Wikier

Utvalg og råd ved IE

Studieprogramråd for energi


Mandat og sammensetning for studieprogramrådet ved IE-fakultetet 2021–2025

Medlemmer Funksjon Enhet Campus Funksjonsperiode
Halsten Aastebøl, senioringeniør Leder for studieprogramrådet
Studieprogramleder for MSc in Electric Power Engineering
IEL Trondheim 15.09.21–31.12.25
Pål Keim Olsen, førsteamanunesis Studieprogramleder for Bachelor i ingeniørfag, elektrifisering og digitalisering IEL Trondheim 15.09.21–31.12.25
Ivar Ertesvåg, professor Studieprogramleder  for Master i energi og miljø (2-årig)
Studieprogramleder for Master i energi og miljø (5-årig)
EPT Trondheim 15.09.21–31.12.25
Olav B. Fosso,
professor
Studieprogramleder for European Wind Energy Master (EWEM) IEL Trondheim 15.09.21–31.12.25
Elisabetta Tedeschi,
professor
Studieprogramleder for Master in Offshore Renewable Energy (Erasmus+) IEL Trondheim 15.09.21–31.12.25
Luca Krijger Student Bachelor i ingeniørfag, elektrifisering og digitalisering   Trondheim 15.09.21–01.08.24
Espen Aglen Student Master i energi og miljø (2-årig)   Trondheim 01.08.23–01.08.24
Jørgen Hveding Student Master i energi og miljø (5-årig) (IE)   Trondheim 01.02.24–01.01.25
Thea Hirth Klungreseth Student Master i energi og miljø (5-årig) (IV)   Trondheim 01.09.23–01.08.24
Kristoffer Halseth, studieveileder Administrativ støtte IE Trondheim  

Fakultetet oppnevner normalt medlemmer til utvalget for fire år.
Studentrepresentantene oppnevnes for ett år av gangen.

 

Mandat for studieprogramrådene

Mandat for studieprogramledere ved NTNU
Ulike modeller for ledelse av studieprogram ved NTNU

Et studieprogramråd er primært et rådgivende utvalg for dekanus. Dets hovedoppgaver er:

 • studieplanutvikling, herunder læringsmål og profesjonsmål, definisjon av studieretninger og hovedprofiler og deres hovedinnhold av emner, etter behov fremme forslag om nye emner overfor institutter og fakultet
 • foreta en helhetlig vurdering av emnesammensetning, innhold og undervisningsform for årskursene enkeltvis og samlet
 • bidra til utvikling av studieprogrammets/-programmenes tverrfaglige profil, både på grunnivå og gjennom studieretninger og hovedprofiler
 • vurdere innhold og belastning i enkeltemner, om nødvendig foreslå endringer
 • forberede og koordinere arbeidet med den årlige studieplanrevisjonen
 • ta initiativ til og medvirke til endringer som kan forbedre det faglige innholdet og det pedagogiske opplegget i undervisningen
 • være pådriver for godt læringsmiljø for studentene og spesielt for at fasiliteter som student-arbeidsplasser, grupperom, datasaler, personlige datamaskiner og lignende er tilgjengelige
 • arbeide med kvalitetssikring og evaluering av studieprogrammet/-programmene i henhold til vedtatte retningslinjer, inkludert rapportering, samt være pådriver for oppfølging av referansegruppenes arbeid knyttet til undervisningen
 • bidra til et formålstjenlig mottak av nye studenter, herunder opplegg for Teknostart/ Realstart
 • bidra til formålstjenlig og god utnyttelse av eventuelle tiltaksuker
 • bidra med tilfredsstillende faglig studieinformasjon for potensielle studenter og for studenter ved det/de aktuelle programmet/programmene
 • bidra med innspill til markedsføring av og rekruttering til programmet/programmene overfor studiesøkende ungdom
 • gi råd om dimensjonering av studiet
 • uttale seg i prinsipielle spørsmål knyttet til innpassings- og fritakssaker
 • uttale seg i saker utvalget får seg forelagt

Strategisk utvikling av studieprogrammet/-programmene skal være godt forankret i fakultetsledelsen, samt i de berørte institutter. Viktige eksempler på slikt arbeid er:

 • forslag om nye studieprogram eller sammenslåinger/nedlegginger av studieprogram
 • utviklingsarbeid som fordrer samarbeid med andre program og/eller fakultet, f. eks. utvikling av tverrfaglige studietilbud.

Markedsforankring og kontakt med næringsliv og forvaltning som er avtakere av kandidater fra programmet/programmene ivaretas normalt gjennom instituttene, instituttråd og bransjenettverk (for eksempel Energikontakten).