Wikier

Hvordan jobbe med...

Tips og gode eksempler - psykososialt læringsmiljø

Tips om veiledning, kommunikasjon og gode eksempler fra fagmiljøene.

Tips til samtaler med studentene

Det er aldri farlig å ha en god samtale med studenten! Ta dere tid!

 • Spør: Ikke vær redd for å spørre hvordan studenten har det. Spør gjerne om primærbehov som søvn, kost og aktivitet.
 • Lytte: lytte aktiv og empatisk
 • Åpne spørsmål: Åpne spørsmål gir bedre svar
 • Løsningsfokuserte spørsmål: Hva gjør du av lure ting? Hva ønsker du mer av? Hva får du til av det du vil?
 • Ta pauser: Lurt å minne studenten på hvor lurt det er å ta pauser, gjøre andre ting og også kunne ta seg fri fra lesing.

Digital gruppeveiledning

Flere institutter har fått gode erfaringer med digital gruppeveiledning. Gruppeveiledning gir studentene følelsen av å ikke være alene om noe, og sparer deg som studieveileder/faglærer tid.

Det som er mest utprøvd er 1 times gruppeveiledning på Zoom.

Tema for møtene kan være:

 • Godkjenning/innpass/fritak av emner
 • Praksis og arbeidserfaringskrav
 • Bli kjent – sosiale og faglige samlinger
 • Studieteknikk
 • Studentlivet på godt og vondt
 • Eksamensforberedelser/tips til eksamen
 • Fagspesifikke problemstillinger etter gruppens behov (i samråd med fagmiljøet)

Her kan også en studentmentor holde møtet fremfor en studieveileder.

Kommunikasjon med studentene

Gi informasjon!

Sørg for at studentene vet hvor de finner informasjon og hva som er NTNUs offisielle informasjonskilde. Vis gjerne til nettsiden Offisielle kommunikasjonskanaler mellom NTNU og studentene.

Det er bedre å si at «dette vet vi ikke enda» enn å ikke si noe til alt er avklart. Studentene trenger en bekreftelse at det ikke er kommet mer informasjon enn den de har, og at de dermed ikke trenger å fortsette å lete etter ny informasjon.

Digitale informasjonsmøter har vært nyttige. Mange studenter trenger bekreftelse på at informasjonen på nett er riktig (at de har forstått det riktig).

Og bruk læringsassistenter/studentassistenter/mentorer for alt de er verdt! De kan følge opp studentene, svare på praktiske spørsmål og dele sine egne erfaringer.

Hvordan nå studentene på Innsida

Tips for å få studentene inn på NTNUs intranett, Innsida:


Informer studentene om Innsida. Snakk om Innsida ved studiestart. Send gjerne en fellesmail og forklar hva Innsida vil brukes til. Vær tydelig på at det forventes at studentene sjekker Innsida, og gjerne også hvor ofte.

Viktig! Legg ut en eller to poster i meldingskanalen før du sender studentene dit. Ikke si at de må bruke Innsida, for så å sende dem til en meldingskanal som åpenbart ikke er i bruk.

Du kan for eksempel la første melding i kanalen inneholde praktisk oppstartstartsinformasjon. Da har du pustet liv i meldingskanalen. Gi studentene gjerne i oppgave å lese posten som er lagt ut.

Hjelp til faglærer: Slik skriver du og publiserer en melding i Innsida


«Lur» dem inn i kanalen. Del alltid lenken til Innsida-posten når det informeres om noe i andre kanaler.

Skal linjeforeningen dele et arrangement? Sørg for at denne informasjonen publiseres i Innsida og del lenken til Innsida med studentene.

Lag alltid en Innsida-post i tillegg til Facebook-arrangementer. Du kan legge lenken til Facebook-arrangementet i Innsida-meldingen. Skal du dele informasjonen videre? Del Innsida-lenken, ikke Facebook-lenken.

Sender du studentene konsekvent til Innsida, blir de minnet på at kanalen finnes og at det legges ut informasjon der.

