Wikier

Permisjon for å jobbe i en annen stilling ved NTNU

(Videresendt fra Søke permisjon fra stilling)

Under visse forutsetninger kan ansatte kan få intern permisjon for å jobbe i en annen stilling eller arbeidsrelatert aktivitet.


English version - Apply for leave from your position

Temaside om permisjon | Sider merket permisjon


For arbeidstaker: Søk om intern permisjon

knapp Søknad om permisjon i NTNU Hjelp

For arbeidsgiver: Send ny arbeidsavtale

Hvis permisjonen innvilges, må arbeidsgiver ved lokal HR-enhet opprette arbeidsavtale for den nye stillingen og sende til Tjenestesenteret for lønn og HR etter rutinen for nyansettelse.

Når kan du få permisjon for å jobbe et annet sted ved NTNU?

Avgjørelsen ligger til arbeidsgivers styringsrett og må vurderes i forhold til den enkelte enhets tjenstlige behov. At arbeidet kan bli ivaretatt i perioden du har permisjon, vil være viktig når søknaden vurderes.

Hovedregelen er at det nye ansettelsesforholdet eller aktiviteten er midlertidig. Det må altså være sannsynlig at du som arbeidstaker kommer tilbake til stillingen du søker permisjon fra.

Permisjonstiden ved overgang til annen fast stilling bør normalt ikke overstige ett år.

I tillegg skal permisjonen tjene både arbeidstaker og arbeidsgiver. Den midlertidige stillingen eller aktiviteten må derfor være relevant for arbeidet i enheten der du til vanlig jobber med NTNU. Følgende vilkår må som regel være oppfylt:

  • Den midlertidige aktiviteten gir gjensidig overføring av kunnskap mellom arbeidstakers opprinnelige tjenestested og det nye miljøet, slik at samspillet mellom disse stimuleres eller styrkes.
  • Overgangen til ny midlertidig aktivitet, fører til fagfornyelse for den ansatte som igjen gir gevinst i form av kompetanse for NTNU.
  • Den midlertidige aktiviteten kan bidra til å styrke forståelse av og kjennskap til ekstern virksomhet som har relevans for NTNU.

Les mer om reglene for intern permisjon

Punkt 15 i Personal- og ansettelsesreglement for teknisk-administrative stillinger

Punkt 12 i Personalreglement for undervisnings- og forskningsstillinger

9.11.1-9.11.3 i Statens personalhåndbok 2023

Hvem avgjør søknaden?

Når du sender inn skjemaet i NTNU Hjelp, går den via Tjenestesenteret for lønn og HR og videre til din leder. Lederen din vil da enten godta eller avslå søknaden. Dokumentasjonen lagres i ePhorte.

Du kan ikke klage på avgjørelsen

Avgjørelser om permisjon er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Dermed har du som arbeidstaker ingen forvaltningsrettslig adgang til å klage. Det vil si at avgjørelsen ikke kan ankes til overliggende instanser.

Stillingen endres i lønnssystemet ved intern permisjon

I NTNUs lønnssystem SAP er det ingen permisjonstype som heter «permisjon annen stilling internt». I perioden du har permisjon vil hovedstillingen din være endret til den midlertidige. Når permisjonen og hospiteringen er ferdig, endres hovedstillingen tilbake. Saksbehandler i Tjenestesenteret tar seg av denne registreringen.

Hvis du skal jobbe på to enheter samtidig

Hvis den ansatte skal arbeide delvis på to ulike enheter, så blir den stillingen med høyest stillingsprosent satt som hovedstilling i lønnssystemet, og den andre stillingen med lavere stillingsprosent blir satt som «tilleggsstilling».

Stillingsansiennitet

Når en ansatt tiltrer i en annen stilling internt ved NTNU, så blir ny stillingsansiennitet fastsatt for ny stilling. Stillingsansienniteten i ordinær stilling blir satt i bero i perioden. Når den ansatte går tilbake til sin ordinære stilling, fortsetter hen i stillingsansienniteten som gjaldt da permisjonen startet. Dette gjelder kun ved hel intern permisjon. Ved delvis intern permisjon får man ny stillingsansiennitet i den nye stillingen, og stillingsansienniteten i ordinær stilling forblir uendret.

Kilder og lovverk

Kontakt

Har du spørsmål om denne permisjonen? Kontakt Tjenestesenteret.