Wikier

HF - HR og HMS

Søknadsprosedyre for opprykk i undervisnings- og forskerstillinger - HF

Kunngjøring av søknadsprosedyre for kompetanseopprykk 2024

For søknad om opprykk gjelder forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger i forhold til kriteria og innhold. Det anbefales at veiledning og midlertidige krav til opprykk gjennomgås i forbindelse med utarbeidelse og behandling av søknaden, og instituttleder skal være i tett dialog med søker.

Opprykk til professor

Søknadsskjema - HF. Søknad leveres fortrinnsvis elektronisk til Det humanistiske fakultet: kontakt-hr@hf.ntnu.no

Krav til søker er beskrevet i punkt 1 på nettside om opprykk til professor.

Nasjonale veiledende retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse ved ansettelse som/opprykk til professor: Nasjonale veiledende retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse ved ansettelse som/opprykk til professor

Veiledning for bedømming av søkere til professorater og professoropprykk: veileder-professoropprykk-2023-til-publisering.docx (live.com)

Prosessen for opprykk til professor har følgende tidsplan:

AktivitetNårAnsvarligHensikt/beskrivelseMålgruppe
Seminar/søknadsfrist17.06.2024Fak.adm.Kvalitetssikre at søkere har nødvendig kompetanse til utarbeidelse av søknadSøkere og instituttledere
Søknadsfrist15.09.2024Den enkelte søkerSøknaden sendes til søkers instituttleder. Søkere
Oversendelse fra instituttleder22.09.2024InstituttlederOversikt over søkere sendes fra instituttleder til HR- og HMS-seksjonen i fakultetsadministrasjonen.Instituttleder
Behandling av søknad InstituttlederKvalitetssikring av mottatt søknad. Start av arbeid med identifisering av bedømmelseskomitéInstituttleder
Innleveringsfrist01.11.2024InstituttlederSøknad med oversendelsesskjema sendes til fakultetsadministrasjonInstituttleder
Behandling av søknadUmiddelbartFak.adm.Kvalitetssikring av søknad med instituttleders oversendelsesskjema. Start av arbeid med å oppnevne komité og sende ut nødvendig informasjon. Fak.adm.
Resultat01.11.2025Fak.adm.Oppfølging av bedømmelseskomite og behandling i ansettelsesutvalg innen et år etter søknadsfrist.Fak.adm.

Opprykk til forsker kode 1183

I henhold til HTA (Hovedtariffavtalene i staten) kreves professorkompetanse for å få opprykk til forsker kode 1183. Søknader kan sendes kontinuerlig. Søknader skal følge samme mal og ha samme oppfølging og ansvarsfordeling som ved opprykk til professor.

Statens personalhåndbok 2021 - 10.3.2 Regler for opprykk til forsker kode 1183 - Lovdata

Opprykk til førsteamanuensis og førstelektor

Søknader for opprykk til førsteamanuensis og førstelektor kan sendes kontinuerlig. Søknaden sendes til instituttleder og følger samme saksgang som ved opprykk til professor. Kriterier er beskrevet i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Administrativt opprykk

Krav til søker for opprykk i undervisning- og forskerstillinger (eks. Universitetslektor) beskrives i forskriften om ansettelse og opprykk i undervisning- og forskerstillinger. Søknaden sendes til instituttleder som skriver en påtegning før den sendes til HR- og HMS-seksjonen ved HF for endelig saksbehandling. Det er ingen søknadsfrist. Et eventuelt opprykk med ny lønnsvurdering innvilges med tilbakevirkende kraft til søknadstidspunktet.

Kontaktpersoner

Instituttledere skal veilede de som ønsker å søke et opprykk. Instituttleder skal kvalitetssikre den faglige forankringen og de administrative kravene, og skrive en påtegning til søknaden der det er påkrevd.

Kontaktpersoner på fakultetsnivå:

Elisabeth Leite, HR rådgiver

Terje Lohndal, prodekan forskning