Wikier

Gravide og kjemikalier

Retningslinjen gjelder for gravide ansatte og studenter som arbeider med kjemikalier og gasser, og for deres ledere.

English version - Pregnancy and chemicals

Temaside om HMS | Sider merket med gravid

Generelt

Du som er gravid

Gravide må være spesielt oppmerksomme på all merking i lokalene hvor de jobber, og sette seg nøye inn i hva slags kjemikalier/gasser de skal jobbe med og hvilke iboende egenskaper stoffene har.

Se også overordnet retningslinje om gravid i arbeid og studier, tilrettelegging, permisjon med mer.

Du som er leder

Enkelte kjemikalier og arbeidssituasjoner kan være skadelige for forplantningsevnen eller foster. Ta særlig hensyn til dette hvis du har ansvar for kvinner og menn i fertil alder.

I vurdering av arbeidsforholdene skal det også tas hensyn til den gravides egen oppfatning av situasjonen. Når den gravide ønsker det, skal arbeidsgiver så langt det er praktisk mulig, tilby alternative oppgaver eller omplassering.

Se også overordnet retningslinje om risikovurdering, tilrettelegging, permisjon med mer.

Kjemikalier og generelle anbefalinger

  • Gravide skal ikke eksponeres for kreftfremkallende, arvestoffskadelige og reproduksjonsskadelige stoffer (CMR-stoffer). Det vil si at all håndtering av slike stoffer skal foregå på en sikker måte, med minimalisert risiko for uhellseksponering (Forskrift om utførelse av arbeid, §§3-11, 3-16, 3-17, 3-19, 7-3, 9-1). Dersom dette ikke er mulig må den gravide unngå CMR-stoffer totalt (Forskrift om utførelse av arbeid, § 7-4).
  • Organiske løsemidler: Eksponering på maksimalt 10% av tiltaks-/grenseverdier kan aksepteres, forutsatt at det ikke skjer opptak gjennom huden.
  • Grenseverdi for bly er 0,5 μmol/l per liter blod for kvinner i fertil alder (Forskrift om tiltaks- og grenseverdier §5-2). Så snart graviditet er kjent skal den gravide fritas fra arbeid med eksponering for bly.

Før en graviditet er begge foreldrenes arbeidsmiljø viktig. Skade kan skje ved at kvinnens eller mannens kjønnsceller blir utsatt for skadelige kjemikalier før befruktning har funnet sted.

Det er sjelden at forhold i arbeidsmiljøet medfører risiko for skade på kjønnsceller, men vi vet at både eggceller hos kvinnen og sædceller hos mannen kan ta skade av enkelte kjemiske stoffer. Eksempler på slike kjemikalier: n-hexan, benzen, toluen.

Utfyllende opplysninger om dette finnes på Arbeidstilsynets faktaside om graviditet og arbeidsmiljø.

Risiko- og faresetninger som krever ekstra oppmerksomhet

Viktig

Det vil vanligvis ikke være grunnlag for spesielle hensyn for gravide når det gjelder agens som ikke har kjente skadevirkninger på svangerskap eller foster. Dette gjelder for eksempel kjemiske irritanter og kontaktallergener.

Stoffer å være oppmerksom på

  • Stoffer som kan tas opp gjennom hud, inkludert visse plantevernmidler (for eksempel organofosfater, klorholdige plantevernmidler, noen fungicider)
  • Hormonforstyrrende stoffer (f.eks. bisphenol A, ftalater). Disse stoffene kan skade utvikling av fosteret, blant annet kjønnsorganene.

Cytostatika

Ved NTNU skal gravide generelt fritas fra arbeid med cytostatika fordi eksponering for cytostatika kan forårsake fosterskader.

Narkosegasser

Narkosegasser mistenkes for å kunne forårsake fosterskade. Bruk i lukkede system medfører ikke risiko for gravide. Risiko for foster betraktes som ubetydelig dersom luftkonsentrasjonen av narkosegasser er lavere enn 1/10 av tiltaks-/grenseverdi.

NTNU fraråder gravide kontakt med narkosegasser. Dersom man likevel må jobbe med slike gasser må det skje under kontrollerte forhold og slik at eksponering unngås, for eksempel ved distribusjon i lukket system, ventilasjon, bruk av personlig verneutstyr.

Nanomaterialer

Helseeffekter av eksponering for nanomaterialer er ikke fullstendig kartlagt. Grunnregelen ved NTNU er derfor at gravide ikke skal jobbe med nanomaterialer.

Det kan imidlertid forekomme situasjoner der det ikke er grunn til å tro at gravide (og andre) blir utsatt for helsefarlige eksponering, for eksempel når nanomaterialene håndteres i lukket system eller som fast stoff. På grunnlag av en risikovurdering kan det i slike tilfeller tillates at gravide utfører arbeidsoppgaver som involverer nanomaterialer.

Kvikksølv og kvikksølvderivat

Arbeidsplassen og arbeidsoppgaven må kunne tilrettelegge slik at gravide kan arbeide med kvikksølv/kvikksølvderivat uten at det blir opptak i kroppen.

Karbonmonoksid (CO)

Gravide kvinner og foster er mer følsomme for virkningene av CO enn andre. CO fortrenger oksygen fra hemoglobin i blodet, og kan føre til oksygenmangel hos fosteret. Mengde og varighet av eksponering er av stor betydning.

Kjemikalier og amming

Kjemiske stoffer som blir tatt opp i blodet til mor kan gå over i morsmelka og nå barnet på den måten. Ofte vil det være slik at en arbeidsplass som er uegnet under graviditeten på grunn av kontakt med kjemiske stoffer, også er uegnet i ammeperioden.

Hjelp

NTNU-bestemmelser

Lovverk

Kontakt

Bedriftshelsetjenesten

Godkjenning/signatur

Godkjent av HMS-sjef - 29. august 2014 - HMSRV5101 - ePhorte 2014/.....