Wikier

Styrevalg

Valg ved HF

Informasjon om valg ved Det humanistiske fakultet. Information in English about the Elections at HF can be found here.

Les mer om sjekk av manntall

Til valgweb Valgweb

Valg av midlertidig ansatte til fakultetsstyret og ansettelsesutvalget vår 2024

Viktige datoer:

  • Frist for å foreslå kandidater: 10. mai
  • Valg av representant: 23. og 24. mai

Valg til instituttenes medvirkningsorganer

Informasjon kommer.

Forslagsark finner du her

NB, husk å sette forslagsstillere i kopi på epost når skjemaet sendes inn.

Manntallet for vårens valg

Manntallet for vårens valg tas ut 20. februar. Logg på valgweb og sjekk at du er riktig oppført i manntallet (stillingsgruppe og institutt). Hovedregelen tilsier at alle som hadde minst 50 prosent stilling per 20. februar 2024 skal stå i manntallet. Siste frist for å klage på manntallet er 6. mars. Manntallet rettes ikke etter denne dato.

Fakultetsstyret har ansvar for å fastsette mål og strategier for fakultetet, foreta prioriteringer innenfor rammer gitt i regelverk og overordnede nivås beslutninger. Fakultetsstyret tar stilling til saker av prinsipiell betydning, blant annet fakultetets strategier, årsplaner, handlingsplaner, intern fordeling av bevilginger og budsjett, forskningssatsninger, studieprogram, virksomhet- og økonomirapportering, og intern organisering. Som styremedlem i Fakultetsstyret kan du delta i sentrale prosesser og ha reell innflytelse over HFs strategiske utvikling.

Som velger har du innflytelse ikke bare ved å stemme, men også ved å fremme kandidater. Det er du som velger som må foreslå kandidater til fakultetstyrevalget, og kjenner du til noen som ville gjort en bra jobb for fakultetsstyret må vedkommende nomineres innen utgangen av 10.05.23

Vi trenger en midlertidig representant og en vara. Kandidatene må være ansatt i minst 50 % stilling og ha et ansettelsesforhold som dekker valgperioden 1. august 2024 - 30. juli 2025. Midlertidig vitenskapelig ansatte velges for ett år. Kandidatene må beherske norsk skriftlig og muntlig.

Forslag undertegnes av tre stemmeberettigete fra samme velgergruppe og kandidatene bør forespørres om de er villige til å stille til valg. Forslag sendes til valg@hf.ntnu.no senest 10. mai.

NTNUs valgreglement

NTNUs styringsreglement