Wikier

Valg ved MH

Valg til Utvidet ledergruppe ved MHs institutter

Kunngjøring av valg til Utvidet ledergruppe ved instituttene ved MH for valggruppen midlertidig vitenskapelig ansatt.

Funksjonsperiode: 01.08.2023 - 31.07.2024 

Sammensetning av utvidet ledergruppe fremgår av NTNUs styringsreglement.

Det skal velges 1 representant + 1 vara for midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling.

Ihht. NTNUs valgreglement § 9 kan alle stemmeberettigede ansatte (midlertidig ansatt i minst 50 % stilling pr. 20. februar 2023, og professor og førsteamanuensis i minst 20 % stilling ansatt i kombinert stilling ved Universitetsklinikken) sende inn forslag på kandidater fra egen gruppe. Forslagene må være valgstyret i hende innen nominasjonsfristen. Kandidatene må tilfredsstille kravene til valgbarhet, jfr valgreglementets §4. Forslaget må etter reglementet være signert av 3 stemmeberettigede fra samme velgergruppe. Det er tilstrekkelig at forslagsstillerne står som kopimottakere på det innsendte forslaget når det sendes inn på epost. 

Følgende er ikke valgbare: 

 • I følge valgreglementet § 4.3.b.iv er ledere som rapporterer direkte til instituttleder ikke valgbare til instituttets medvirkningsorgan. Lederer for fagseksjon/faggruppe og ledere for kontorseksjon/laboratorium er ikke valgbare til instituttstyre. 
 • I følge valgreglementet § 4.3.c. er medlemmer i valgstyre eller valgkomité for det aktuelle valg ikke valgbare. 
   

Nytt i år er oppdatert retningslinje om kompensasjon for valgte verv for stipendiater og postdoktorer: Kompensasjon for valgte verv på fakultet og institutt for stipendiater og postdoktorer

Nominasjonsfrist: mandag 5. juni 2023
Forslag sendes til: valg@mh.ntnu.no 

Forslagsark.pdf  

Valget går over to dager: mandag 19. og tirsdag 20. juni 2023, kl. 08.00 - 22.00 

Avlegg din stemme her
 

Valgstyre

I henhold til NTNUs valgreglement er det oppnevnt et valgstyre for gjennomføring av valg bestående av medlemmer som representerer de ulike valggruppene, hvorav LOSAM har foreslått halvparten og med studentrepresentant FTR1 som observatør. Valgstyret oppnevnes for hele valgperioden.

Valgstyret består av:

 • Tore Romundstad (valgstyrets leder) - valggruppen teknisk administrativt personale

 • Tove Kristin Greaker - valggruppen fast vitenskapelig personale 

 • Gro Brendryen Eggen - valggruppen midlertidig vitenskapelig personale

 • Bjørn Munkvold - valggruppen teknisk administrativt personale

 • FTV1 - observatør med mandat å gjennomføre valg til Fakultetsstyret - jfr. valgreglementets § 6.1

 

Lokale valgkomiteer

IKOM

Magne Børset, fast vitenskapelig tilsatt
Barbara Niederdorfer, midlertidig vitenskapelig tilsatt
Trine A. Strand, tekn. administrativt tilsatt
Jan Egil Afset, fast vitenskapelig tilsatt
Nicolas Kunath, midlertidig vitenskapelig tilsatt
Kathrin Juanita Gravvold Torseth, tekn. administrativt tilsatt

INB

Ann-Katrin Stensdotter, fast vitenskapelig tilsatt
Arnhild Jenssen Nygård, midlertidig vitenskapelig tilsatt
Kim L'Orange Sørenssen, tekn. administrativt tilsatt

ISB

Tone Bathen, fast vitenskapelig tilsatt
Jørgen Avdal, midlertidig vitenskapelig tilsatt
- , tekn. administrativt tilsatt

ISM

Egil Andreas Fors, fast vitenskapelig tilsatt
Ola Bratås, fast vitenskapelig tilsatt
Atle Austnes Kongsvold, stipendiat
Anne Lovise Nordstoga, midlertidig vitenskapelig tilsatt
Heidi Krutvik, tekn. administrativt tilsatt

IPH

Synnøve Aasan, fast vitenskapelig tilsatt
Hilde Våbenø Markussen, midlertidig vitenskapelig tilsatt
Odd Meland, administrativt tilsatt

KIN

Yasser Roudi, fast vitenskapelig tilsatt
Dörte Kurt, midlertidig vitenskapelig tilsatt
Solfrid Nordtug, teknisk/administrativ tilsatt

IHG

Guri Einbu, universitetslektor, fast ansatt
Erna Helen Majormoen, stipendiat, midlertidig ansatt
Kari Bjerke Gjærde, rådgiver, teknisk administrativt ansatt

IHA

Arne Orvik - arne.orvik@ntnu.no, for fast vitskapleg personale
Jannike Dyb Oksavik - jannike.d.oksavik@ntnu.no, for mellombels vitskapleg personale
Tor Magnus Hopland - tmho@ntnu.no, for teknisk administrativt tilsette

 

Valgkomiteens oppgaver

Valgkomitéen skal med vekt på likebehandling av kandidatene bidra til engasjement og bred valgdeltagelse ved å:

 1. innen nominasjonsfristen, utbre kunnskap om hva vervet innebærer og kravene til kandidatenes kompetanse.
 2. under nominasjonsperioden, bidra til at det foreslås et tilstrekkelig antall kandidater til at det kan bli et reelt valg, og eventuelt selv fremme forslag til kandidater.
 3. etter nominasjonsfristens utløp og før første valgdag, organisere valgmøter og presentere kandidatene.

 

Styringsreglement for NTNU: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Styringsreglement 
Valgreglement for NTNU: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Styrevalg

Kontakt: Bjarne Lein