Hjelp til faglærer: Dele en melding fra Innsida


Tips for å få studentene til å bruke Innsida

Kort oppsummert: Post jevnlig, ha lav terskel for å dele relevant innhold og vær forutsigbar. Samarbeid og innhent informasjon fra de som vet hva som «rører seg», f eks. studieveileder, linjeforening og tillitsvalgte.


Frekvens og volum. For at studentene skal bruke Innsida må det være nyttig innhold for studentene der. Pass derfor på at Innsida blir brukt jevnlig, gjerne flere ganger i uka. Ha lav terskel for å dele informasjon der som er relevant for studentene.

Del for eksempel innhold fra fellesmailer om tildeling av plass på lesesaler, arrangementer etc. Del også relevante utlysninger, påminnelser om viktige frister og annet som mange kan ha nytte av. Det må skje noe, og ikke bare en gang i uka.


Innhold: Innholdet må oppleves som relevant, så det er lurt å være litt kritisk til hva du legger ut. Er noe allerede delt i en felleskanal (f eks. «Alle studenter») trenger du ikke å dele samme posten igjen.

Hold det gjerne kort og konsist. Om nødvendig, skriv om teksten for å få frem relevansen for studentene.

Hjelp til faglærer: Ti gode skrivetips

Deler du utlysninger og andre ting som er relevant for studentene, skriv gjerne noen setninger i starten av meldingen slik at studentene skjønner at dette er noe som angår dem, og ikke bare er en intetsigende masseutsendelse til «noen».

Samarbeid også gjerne med linjeforening og tillitsvalgte. Hjelp til å spre ordet kan gå begge veier.


"What's in it me"? Det må være noe å hente på å bruke Innsida. Fokuser også gjerne på å dele informasjon som ikke nødvendigvis trenger å deles, men som kan deles og som studentene setter pris på. Minn dem på frister og arrangementer som tidligere er annonsert, selv om det forventes at de holder oversikten.

Og snakk gjerne med studieveilederne om hva studentene lurer på!

Er det mange spørsmål om poenggrenser og opptak?

Legg ut en post med oppskrift om hvordan man regner ut karaktersnitt!

Er det mange som kontakter studieveileder og har det vanskelig?

Lag en oversiktspost over nyttige ressurser og psykososiale tilbud! Vis dem gjerne til siden Helsetjenester for studenter.

Det er fullt mulig å klare seg gjennom hele studietiden uten å sjekke Innsida. Men det bør være store fordeler ved å sjekke den ofte, og det merker studentene.


Ha et fast holdepunkt. Denne er nok den mest tidkrevende, men også et veldig godt virkemiddel.

Lag f.eks 1 post hver fredag som en slags nyhetsmelding («UkeSum»). Oppsummer det viktigste som har skjedd og hva som skjer i ukene som kommer. Ofte med en kalender over viktige datoer i ukene som kommer.

Se eksempel på en UkeSum

Digital skranke

Noen fakultet og institutt testet i 2020 ut digital skranke (Zoom venterom) med gode erfaringer.

Det som er testet ut er:

Mandag – fredag kl 13.00-15.00. Betjenes av studentkontakter med studieveileder tilgjengelig i starten av semesteret.

Eksempler fra fagmiljøer på psykososiale tiltak

Her kommer en rekke eksempler på ulike tiltak og pilotprosjekter fra NTNUs fagmiljøer.

Trivselsledere ved Institutt for lærerutdanning: våren 2021

42 stillinger som trivselsledere/studentassistenter, 2 studenter per klasse for 1. og 2. studieår ved MGLU og 1 studieår ved BAS.

Utlysningene ble publisert i Blackboard, Innsida og på Facebooksider til aktuelle linjeforeninger og ITV.

Prosessen med søknader og vurdering tok et par uker. For klasser der det ikke kom inn søkere gikk de i direkte dialog med emneansvarlige eller allerede aktive studenter for å høre om interesse.

