på best mogleg måte for å legge til rette for god kvalitet i forsking, kunstnarisk verksemd og utdanning....

 • Gjenoppretting IHK-IMS

  Nedenfor ligger mandatet for gjenopprettingsarbeidet. Last ned mandatet ved å trykke på denne lenken: Last ned mandat Her vil det komme informasjon om og referater fra gjenopprettingsarbeidet på...

 • HF - Bestille varer og tjenester

  Denne siden inneholder informasjon om bestilling av varer og tjenester ved HF. Innkjøpere - kontaktinformasjon Satser for bevertning ved HF Bestille varer og tjenester Om det er informasjon du...

 • HF - Eksternfinansiert virksomhet (BOA)

  Innholdsfortegnelse [-] Søknadsutvikling Prosjektfase Eksterne finansieringskilder Kontakt Søknadsutvikling Rutine for BOA-søknader ved HF Anbefalinger for frikjøp ved HF BLINK læringshub...

 • HF - Forskning, forskningsformidling og kunstnerisk virksomhet

  HF - Forskning og kunstnerisk virksomhet

 • HF - Forskning og kunstnerisk virksomhet

  HF Forskning

 • HF - HR og HMS

  Denne siden inneholder informasjon om HR og HMS på HF. HMS HMS for ansatte Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Bedriftshelsetjenesten Sykdom for medarbeidere Sykefraværsoppfølging...

 • HF – informasjon og rutinebeskrivelser – doktorgrad

  Dersom du er ph.d.-kandidat eller veileder, finner du det meste av informasjon om doktorgradsløpet på NTNUs side for doktorgradsutdanning: Doktorgrad 1-2-3 Instituttledelse, administrasjon og...

 • HF - Råd og utval

  Her finn du oversyn over leiarforum, styringsorgan og råd ved Det humanistiske fakultetet (HF), og korleis du kan gi innspel til desse. Se også: Råd og utval ved NTNU Sentrale dokumentar HF HF si...

 • HF - Strategi og planer

  Strategi og planer: Strategi for HF 2018-2025 HF - Periodeplan 2023-2026 - tiltak for 2023 Årsplan 2022 Stategisk personalplan: Strategisk personalplan 2022 Rammeplan for videreutvikling av...

 • HF - Studie/Utdanning

  HF - Utdanning

 • HF - Støtte til forsking og formidling

  Både fakultetet og institutta har ulike ordningar for støtte til forsking og formidling. Nedanfor finn du informasjon og lenkjer knytt til fakultetet sine ordningar. Ta kontakt med instituttet ditt...

 • HF - Tips og råd til medvirkning

  Innholdsfortegnelse [-] Ledelse ved instituttene Hvordan kan du medvirke? Tips til tillitsvalgte Tips til ledere Sørg for mest mulig åpne beslutningsprosesser, og at alle ansatte får lik tilgang på...

 • HF - Utdanning

  Denne siden er for ansatte ved HF, og inneholder informasjon som er relevant for utdanningskvaliteteten. Studieforskriften med utfyllende regler for HF Normering av undervisning og veiledning på HF...

 • HF - Årshjul

  Årsjul for fakultetsadministrasjonen ved HF. Årshjulet skal gi oversikt over viktige aktiviteter og prosesser ved fakultetet. Årshjulet skal gjøre det enklere å planlegge på tvers av enheter, og...

 • HF Forskning

  Forskings- og utviklingsutvalet - HF Fra innlevering til disputas - HF Interne forskingsmidlar - HF Skjema doktorgrad - HF Søk om eksterne midler - BOA - HF Om det er informasjon du savner og som...

 • Kommunikasjon - HF

  Kommunikasjonsstøtte på HF Kommunikasjonspolitikk for NTNU NTNUs studentrekrutteringspolitikk Tips og råd om studentrekruttering Kommunikasjonsstøtte til senter og prosjekt NTNU Kanaler for...

 • Områdeansvarlige - brann og rømming - ved HF

  Her finner du oversikt over områdeansvarlige ved Det humanistiske fakultet med kontaktinformasjon, og hvilket område den enkelte er ansvarlig for. Områder omtalt som "Bygg" og "Låven" er på campus...

 • Politiske og strategiske dokumenter - HF

  På denne siden finner du sentrale politiske og strategiske dokument ved Det humanistiske fakultet. Denne siden er under arbeid Savner du et dokument på denne siden? Fafo-rapport: Ansattes...

 • Prosesser og prosjekter på HF

  Strategi og planer

 • Råd og utval ved HF

  Her finn du oversyn over leiarforum, styringsorgan og råd ved Det humanistiske fakultetet (HF), og korleis du kan gi innspel til desse. Se også: Råd og utval ved NTNU Sentrale dokumentar HF HF si...

 • Strategi og planer

  Strategi og planer - HF

 • Strategi og planer - HF

  Strategi og planer: Strategi for HF 2018-2025 HF - Periodeplan 2024-2027, risikovurdering og tiltak HF - Periodeplan 2023-2026 - tiltak for 2023 Årsplan 2022 Stategisk personalplan: Strategisk...

 • test

  Dette er en samleside for for wikisider som administreres av HF. Innholdsfortegnelse [-] Årshjul og årsplan HF Informasjonssider fordelt etter områder Prosesser og prosjekter ved fakultetet...

 • Tidsplan for rydding og arkivering av dokumenter - HF

  Denne siden inneholder informasjon om rydding og arkivering av arkivverdige dokumenter på HF våren 2022. UH SAK – ARKIVERING AV DOKUMENTER FØR INNFØRING AV NYTT SYSTEM I perioden frem til...

 • Valg og medvirkning - HF

  Finn ditt verneombud Verneombud Styringsreglement Valgreglement Valg ved HF (2021) Fagforeninger Tips og råd til medvirkning ved HF Tilpasningsavtalen

 • Årshjul med frister HF

  Årshjul og årsplan HF

 • Årshjul og årsplan HF

  Årsjul for fakultetsadministrasjonen ved HF. Årshjulet skal gi oversikt over viktige aktiviteter og prosesser ved fakultetet. Årshjulet skal gjøre det enklere å planlegge på tvers av enheter, og...

 • Årsplan for HF 2022

  Denne siden inneholder Årsplan for HF 2022, vedtatt i Fakultetsstyret 25.11.2021. Siden er under arbeid Bakgrunn og innramming Rammene for årsplanen ved Det humanistiske fakultet settes av NTNUs...