Wikier

Utvalg og råd ved IE

Studieprogramråd for lektorutdanning i realfag - LUR


Mandat og sammensetning for studieprogramrådet ved IE-fakultetet 2021–2025

Sekretær: Chris Helen Solvoll

Møtereferat:
Referat fra 2011-2017

Medlemmer Funksjon Enhet Campus Funksjonsperiode
Marius Irgens, førsteamanuensis Leder for studieprogramrådet
Studieprogramleder for lektorutdanning realfag - LUR
IMF Trondheim 15.09.21–31.12.25
Trond Peder Flaten, professor Medlem IKJ Trondheim 15.09.21–31.12.25
Berit Bungum, professor Medlem IFY Trondheim 15.09.21–31.12.25
Augustine Arukwe, professor Medlem IBI Trondheim 15.09.21–31.12.25
Dag Svanæs, professor Medlem IDI Trondheim 15.09.21–31.12.25
Bård Knutsen, førsteamanuensis Medlem ILU Trondheim 15.09.21–31.12.25
Helle Nilsen Elvebakk Medlem Student Trondheim 01.01.23–01.01.24
Lea Sofie Lie Medlem Student Trondheim 01.08.22–01.08.23
Dmytro Kulagin Ekstern representant     01.01.22-31.12.25
Chris Helen Solvoll, rådgiver Administrativ støtte IE Trondheim 15.09.21–31.12.25

Fakultetet oppnevner normalt medlemmer til utvalget for fire år.
Studentrepresentantene oppnevnes for ett år av gangen.

 

Mandat for studieprogramrådene

Mandat for studieprogramledere ved NTNU
Ulike modeller for ledelse av studieprogram ved NTNU

Et studieprogramråd er primært et rådgivende utvalg for dekanus. Dets hovedoppgaver er:

 • studieplanutvikling, herunder læringsmål og profesjonsmål, definisjon av studieretninger og hovedprofiler og deres hovedinnhold av emner, etter behov fremme forslag om nye emner overfor institutter og fakultet
 • foreta en helhetlig vurdering av emnesammensetning, innhold og undervisningsform for årskursene enkeltvis og samlet
 • bidra til utvikling av studieprogrammets/-programmenes tverrfaglige profil, både på grunnivå og gjennom studieretninger og hovedprofiler
 • vurdere innhold og belastning i enkeltemner, om nødvendig foreslå endringer
 • forberede og koordinere arbeidet med den årlige studieplanrevisjonen
 • ta initiativ til og medvirke til endringer som kan forbedre det faglige innholdet og det pedagogiske opplegget i undervisningen
 • være pådriver for godt læringsmiljø for studentene og spesielt for at fasiliteter som student-arbeidsplasser, grupperom, datasaler, personlige datamaskiner og lignende er tilgjengelige
 • arbeide med kvalitetssikring og evaluering av studieprogrammet/-programmene i henhold til vedtatte retningslinjer, inkludert rapportering, samt være pådriver for oppfølging av referansegruppenes arbeid knyttet til undervisningen
 • bidra til et formålstjenlig mottak av nye studenter, herunder opplegg for Teknostart/ Realstart
 • bidra til formålstjenlig og god utnyttelse av eventuelle tiltaksuker
 • bidra med tilfredsstillende faglig studieinformasjon for potensielle studenter og for studenter ved det/de aktuelle programmet/programmene
 • bidra med innspill til markedsføring av og rekruttering til programmet/programmene overfor studiesøkende ungdom
 • gi råd om dimensjonering av studiet
 • uttale seg i prinsipielle spørsmål knyttet til innpassings- og fritakssaker
 • uttale seg i saker utvalget får seg forelagt

Strategisk utvikling av studieprogrammet/-programmene skal være godt forankret i fakultetsledelsen, samt i de berørte institutter. Viktige eksempler på slikt arbeid er:

 • forslag om nye studieprogram eller sammenslåinger/nedlegginger av studieprogram
 • utviklingsarbeid som fordrer samarbeid med andre program og/eller fakultet, f. eks. utvikling av tverrfaglige studietilbud.

Markedsforankring og kontakt med næringsliv og forvaltning som er avtakere av kandidater fra programmet/programmene ivaretas normalt gjennom instituttene, instituttråd og bransjenettverk (for eksempel Energikontakten).