Wikier

Verneombud

Valg av verneombud

Denne siden er erstattet med følgende side: Prosedyre for valg av verneombud


Alle enheter skal velge verneombud og vara verneombud. Denne wikisiden gir deg informasjon om hvordan valg av verneombud foregår.

English version - Electing a safety representative

Temaside om HMS | Sider merket med verneombud

Valg av verneombud

Valg kan gjennomføres på flere måter:

  • Valgweb
  • Allmøtevalg
  • Urnevalg ved avkryssing på liste

Hvem kan velges som verneombud?

Verneombudet er ansattes representant i saker som angår helse, miljø og sikkerhet. Alle som er i 50 prosent stilling eller mer som vitenskapelig eller teknisk/administrativt ansatt, kan velges som verneombud.

Verneombudet skal velges blant arbeidstakere med erfaring og innsikt i arbeidsforholdene innenfor verneområdet.

Linjeleder kan ikke velges som verneombud. Det samme gjelder ansatte som utfører oppgaver i linjelederes sted, for eksempel HMS-koordinatorer og lokale strålevernkoordinatorer.

Alle ansatte og lokale arbeidstakerorganisasjoner ved NTNU kan foreslå kandidater. Alle hel- og deltidsansatte bortsett fra rektor har stemmerett.

Ansvar og myndighet ved valg

Linjeleder

Linjeleder har ansvar for at det til enhver tid er valgt verneombud og vara verneombud ved enheten. Linjeleder skal administrere valget og arrangere valgmøte innenfor verneområdet.

Ved ordinært valg skal linjeleder skriftlig melde valgstyret om hvem som er valgt. Ved valg utenom ordinære valg, skal linjeleder skriftlig melde Arbeidsmiljøutvalget.

Arbeidsmiljøutvalget

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) vedtar hvordan verneområdene skal defineres. AMU oppnevner et valgstyre på 3 personer som leder og koordinerer ordinært valg av verneombud, lokale hovedverneombud og varaer.

Valgstyret

Valgstyret skal varsle enhetene om at ordinært valg av verneombud, lokalt hovedverneombud og varaer, skal være gjennomført innen en fastsatt dato medio desember.

Valg av verneombud (VO)

Valg av verneombud for en enhet foregår annet hvert år der verneombudet velges for 2 kalenderår. Perioden starter 1. januar og avsluttes 31. desember.

Valget skal være avsluttet innen årsskiftet. Valg utenom ordinært valg er aktuelt hvis verneområdet endres eller verneombudet trer ut av funksjon i løpet av 2-årsperioden.

Enheten skal informere alle ansatte om valg av verneombud og valgdato minst 1 måned før valget. Resultat av ordinære og ekstraordinære valg gjøres kjent for alle ved enheten via intern informasjon og vernekort.

Hvis det kun kommer 1 forslag om verneombud, er vedkommende valgt. Er det flere forslag, blir den som får flest stemmer valgt. Hvis det er likt antall stemmer mellom kandidatene, avgjøres valget ved loddtrekning.

Vara verneombud blir enten den som får nest mest stemmer eller ved at enheten gjennomfører eget valg for vara.

Valg av lokale hovedverneombud (LHVO)

Lokale hovedverneombud velges av og blant verneombudene i sitt verneområde:

  • Fakultetene
  • Vitenskapsmuseet
  • Rektors stab og organisasjon
  • Bibliotek og utdanning
  • Økonomi, eiendom og campus

Dekanus/direktør er ansvarlig for at det gjennomføres valg av lokalt hovedverneombud. Eventuell stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

Lokalt hovedverneombud velges for 2 kalenderår. Perioden starter 1. januar og avsluttes 31. desember.

Vara for lokalt hovedverneombud blir enten den som får nest mest stemmer eller det gjennomføres eget valg for vara.

Valg av stedlig hovedverneombud (stedlig HVO)

Stedlig hovedverneombud velges av og blant verneombudene i henholdsvis Gjøvik og Ålesund.

Organisasjonsdirektør er ansvarlig for at det gjennomføres valg av stedlig hovedverneombud. Eventuell stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

Stedlig hovedverneombud velges for 2 kalenderår. Perioden starter 1. januar og avsluttes 31. desember.

Vara for stedlig hovedverneombud blir enten den som får nest mest stemmer eller det gjennomføres eget valg for vara.

Valg av sentralt hovedverneombud (HVO)

Ved NTNU er det hovedsammenslutningene (som tilsammen organiserer flertallet av arbeidstakerne) som i fellesskap utpeker sentralt hovedverneombud. Hvis hovedsammenslutningene ikke ønsker å peke ut sentralt hovedverneombud, velges sentralt hovedverneombud av og blant lokale hovedverneombud. (Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-5)

Sentralt hovedverneombud velges for 2 år og perioden løper fra 1. juni til 31. mai.

Vara for sentralt hovedverneombud pekes ut eller velges.

Endring av verneområde

Lovverk

Kontakt

Anne Beth Holte, HMS-seksjonen

Godkjent av HMS-sjef – [2.9.2013] – HMSR28

3952 Visninger
Målgruppe: Medarbeidere Tema: HMS
Tagger
hms-slettes