Wikier

Kontroll med kunnskapsoverføring

På denne siden finner du informasjon om norsk eksportkontroll, hvilket ansvar som hviler på NTNU, samt hva som vurderes som sensitiv kunnskap.

English version - Control of knowledge transfer

Temasider: Informasjonssikkerhet | Forskningsprosessen | Beredskap

Eksportkontrollen og dens formål

Utenriksdepartementet (UD) har ansvaret for den norske eksportkontrollen. Denne skal sikre at strategiske varer, tjenester og teknologi fra Norge ikke eksporteres i strid med folkerettslige forpliktelser eller norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Eksportkontrollen har også til formål å hindre at norske varer, tjenester og teknologi bidrar til spredning av masseødeleggelsesvåpen (MØV: kjernefysiske, kjemiske og biologiske våpen) og deres leveringsmidler (særlig ballistiske missiler).

Med strategiske varer menes våpen, ammunisjon og annet militært materiell og sivile varer som kan ha militær nytteverdi eller brukes i terrorhandlinger, samt tilhørende teknologi og tjenester. Begrepet teknologi omfatter også immateriell teknologi, herunder kunnskap. Dette betyr at også universitets- og høyskolesektoren kan ha såkalt sensitiv kunnskap og teknologi i våre fagområder og aktiviteter som omfattes av dette regelverket.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) omtaler i sine årlige trusselvurderinger (vurdering for 2023) hvordan fremmede stater operer for å få tilgang til sensitiv kunnskap og teknologi.

Universitets- og høyskolesektorens ansvar

UD har sammen med Kunnskapsdepartementet utarbeidet Retningslinjer for kontroll med kunnskapsoverføring for UH-sektoren. Her tydeliggjøres det at vi har selv et ansvar for å vurdere sensitiviteten av vår kunnskap og teknologi, og påse at eksportkontrollregelverket overholdes i forbindelse med ansettelser av utenlandske personer, opptak av utenlandske studenter innenfor enkelte emner, og ved andre former for kunnskapsoverføring. NTNU må derfor sørge for at eventuelle sensitive fagområder vurderes ved de ulike institutt, og at eksportkontrollregelverket ivaretas i aktuelle prosesser og aktiviteter.

Lisens, forhåndstillatelse og arbeids- og oppholdstillatelse

For å overholde regelverket som gjelder for de sensitive kunnskaps- og teknologiområdene, må vi søke innvilgelse av lisens eller forhåndstillatelse fra UD før kunnskapsoverføring kan skje for personer fra enkelte land. I sine vurderinger, behandler UD hver enkelt søker eller kandidat individuelt. Det betyr at nasjonalitet alene ikke er grunnlag nok for å ikke innvilge lisens eller forhåndstillatelse. Vurderinger må gjøres ved rekruttering av vitenskapselig personell, ved mottak av gjesteforskere og ved opptak ved enkelte emner på masternivå.

UD benytter fire landgrupper i eksportkontrollsammenheng, og oversikten over disse finnes her: Lisenstyper og landgrupper - regjeringen.no

FNs sikkerhetsråd kan vedta sanksjoner mot stater, personer eller enheter, som Norge er folkerettslig forpliktet til å gjennomføre. UD gir en oversikt over hvilke sanksjoner og tiltak som til enhver tid gjelder, her: Sanksjoner og tiltak - regjeringen.no

Søknader om lisens og forhåndstillatelse sendes inn via UDs elektroniske søknadsportal e-lisens. Departementets seksjon for eksportkontroll behandler søknadene. E-lisens kan også brukes til å sende generelle henvendelser knyttet til eksportkontroll.

Se Utenriksdepartementets informasjonsside om e-lisens.

Merk at for personer med iransk nasjonalitet/iransk tilknytning må det alltid søkes forhåndstillatelse for å kunne bruke utstyr/teknologi/kunnskap som er oppført i vedleggene til Iranforskriften. Dette er en utvidelse av eksportkontrollforskriften.

Les mer om eksport til Iran på Regjeringen.no.

NB: Utlendingsdirektoratet (UDI) har ansvar for behandling av søknader fra utlendinger som vil besøke eller bo i Norge. Innvilgelse av arbeids- og oppholdstillatelse reguleres av annet lovverk, og er ikke en del av eksportkontrollregelverkets virkeområde. Det betyr at en utenlandsk person kan få innvilget arbeids- og oppholdstillatelse på bakgrunn av signert arbeidsavtale med NTNU, eller på bakgrunn av et invitasjonsbrev, men at lisens eller forhåndstillatelse som kan være nødvendig for å utføre arbeid kan avslås av UD.

