Wikier

Lønn - for...

Lønn - tjenestetelefon og andre elektroniske kommunikasjonstjenester

Her finner du informasjon om beskatningsregler for mobiltelefon og andre elektroniske kommunikasjonstjenester. For informasjon om hva du har krav på, og eventuelt kan søke om, se slik dekkes mobil- og bredbåndstjenester.

Temaside om lønn | Temaside om Telefon | Sider merket lønn

Mobilabonnement og beskatning

NTNU har to typer mobilabonnement

  1. Mobilen brukes både på jobb og privat - "Tjenestetelefon". Abonnement er skattepliktig.
  2. Mobilen brukes kun i arbeidssammenheng - "Arbeidstelefon". Abonnementet er ikke skattepliktig, men har begrenset bruk.

Begrensninger i abonnementet for arbeidstelefon

  • skal ikke brukes privat
  • sperret for bruk i utlandet
  • sperret for innholdstjenester

Beskatningsregler - skatteplikt

Regler for beskatning gjelder likt både ved fordeler i form av naturalytelse og i form av utgiftsrefusjon.

Elektroniske kommunikasjonstjenester kan for eksempel være fasttelefon, mobiltelefon, internettilgang, bredbånd og bredbåndstelefoni. Dette er tjenester som helt eller i det vesentlige omfatter formidling av elektronisk kommunikasjon og som normalt ytes mot vederlag.

NTNU-praksis - sjablonregelen

Elektroniske kommunikasjonstjenester skal som hovedregel beskattes etter en sjablonregel som gir en skattepliktig fordel på kr 4.392 pr år. Dette gjelder uansett om du som arbeidstaker har en eller flere kommunikasjonstjenester. Står arbeidsgiver som abonnent (naturalytelse) er fordelen kr 366 pr. hele og pr. påbegynte måned, altså kr 4 392 pr år.

Unntatt fra sjablonregelen

Følgende tjenester er unntatt fra sjablonregelen:

Innholdstjenester

Innholdstjenester er unntatt fra sjablonregelen og er ikke en del av NTNUs telefonordning. Alle utgifter til disse tilleggstjenestene medfører trekk i netto lønn tilsvarende den reelle kostnaden arbeidsgiver betaler for disse tjenestene.

Med innholdstjenester menes ulike tjenester du kan bestille eller benytte via din mobiltelefon. Dette kan være ringetoner, spill, logoer, chat-tjenester, betaling av for eksempel bussbillett, stemmegiving i konkurranser med mer.

Tjenester med følgende nummerserier

  • 4-sifrede nummer i intervallet 1850 - 1899 (opplysningstjenester)
  • Informasjonstjenester, givertelefoner og lignende i 820-serien
  • Underholdningstjenester og lignende i 829-serien
  • Bruk av SMS/MMS tjenester med 4-sifrede og 5-sifrede nummer

Bredbåndsstøtte

Bredbåndsstøtte regnes ikke lenger som EK-tjeneste, men lønn. Støtte til bredbånd er skattepliktig for den ansatte. Tillegget vil stå på egen linje på lønnsslippen og årsoppgaven.

Skatteplikt ved bruk - utenfor ordinær arbeidssituasjon

Skatteplikt utløses når arbeidstaker helt eller delvis disponerer arbeidsgiverfinansierte elektroniske kommunikasjonstjenester utenfor ordinær arbeidssituasjon.

Med uttrykket "utenfor ordinær arbeidssituasjon" menes f.eks. at arbeidstaker disponerer ordningen i sin fritid, i perioder med beredskapsvakt eller i andre perioder hvor arbeidstaker må være tilgjengelig for arbeidsgiver på sin fritid eller i andre perioder han ikke er i operativ tjeneste.

Tjenestereise anses vanligvis som ordinær arbeidssituasjon. Når tjenestereisen avsluttes ved ankomst til hjemmet, vil man imidlertid være utenfor ordinær arbeidssituasjon.

Unntak fra beskatning - skattefri

Telefoner som ikke brukes utenom arbeidstiden

Arbeidstaker skal ikke beskattes for telefoner som ikke benyttes utenfor ordinær arbeidssituasjon, såkalt "Arbeidstelefon".

Hvis en arbeidsgiver f.eks. benytter mobiltelefoner i stedet for fasttelefoner/Skype i arbeidstiden, skal arbeidstaker ikke beskattes hvis telefonene legges igjen på arbeidsplassen etter arbeidstidens slutt. Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for at dette etterleves og sannsynliggjøres. Det er foreløpig ikke stilt konkrete krav til dokumentasjon av forholdet fra skattemyndighetenes side, men dette kan komme på et senere tidspunkt.

Det er alltid arbeidsgiver som har ansvaret for å vurdere bruken av telefonene. Arbeidsgiver skal derfor innberette skattepliktige fordeler i de tilfeller arbeidstaker disponerer telefonen utenom sin ordinære arbeidssituasjon.

Legitimering av tjenestesamtaler

Kostnader knyttet til bruk av din private telefon til tjenestebruk kan dekkes skattefritt av arbeidsgiver.

Tjenestesamtaler/yrkesbruk må da legitimeres/dokumenteres etter spesifisert originalbilag/regning fra kommunikasjonsleverandøren. Det må for eksempel klart fremkomme hvem som er kontaktet ved oppringt nummer, dato, klokkeslett, kommunikasjonens varighet samt pris på kommunikasjonstjenesten.

Andeler av eventuelle faste avgifter kan ikke anses som tjenstlig bruk. Faste avgifter faller i sin helhet på privat bruk.

Hvis arbeidsgiver dekker mer enn legitimerte tjenestesamtaler, f.eks. andeler av privatsamtaler eller faste avgifter, vil skatteplikt etter sjablonreglene utløses.

Skatteplikt ved kjøp av mobil

Ved kjøp av ny mobil er det arbeidstakers tjenstlige behov som avgjør om du beskattes for kjøpets verdi eller ikke.

Skattefritt: Dersom NTNU kjøper/dekker ny mobil er dette skattefritt når arbeidstaker har tjenstlig behov.

Skattepliktig: Dersom arbeidstaker ikke har tjenstlig behov, men NTNU likevel dekker innkjøp av selve telefonen, medfører dette fordelsbeskatning av kostnad til kjøp (mobilens verdi).

Se også

Kontakt

Ved spørsmål, kontakt Tjenestesenteret: