Wikier

Opprykk til professor

Førsteamanuenser i 50% stilling eller mer kan søke om personlig opprykk til professor etter kompetanse.

English version - Promotion to full professor

Samleside om ansettelsesforhold |Sider merket med ansettelse

Krav til søker

Disse kravene styres av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

 • Søker må ha tiltrådt fast stilling som førsteamanuensis i minst 50 % stilling ved universitet eller høgskole.
 • Det kan bare søkes om opprykk innenfor det fag søkeren er ansatt (§ 2-2 (2)).
 • Søker som ikke har være bedømt for professorkompetanse ved egen institusjon i løpet av de to siste år, har krav på å få sin kompetanse bedømt. Toårsregelen gjelder fra søknadsfristen for opprykk eller for utlyst stilling. Der hvor institusjonen ikke har fastsatt søknadsfrist gjelder toårsregelen fra søknad er mottatt (§2-2(6)).
 • Dersom det har vært utlyst professorstilling innen vedkommendes spesialitet ved egen institusjon i løpet av de siste to år, gjelder toårsfristen fra søknadstidspunkt for denne stillingen (§2-2(6)).
 • Du vil bli vurdert ut ifra din dokumenterte vitenskapelige/kunstnerlige og utdanningsfaglige kompetanse.

Dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse

I tillegg til de krav til grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå som er gitt til stilling som førsteamanuensis, skal det dokumenteres:

 • Kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid.
 • Bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ ph.d.- nivå.
 • Deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap.

Den utdanningsfaglige kompetansen skal dokumenteres i form av en systematisk og samlet fremstilling som skal bestå av en dokumentasjonsdel og en refleksjonsdel. Dokumentasjonsdelen viser frem søkerens gjennomførte kurs og opplæring som har relevans for undervisning og synliggjør søkerens undervisnings- og veiledningserfaring. Eksempler på dokumentasjon kan være emne- og studieplaner, pedagogiske utviklingsarbeider, evalueringer av undervisning, eksempler på oppgaver søkeren har veiledet og eventuelt søkerens vitenskapelige arbeider knyttet til undervisning og læring. Refleksjonsdelen viser søkerens utvikling over tid og refleksjoner over egen praksis, undervisnings- og læringssyn og planer for videre utvikling. NTNUs kriterier for utdanningsfaglig kompetanse (pdf):

 1. Deltakelse i kurs og opplæring
 2. Roller i høyere utdanning
 3. Undervisnings- og veiledningserfaring
 4. Utdanningsfaglige bidrag
 5. Kritisk refleksjon
 6. Utdanningsfaglig utvikling over tid
 7. Undervisningssyn

For professor forventes det at kriteriene 3, 4, 5 og 6 oppfylles i høyere grad enn førsteamanuensis.

Tips til søkere om dokumentasjon av kompetanse

Det anbefales å sette seg godt inn i fakultetenes veiledning til bedømmelses­komiteene og andre retningslinjer som måtte gjelde for søkerens fagområde.

NTNU skal følge opp DORA erklæringen og CoARA forpliktelsene om:

 • ansvarlig vurdering av forskning basert på forskningens kvalitet og utnyttelse, herunder ansvarlig bruk av kvantitative indikatorer, og
 • anerkjennelse av en større bredde av faglige bidrag til forskning og til universitetets samfunnsoppdrag.

DORA og CoARA innebærer ingen endring i kravene til opprykk, men det forventes at bedømmelseskomiteene følger disse prinsippene. For søkere er UHR NOR-CAM et anbefalt verktøy for kompetanse og karriereutvikling ved NTNU, med gode tips om dokumentasjon av kompetanse og til søkers beskrivelse av relevante faglige bidrag og resultater. På tilsvarende måte viser NTNUs personalreglement for undervisnings- og forskerstillinger til DORA, CoARA og NOR-CAM i forbindelse med bedømmelse av søkere til undervisnings- og forskerstillinger.

Reglement

Frist

Fristen for å søke settes av hvert fakultet, eventuelt i samarbeid med søsterfakultet.

Skjemaer

Fakultet for arkitektur og design

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Det humanistiske fakultet

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Kontakt: Wenche Olsen

Fakultet for ingeniørvitenskap

 • Søknadsskjema for opprykk til professor
 • Søknader sendes pr. e-post til fakultetets kontaktperson. Vi gjør oppmerksom på at hvis søknaden ikke sendes internt i NTNUs epost-system (i Outlook/Exchange fra NTNU-adresse til NTNU-adresse), men sendes fra en ekstern epost (eksempelvis gmail, hotmail etc.), så gjøres dette på eget ansvar da NTNU ikke kan kontrollere og garantere for sikkerheten i slik oversendelse. Ved sending til NTNUs kontaktperson fra ekstern epost-adresse oppfordres søkere derfor å ikke oppgi personopplysninger i eposten, men legge ved relevante opplysninger som vedlegg i en passordbeskyttet fil, f.eks. pdf-fil eller zip-fil. Passord kommuniseres da på SMS til kontaktperson ved NTNU.
 • Prosedyrer for søknad finnes i «Samordning av prosessene for professoropprykk», se spesielt punkt 4 og 5.
 • Søknadsfrist 2024: 15. september
 • Kontakt: Kari Salberg Vitsø

Fakultet for naturvitenskap

 • Søknadsskjema for opprykk til professor (DOC)
 • Søknader sendes som zip-fil pr. e-post til fakultetets kontaktperson. For best mulig sikring av personopplysninger i søknaden, ber vi om at søknadene sendes via NTNUs epost-system (i Outlook/Exchange fra NTNU-adresse til NTNU-adresse).
 • Prosedyrer for søknad finnes i: "Samordning av prosessene for professoropprykk innen MNT-fag" (PDF). Se spesielt kapittel 5 som er retningslinjer for oppsett av søknad, samt vedlegg helt til slutt i dokumentet som gir forslag til dokumentasjon av utdanningsfaglige kvalifikasjoner.
 • Kontakt: Gerd Flataas

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Fakultet for økonomi

NTNU Vitenskapsmuseet

Forøvrig vises til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Kvalifiseringsstipend for kvinner

Alle kvinner i fast stilling som førsteamanuensis kan søke om kvalifiseringsstipend.

Sist redigert 15.05.2020

24506 Visninger
Vedlegg