Det er derfor svært viktig at eventuell lisens eller forhåndstillatelse innvilges før enarbeidsavtale signeres. Sørg derfor for å ta kontakt med saksbehandler innen eksportkontroll så tidlig som mulig dersom en kandidat er fra såkalt land av bekymring, slik at dette ikke forsinker prosessn. For å unngå å komme i arbeidsrettslige forpliktelser som ikke kan innfris, kan følgende formulering legges til i arbeidsavtaler som inngås, før UD har behandlet ferdig en søknad.

Hvordan vurdere sensitiv kunnskap?

Det er flere kriterier som spiller inn i vurderingen av sensitiviteten til de ulike kunnskaps- og teknologiområdene. Dette flytskjema gir en enkel inngang til de mest grunnelggende vurderingspunktene (kommer). Utgangspunktet er varelistene som er direkte knyttet til regelverket, og vedlegg som tilknyttet egne sanksjonsforskrifter, som iranforskriften.

Varer, tjenester og teknologi som omfattes av eksportkontrollregelverket deles inn i to hovedkategorier: (1) Forsvarsrelaterte varer, som inkluderer teknologi som er beregnet til militære formål. (2) Flerbruksvarer, som inkluderer teknologi som i utgangspunktet er sivil, men som også kan ha militær nytteverdi. Man sier gjerne at teknologien, og kunnskapen som omfatter den, har flerbrukspotensiale.

Se UDs nettsider for ytterligere informasjon om varelistene. Se skjema "Hvordan lese vareliste II" for å få en kort introduksjon til hvordan lese varelistene.

I tilfeller hvor en kommer fram til at en bestemt type kunnskap eller teknologi ikke er lisenspliktig etter vareliste I eller II til eksportkontrollforskriften, eller kreve forhåndstillatelse knyttet til varer i vedlegg til sanksjonsforskrifter, må det gjøres vurderinger for å avgjøre om den likevel kan være lisenspliktig etter «catch all»-bestemmelsen.

Se UDs nettsider for informasjon om «catch all»-bestemmelsen.

For NTNU er det i all hovedsak liste II med flerbruksvarer som må vurderes. Vedleggene til de ulike sanksjonsforskrifter kommer til anvendelse når det gjelder person fra sanksjonert land. I tillegg vil vurderinger knyttet til «catch-all»-bestemmelsen som regel være nødvendige. Sensitive kunnskap og flerbruksvarer er ofte tilknyttet utstyr, materialer og teknologi som gjerne er å finne i ulike typer laboratorier. Det er ifølge UD innenfor disse nevnte fagområdene at den sensitive kunnskapen og teknologien helst er å finne:

Biovitenskap, inkludert bioteknologiMaskinteknikk
BiokjemiMaterialteknologi
Kjemi, herunder kjemisk prosessteknologiKybernetikk
Fysikk, inkludert nukleærfysikkMedisin/veterinærfag
Luftfart og luftfartsteknologiMatematikk

For å få til kvalifiserte vurderinger av mulig flerbrukspotensial er det nødvendig å involvere de vitenskapelige ansatte som best kjenner til de aktuelle fagområdene og hvilke anvendelsesmuligheter kunnskapen og teknologien har, utover det definert formålet. Laboratorieansvarlige vil som regel være best i stand til å forstå varelistenes betegnelser og hvordan de kan knyttes til egenskaper ved laboratorienes instrumenter. En helhetlig vurdering av hvorvidt et fagområde med dens kunnskap og teknologi kan være omfattet av eksportkontrollregelverket, med «catch-all» bestemmelsene kan sammenfattes i skjemaet "Assessment of dualuse".

Informasjon og forskningsdata innenfor sensitive kunnskaps- og teknologiområder skal klassifiseres som FORTROLIG iht til NTNUs klassifiseringsnivå, og behandles deretter.

Mer informasjon

Kontakt

NTNUs kontaktpunkt for hjelp

  • Sentralt kontaktpunkt NTNU: Marie Sundstrøm, jurist HR- og HMS-avdelingen
  • For bidrag til vurdering og saksbehandling, send henvendelse til eksportkontroll@sob.ntnu.no, med unntak av IV og IE som følger interne rutiner.

Utenriksdepartementet, Seksjon for eksportkontroll

For spørsmål knyttet til vurdering av teknologi og kunnskap, spørsmål om eksportkontrollregelverket, og spørsmål om landområder, våpenembargo og e-lisens.

PST

For rådgivning og bistand innenfor det forebyggende arbeidet, om trusselbildet, og ved større og mindre spørsmål og mulige bekymringer.