Ble ansatt i perioden 1.april - 13. juni 2021. Emneansvarlige i emner der det ble tilsatt trivselsledere fikk informasjon om hvem som ble tilsatt.

«Trivselsleder» er et konsept hentet fra skolen, som ILU har latt seg inspirere av.

Les om trivselsledere

Trivselslederne får i oppgave å planlegge og gjennomføre flere sosiale treff for mindre studentgrupper fram mot sommeren – altså en annen rolle enn læringsassistentene i emnene har.

ILU har valgt å sette dem opp parvis med «ansvar» for sine egne klasser for å holde konseptet så «nært» studentene som mulig. Oppfølging av studentene skjer via Teams for erfaringsutveksling og innspill, hvor administrativt ansatte følger opp med relevant info (koronaregler, allerede-tenkt-ut-ideer).

Opplæring av trivselsledere

Digitalt opplæringsmøte med studentene i samarbeid med Sit Råd. Der tema handlet om:

 • å fasilitere grupper
 • «den gode samtalen»
 • hvordan stille gode spørsmål
 • ansvarsavklaring
 • hvor studentene finner info om de skulle trenge hjelp med noe

Studentmentorordning ved IV-fakultetet: Pilot i Trondheim høsten 2020

Studentmentorordning for å forebygge frafall og sørge for bedre gjennomstrømming. Integrere studentene i det faglige fellesskapet i studieprogrammet.

 • Sørge for at studentene blir godt kjent med hverandre
 • Sørge for kobling mellom det faglige og det sosiale opplegget i studentmottaket (studiestart), og gjennom det første semesteret.

Hvordan

 • Grupper inntil 20 studenter. Totalt behov for 66 studentmentorer
 • Lønnes tilsvarende stud.ass. (Inntil 50 timer inkl opplæring)

Arbeidsoppgaver for studentmentorene

 • Fungere som kontaktperson for nye studenter
 • Bidra til at studentene jobber sammen og blir kjent
 • Dele nyttige erfaringer fra studietiden (studieteknikk, studiebyen Trondheim, studieprogrammet, linjeforening etc).
 • Koordinering i samspill med fagmiljøet

Psykososiale tiltak for 1. årskurs elektroingeniør – våren 2021

Tiltak: Fakultet/institutt støtter tiltak for å redusere frafall fra 1. årskurs elektro med 50 000 kr.

Organisering:

 • Kullkoordinator og 6 studenter planlegger/ gjennomfører opplegget.
 • Spørreundersøkelse gjennomføres blant studentene for å finne ut hvilke utfordringer studentene har og hvilke tiltak de ønsker.
 • Alle studenter som ønsker det settes opp i kollokviegrupper.
 • Det opprettes et Discord-forum for alle studenter i årskurset - dette er et lavterskel forum for kommunikasjon med de andre i klassen.

Mulige tiltak som vurderes:

 • Digitale kvelder en fast dag hver uke
 • Planlagt gjennomført digitalt som arrangement på Discord
 • Inndeling i grupper tilfeldig hver gang eller faste grupper/ kollokviegruppene?
 • Alle arrangement er alkoholfrie
 • Studentmentorer på kollokviegruppene
 • Fysiske arrangementer for studentene når mulig
 • Faglig kveld med gjesteforelesere/ Motivasjonsforedrag
 • Quiz/ Kahoot
 • Konkurranser – digitale spill/ brettspill/ sjakk m.m.
 • Komediekveld med elektrohumor/ Filmkveld
 • Rebusløp – få folk ut
 • Bli kjent-opplegg - «Speed-dating» - finn medstudenter med samme interesser
 • Beste praktiske spøk
 • Aktiviteter som er faglig relevante - Forbedre og gjøre undervisningen kreativ - foreslå konkrete vrier på tema i emner
 • Gruppeprosjekter - Case/ prosjektoppgaver i tilknytning til studiet – kollokviegruppen jobber sammen

Kontakt

Vi tar gjerne inn flere innspill og eksempler fra dere!

Send e-post til Nora-Marie Brattebø, Avdeling for studenttjenester.